Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku."— Zapis prezentacji:

1 Usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku

2 Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził 21 grudnia 2012 r. nowe wytyczne dotyczące uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie,,powodzi i,,osuwisk. Wytyczne te wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia, z zastrzeżeniem, że stosuje się je od dnia 1 stycznia 2013 r.

3 ,,Dotacja nie będzie udzielona, jeżeli wartość zadania, po udzieleniu zamówienia publicznego, jest mniejsza niż 50 tysięcy złotych. Wartość dotacji nie może być niższa niż 40 tysięcy złotych. Zmiany w zakresie,,powodzi

4 Zmiany w zakresie,,osuwisk Wojewoda, na podstawie promes wystawionych przez Ministra będzie zawierał z jednostkami samorządu terytorialnego umowy o dotacje. Dotacja nie będzie udzielona, jeżeli wartość zamówień lub konkursów udzielonych lub rozstrzygniętych w związku z realizacją każdego z zadań, będzie mniejsza niż 40 tys. zł, a wnioskowana kwota dofinansowania na każde zadanie będzie mniejsza niż 32 tys. zł.

5 Środki finansowe przeznaczone w 2013 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego – I transza promes

6 Kryteria przyznawania promes

7 M proponowany % wnioskowanej wysokości środków > 50 100 > 40 9090 > 30 8080 > 20 7070 > 10 6060 > 0 5050

8 Kryteria przyznawania promes w zakresie,,powodzi 1)dotacja przydzielona została na kolejne zadania począwszy w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego zgodnie z priorytetowością ustaloną przez jednostkę samorządu terytorialnego; 2)nie były brane pod uwagę przy wyliczaniu wnioskowanej wysokości dotacji: zadania zgłaszane z protokołów z 2009 r., a podawane jako 2010 r., zadania z protokołów,,zima 2012 rok, zadania nie będące w kompetencji jednostki samorządu terytorialnego 3)obniżona została wysokość wnioskowanej dotacji o wartość nie wykonanych w 2012 roku zadań, na które była podpisana umowa dotacji lub dotacja uruchomiona w 2012 roku została wykorzystana po zakończeniu roku budżetowego.

9 Kryteria przyznawania promes w zakresie,,osuwisk Przy ustaleniu priorytetów brane były pod uwagę między innymi następujące aspekty: pilność wykonania prac, uwzględniająca potrzeby zarówno lokalnej społeczności, jak i całego województwa, stopień zawansowania zadania (np. posiadana dokumentacja).

10 Na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce Dla Samorządów został zamieszczony zatwierdzony przez Ministra Administracji i Cyfryzacji wykaz zadań wraz z wysokością dotacji przyznanych w ramach I transzy środków w 2013 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej.

11 Dokumenty (wniosek jednostki samorządu terytorialnego wraz z załącznikami) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2013 r. do Wojewody Małopolskiego. Powyższy termin został określony w promesach przyznanych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

12 DOTACJA 148 jednostek samorządu terytorialnego, w tym samorząd województwa, 16 powiatów, 131 gmin 152 000 000 zł, w tym 6 500 000 zł samorząd województwa, 57 950 000 zł powiaty, 87 550 000 zł gminy

13 W związku z reorganizacją struktury Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu bocheńskiego i powiatu brzeskiego, składają dokumenty (wniosek jednostki samorządu terytorialnego wraz z załącznikami) w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, pozostałe jednostki bez zmiany.

14 Wnioski wraz z załącznikami dotyczące osuwisk jednostki samorządu terytorialnego składają do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

15 Nazwa zadania określona w promesie jest wiążąca dla jednostki i winna być stosowana przy udzielaniu zamówienia oraz w całej ww. dokumentacji.

16 Wnioski wraz z załącznikami należy składać pojedynczo dla każdego zadania co w znacznym stopniu usprawni proces przygotowywania projektów umów dotacyjnych oraz w znacznym stopniu wyeliminuje konieczność dokonywania korekt wniosków.

17 Dofinansowania do 100% kosztów realizacji zadań, na których straty wystąpiły w okresie między 14 maja 2010 roku a 31 grudnia 2010 roku

18 Nie obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 stycznia 2011 r. w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi (Dz. U. Nr 5, poz. 14, z późn. zm.)

19 co oznacza, że do odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, co do których nie skorzystano ze szczególnego trybu stosuje się już przepisy Prawa budowlanego w zakresie uzyskiwania pozwoleń na budowę lub dokonywania zgłoszenia remontów właściwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej

20 Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej oraz osuwisk znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce Dla Samorządów/zasady postępowania po wystąpieniu szkód w infrastrukturze komunalnej http://www.malopolska.uw.gov.pl

21 Wręczenie promes odbędzie się 26 lutego 2013 r. lub 27 lutego 2013 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie ul. Basztowa 22, sala 201 (II p.)

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google