Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego – wykorzystanie powstałych oszczędności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego – wykorzystanie powstałych oszczędności."— Zapis prezentacji:

1 Informacja dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego – wykorzystanie powstałych oszczędności I transzy promes oraz straty w infrastrukturze komunalnej w 2013 roku

2 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA kwota otrzymanych promes - 152 000 000,00 zł kwota otrzymanych promes,,oszczędnościowych – 43 120 000,00 zł liczba jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymały promesy – 151 ilość zadań zgłoszonych w EWZP - 698 ilość realizowanych zadań z promes – 500 ilość podpisanych umów – 298 ilość zadań – 298 suma przekazanych środków – 43 737 686,00 zł

3 ZMIANY W TREŚCI PRZYZNANYCH PROMES pomimo wielokrotnego zwracania się z prośbą do jednostek o dokonanie analizy zadań, które nie zostały objęte promesami a zostały zgłoszone do wykazu zadań priorytetowych pod kątem zgłoszonego a faktycznego charakteru robót: odbudowa czy remont ??? lub w zakresie pozostałych składowych nazwy zadania, niektóre jednostki nie dokonały takiej analizy, co w konsekwencji spowodowało konieczność wnioskowania Wojewody do Ministra AiC o dokonanie zmian w treści przyznanych,,promes oszczędnościowych.

4 Dokumenty (wniosek jednostki samorządu terytorialnego wraz z załącznikami) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie określonym w promesie do Wojewody Małopolskiego. Zgodnie z zapisami promesy nieprzekazanie dokumentów w ww. terminie oznacza rezygnacje jednostki z przyznanego wstępnie dofinansowania. Przez złożenie dokumentów należy rozumieć złożenie KOMPLETNEGO wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. WNIOSKI o dotacje na dofinansowanie zadania

5 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,osuwiska kwota otrzymanych promes – 38 920 100,00 zł liczba j.s.t., które otrzymały promesy – 28 ilość zadań z promes – 32 ilość podpisanych umów – 15 ilość zadań – 15 suma przekazanych środków – 389 491,00 zł

6 OSUWISKA ilość opinii WZNRP Osłona Przeciwosuwiskowa – dla 29 zadań, dla 19 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 15 gmin, 3 powiatów i Samorządu Województwa ilość opinii WZNRP Program priorytetowy NFOŚiGW - dla 3 zadania, dla: m. Kraków, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Brzeźnicy (Powiat Bocheński)

7 Straty w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego

8 Komisja Wojewódzka do spraw weryfikacji strat określonych przez komisje powołane przez jednostki samorządu terytorialnego w infrastrukturze komunalnej tych jednostek dokonuje wyłącznie weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

9 STRATY W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ w 2013 roku [stan na 29 sierpnia 2013 r.] ilość jednostek, które zgłosiły straty wysokość strat zgłoszonych przez j.s.t. [zł] ilość jednostek, w których Komisja Wojewódzka dokonała weryfikacji strat wysokość strat zweryfikowana przez Komisje Wojewódzką [zł] Gminy88314 251 368,6165 36 477 333,93 Powiaty13176 878 165,236 8 066 301,44 Samorząd Województwa 1269 851 200,0000,00 102760 980 733,847144 543 635,37

10 STRATY W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ w 2013 roku [stan na 29 sierpnia 2013 r.] wysokość strat zgłoszonych przez j.s.t. [zł] wysokość strat zweryfikowana przez Komisje Wojewódzką [zł] % Gminy238 611 859,48 36 477 333,93 15,29 Powiaty65 864 621,23 8 066 301,44 12,25 304 476 480,7144 543 635,37 14,63

11 Wojewoda Małopolski wystąpił o ujęcie w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów zawierającym wykaz gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu w związku z art.2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906 oraz z 2010 r. Nr 149, poz. 996), 127 gmin z terenu województwa małopolskiego

12 Ujęcie gminy w rozporządzeniu pozwala na zastosowanie w stosunku do uszkodzonych lub zniszczonych obiektów budowlanych uproszczonych procedur postępowania przed właściwymi organami administracji architektoniczno-budowlanej, natomiast nie stanowi podstawy do zmiany procentowego (%) udziału kwoty dotacji w dofinansowywanym zadaniu. Art. 128 ust. 2. ustawy o finansach publicznych Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.

13 ROZLICZENIE KOŃCOWE ZADANIA Procedura istotnych elementów rozliczenia końcowego zadania jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek dokonać rozliczenia końcowego zadania i dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym w terminie podanym w umowie Terminy istotne w umowie dotacyjnej: termin zakończenia zadania termin wykorzystania dotacji (zapłaty wykonawcy) termin przesłania rozliczenia końcowego zadania

14 Jednostki samorządu terytorialnego powinny rozpocząć analizę potrzeb w celu przygotowania wykazu zadań priorytetowych na 2014 rok, w tym w szczególności pod względem: uzyskania,,pozwoleń na budowę posiadanego tytułu własności do obiektu dokonania obmiaru obiektu dokonania analizy rzeczowych zapisów protokołu Komisji Wojewódzkiej pod kątem kwalifikalności zakresu odbudowy/remontu do dofinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeanalizowania zakresu zadania do realizacji, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w nazwie zadania w promesie uzgodnienia, jeżeli zachodzi taka konieczność, realizacji i współfinansowania zadania z administratorami cieków (RZGW, MZMiUW)

15 Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej oraz osuwisk znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce Dla Samorządów/zasady postępowania po wystąpieniu szkód w infrastrukturze komunalnej http://www.malopolska.uw.gov.pl

16 Dziękuję za uwagę Stanisław Siemek Dyrektor Wydziału Rolnictwa


Pobierz ppt "Informacja dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego – wykorzystanie powstałych oszczędności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google