Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY tzw. „Wuzetka”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY tzw. „Wuzetka”"— Zapis prezentacji:

1

2 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY tzw. „Wuzetka”
WYBIERZ ! JEST TO DOKUMENT OKREŚLAJĄCY MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI ZABUDOWY W PRZYPADKU BRAKU MPZP. CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY GO UZYSKAĆ? Decyzja jednak może wygasnąć jeżeli: inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, dla wnioskowanego terenu uchwalono mpzp., którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a nie zostało jeszcze na jej podstawie wydane pozwolenie na budowę. WAŻNA JEST BEZTERMINOWO OKREŚLA: RODZAJ INWESTYCJI W zakresie: warunków i wymagań ochrony ładu przestrzennego, ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, wymagań dotyczących osób trzecich, ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych. WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI

3 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY tzw. „Wuzetka”
JEST TO DOKUMENT OKREŚLAJĄCY MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI ZABUDOWY W PRZYPADKU BRAKU MPZP. CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY GO UZYSKAĆ? Decyzja jednak może wygasnąć jeżeli: inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, dla wnioskowanego terenu uchwalono mpzp., którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a nie zostało jeszcze na jej podstawie wydane pozwolenie na budowę. WAŻNA JEST BEZTERMINOWO OKREŚLA: RODZAJ INWESTYCJI W zakresie: warunków i wymagań ochrony ładu przestrzennego, ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, wymagań dotyczących osób trzecich, ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych. WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI

4 CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ DECYZJĘ O WARUNKACH ZABUDOWY?
Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości. Do wniosku dołącz dokumenty i spełnij warunki wymienione na stronie internetowej BIP UMP. Wniosek złóż do: - Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania – jeśli inwestycja nie dotyczy terenu zamkniętego, - wojewody - jeśli inwestycja dotyczy terenu zamkniętego. ZŁÓŻ WNIOSEK Postępowanie w sprawie wydania decyzji można zawiesić na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Dla tego samego terenu decyzję można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy : - doręczając jej odpis do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości. POCZEKAJ NA WYDANIE DECYZJI ABY UZYSKAĆ DECYZJĘ, TRZEBA SPEŁNIAĆ ZASADĘ TZW. DOBREGO SĄSIEDZTWA NA CZYM POLEGA ZASADA TZW. DOBREGO SĄSIEDZTWA ?

5 CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ DECYZJĘ O WARUNKACH ZABUDOWY?
Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości. Do wniosku dołącz dokumenty i spełnij warunki wymienione na stronie internetowej BIP UMP. Wniosek złóż do: - Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania – jeśli inwestycja nie dotyczy terenu zamkniętego, - wojewody - jeśli inwestycja dotyczy terenu zamkniętego. ZŁÓŻ WNIOSEK Postępowanie w sprawie wydania decyzji można zawiesić na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Dla tego samego terenu decyzję można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy : - doręczając jej odpis do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości. POCZEKAJ NA WYDANIE DECYZJI ABY UZYSKAĆ DECYZJĘ, TRZEBA SPEŁNIAĆ ZASADĘ TZW. DOBREGO SĄSIEDZTWA NA CZYM POLEGA ZASADA TZW. DOBREGO SĄSIEDZTWA ?

6 ZASADA TZW. DOBREGO SĄSIEDZTWA
WYNIKA Z ART. 61, UST. 1 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu; teren ma dostęp do drogi publicznej; istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, co zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem; teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne, albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu planów już nieobowiązujących,; decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Punktu 1 nie stosuje się do: Inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych już nieobowiązujących, zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie. Punktu 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej. ZOBACZ PRZYKŁAD

7 ZASADA DOBREGO SĄDZIEDZTWA
MAKSYMALNA NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY OBOWIĄZUJĄCA LINIA ZABUDOWY DROGA PUBLICZNA

8 ZASADA DOBREGO SĄDZIEDZTWA

9 ZASADA DOBREGO SĄDZIEDZTWA
KONIEC FILMIKU

10 ZASADA TZW. DOBREGO SĄSIEDZTWA
WYNIKA Z ART. 61, UST. 1 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu; teren ma dostęp do drogi publicznej; istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, co zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem; teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne, albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu planów już nieobowiązujących,; decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Punktu 1 nie stosuje się do: Inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych już nieobowiązujących, zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie. Punktu 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej. ZOBACZ PRZYKŁAD


Pobierz ppt "DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY tzw. „Wuzetka”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google