Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego – wykorzystanie powstałych oszczędności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego – wykorzystanie powstałych oszczędności."— Zapis prezentacji:

1 Informacja dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego – wykorzystanie powstałych oszczędności I transzy promes oraz straty w infrastrukturze komunalnej w 2013 roku

2 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA PROMESYREALIZACJA wysokość środków dotacji [zł] 152 000 000,00 44 094 442,00 (wystąpienie do MF) ilość jednostek148129 ilość zadań332285

3 Wykorzystanie oszczędności powstałych po udzieleniu zamówień publicznych na zadania, na które zostały przyznane promesy I transzy Transza,,I a oszczędności

4 Oszczędności wynikające ze złożonych wniosków o dotacje: Kwota przyznanych promes w ramach złożonych wniosków: 95 690 000,00 zł Kwota wnioskowanych środków dotacji: 67 313 810,00 zł Kwota oszczędności: 28 376 190,00 zł

5 OSZCZĘDNOŚCI [stan na dzień 21 czerwca 2013 r.] Promesy na realizację zadań w ramach transzy,,Ia dla: 67 jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 56 gmin, 10 powiatów, Samorząd Województwa Małopolskiego na kwotę 28 370 000,00 zł, w tym : 17 980 000,00 zł gminy, 8 390 000,00 zł powiaty, 2 000 000,00 zł Samorząd Województwa Małopolskiego

6 Dokonanie analizy zadań, które nie zostały objęte promesami a zostały zgłoszone do wykazu zadań priorytetowych pod kątem zgłoszonego a faktycznego charakteru robót: odbudowa czy remont ??? lub w zakresie pozostałych składowych nazwy zadania, a przypadku stwierdzenia konieczności dokonania zmian w treści tych zadań niezwłoczne poinformowanie Wydziału Rolnictwa w celu dokonania tychże zmian aby wyeliminować konieczność dokonywania zmian w treści przyznanych później promes.

7 Dokumenty (wniosek jednostki samorządu terytorialnego wraz z załącznikami) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie określonym w promesie do Wojewody Małopolskiego. Zgodnie z zapisami promesy nieprzekazanie dokumentów w ww. terminie oznacza rezygnacje jednostki z przyznanego wstępnie dofinansowania. WNIOSKI o dotacje na dofinansowanie zadania

8 Przez złożenie dokumentów należy rozumieć złożenie KOMPLETNEGO wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. W przypadku decyzji PINB – decyzja winna być prawomocna w momencie złożenia dokumentów, a w przypadku zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli jednostka składa oświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ musi upłynąć zakreślony przepisami termin.

9 OSŁONA PRZECIWOSUWISKOWA PROMESYREALIZACJA wysokość środków dotacji [zł] 37 598 700,00 3 518 721,00 (wystąpienie do MF) ilość jednostek2112 ilość zadań262616

10 OSUWISKA ilość opinii WZNRP Osłona Przeciwosuwiskowa – dla 15 zadań, dla 10 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 8 gmin, 2 powiatów ilość opinii WZNRP Program priorytetowy NFOŚiGW - dla 3 zadania, dla: m. Kraków, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Brzeźnicy (Powiat Bocheński)

11 Straty w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego

12 Komisja Wojewódzka do spraw weryfikacji strat określonych przez komisje powołane przez jednostki samorządu terytorialnego w infrastrukturze komunalnej tych jednostek dokonuje wyłącznie weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

13 pomiędzy uszkodzeniem obiektu a powodującym je zjawiskiem klęskowym musi zachodzić w pełni jednoznacznie uzasadniony związek przyczynowo skutkowy straty spowodowane innymi czynnikami nie podlegają weryfikacji przez Komisje Wojewódzką szacowana jest wartość strat a nie wartość odbudowy

14 STRATY W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ w 2013 roku [stan na 20 czerwca 2013 r.] ilość jednostek, które zgłosiły straty wysokość strat zgłoszonych przez j.s.t. [zł] ilość jednostek, w których Komisja Wojewódzka dokonała weryfikacji strat wysokość strat zweryfikowana przez Komisje Wojewódzką [zł] Gminy40122 949 444,4822 11 907 859,00 Powiaty667 180 077,002 560 200,00 Samorząd Województwa 110 577 200,0000,00 47200 706 721,482412 468 059,00

15 Wojewoda Małopolski wystąpił o ujęcie w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów zawierającym wykaz gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu w związku z art.2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906 oraz z 2010 r. Nr 149, poz. 996), 104 gmin z terenu województwa małopolskiego

16 Ujęcie gminy w rozporządzeniu pozwala na zastosowanie w stosunku do uszkodzonych lub zniszczonych obiektów budowlanych uproszczonych procedur postępowania przed właściwymi organami administracji architektoniczno-budowlanej, natomiast nie stanowi podstawy do zmiany procentowego (%) udziału kwoty dotacji w dofinansowywanym zadaniu. Art. 128 ust. 2. ustawy o finansach publicznych Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.

17 ROZLICZENIE KOŃCOWE ZADANIA Procedura istotnych elementów rozliczenia końcowego zadania jednostka wykonująca ma obowiązek dokonać rozliczenia końcowego zadania i dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym w terminie podanym w umowie Nierozliczenie lub nieterminowe rozliczenie dotacji oraz niedokonanie w należnej wysokości lub nieterminowe dokonanie zwrotu dotacji objęte jest reżimem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przesłanie rozliczenia kosztów zadania po terminie określonym w umowie dotacji, skutkuje zwrotem otrzymanej przez jednostkę dotacji.

18 Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej oraz osuwisk, a także wykazy dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy w 2013 roku wraz z wzorami oświadczeń, znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce Dla Samorządów/zasady postępowania po wystąpieniu szkód w infrastrukturze komunalnej http://www.malopolska.uw.gov.pl

19 Dziękuję za uwagę Stanisław Siemek Dyrektor Wydziału Rolnictwa


Pobierz ppt "Informacja dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego – wykorzystanie powstałych oszczędności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google