Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego."— Zapis prezentacji:

1 Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego

2 Podkomitet powoływany jest przez Komitet Monitorujący PO KL Uchwałą nr 1 z dnia 26 października 2007 r. został powołany PKM PO KL Województwa Warmińsko-Mazurskiego Na poziomie danego regionu funkcjonuje jeden Podkomitet dla Priorytetów VI-IX PO KL Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Powoływanie Podkomitetu:

3 Podkomitet powoływany jest na okres realizacji PO KL, czyli na lata 2007-2013 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Okres pracy Podkomitetu:

4 Przedstawiciele strony samorządowej Przedstawiciele strony rządowej Partnerzy społeczni i gospodarczy właściwi dla danego województwa Obserwatorzy (bez prawa do głosowania) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Skład Podkomitetu:

5 Procedura naboru członków następuje zgodnie z Zasadami powoływania Komitetu Monitorującego oraz Podkomitetów Monitorujących PO KL w latach 2007-2013 Skład Podkomitetu określa Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Skład Podkomitetu – c.d.

6 Zasady uczestnictwa, zadania, sposób podejmowania decyzji, a także obsługę prac Podkomitetu określa Regulamin PKM przyjmowany w drodze uchwały. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regulamin Podkomitetu

7 Zarządzanie programem Monitorowanie programu Ewaluacja Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zadania Podkomitetu:

8 Rekomendowanie rocznych Planów Działań Uwzględnianie na poziomie danego województwa rekomendacji KM dotyczących wdrażania PO KL Rozpatrywanie oraz rekomendowanie KM PO KL szczegółowych kryteriów wyboru projektów oraz rekomendowanie ewentualnych zmian tych kryteriów Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zadania Podkomitetu w zakresie zarządzania PO KL

9 Przedkładanie Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub Komitetowi analiz lub propozycji zmian priorytetów ułatwiających realizację celów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Zapewnienie koordynacji oraz komplementarności procesu wdrażanie priorytetów PO KL z działaniami realizowanymi w ramach innych programów Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zadania Podkomitetu w zakresie zarządzania PO KL – c.d.:

10 Okresowe badanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, określonych w ramach priorytetów, na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Pośredniczącą Analizowanie okresowych sprawozdań z realizacji priorytetów Analizowanie bieżących informacji miesięcznych z realizacji priorytetów Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zadania Podkomitetu w zakresie monitorowania:

11 Analizowanie rezultatów realizacji priorytetów oraz wskazywanie obszarów, które powinny zostać poddane ewaluacji Nadzór nad procesem ewaluacji, opiniowanie okresowych Planów Działań ewaluacyjnych, przyjmowanie wyników ewaluacji oraz podejmowanie decyzji o sposobie wykorzystania wyników Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zadania Podkomitetu w zakresie ewaluacji:

12 przewodniczenie posiedzeniom Podkomitetu, wyznaczanie terminów, miejsca i porządku spotkań Podkomitetu, zawiadamianie, za pośrednictwem Sekretariatu, członków/zastępców członków Podkomitetu o miejscu i terminie posiedzeń Podkomitetu, zapraszanie na posiedzenia Podkomitetu ekspertów, przedstawicieli innych instytucji, grup społecznych i zawodowych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zadania Przewodniczącego Podkomitetu:

13 podpisywanie uchwał Podkomitetu i protokołów z posiedzeń, zlecanie za pośrednictwem Sekretariatu Podkomitetu wykonania ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań Podkomitetu, reprezentowanie Podkomitetu w sprawach dotyczących jego działalności Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zadania Przewodniczącego Podkomitetu – c.d.:

14 przygotowywanie porządku obrad Podkomitetu, zawiadamianie o miejscu i terminie posiedzeń, koordynacja przygotowania oraz dostarczenia materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, oceny lub zatwierdzenia przez Podkomitet, w szczególności projektów uchwał, sporządzanie protokołów z posiedzeń, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami, w szczególności uchwał i protokołów z posiedzeń, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zadania Sekretariatu Podkomitetu:

15 przygotowanie i obsługa posiedzeń Podkomitetu, zlecanie wykonania dodatkowych analiz, ekspertyz oraz badań niezbędnych do realizacji zadań Podkomitetu, wykonywanie innych zadań zleconych przez Podkomitet lub Przewodniczącego Podkomitetu, formułowanie i przedkładanie wniosków o finansowanie z pomocy technicznej kosztów związanych z posiedzeniami Podkomitetu. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zadania Sekretariatu Podkomitetu – c.d.:

16 Podkomitet zbiera się nie rzadziej niż raz na pół roku z inicjatywy Przewodniczącego Podkomitetu W uzasadnionych przypadkach Podkomitet może zbierać się częściej. Dodatkowe posiedzenia Podkomitetu mogą być zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego Podkomitetu, na wniosek Instytucji Zarządzającej PO KL lub na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Podkomitetu Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Terminy Posiedzeń:

17 Podkomitet wydaje opinie i decyduje w sprawach w formie uchwał Podkomitet działa kolegialnie, dążąc w swoich pracach do osiągnięcia konsensusu Jeżeli konsensus jest niemożliwy do osiągnięcia, Podkomitet podejmuje uchwały zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania Podkomitet obraduje pod kierunkiem Przewodniczącego w obecności co najmniej połowy członków (zastępców) członków Podkomitetu, uprawnionych do głosowania Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sposób podejmowania decyzji:

18 Dokumenty będące przedmiotem obrad wraz z proponowany porządkiem obrad wysyłane są drogą elektroniczną do członków Podkomitetu oraz do wiadomości zastępcom członków Podkomitetu i stałym obserwatorom co najmniej 10 dni kalendarzowych przed planowanym posiedzeniem Każdy członek Podkomitetu może zgłosić do porządku obrad dodatkowy punkt najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed dniem posiedzenia, Przewodniczący Podkomitetu może wprowadzić do porządku obrad Podkomitetu dodatkowe sprawy nie przewidziane w proponowanym porządku obrad. Porządek obrad zostaje zatwierdzony przez członków Podkomitetu na początku każdego posiedzenia Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Porządek obrad:

19 Podkomitet może również podejmować uchwały w trybie obiegowym, z inicjatywy Przewodniczącego lub co najmniej 7 członków Podkomitetu W trybie obiegowym uchwały zapadają zwykłą większością głosów Termin wyznaczony członkom Podkomitetu na zajęcie stanowiska w trybie obiegowym nie może być krótszy niż 7 dni Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwały w trybie obiegowym:

20 Z każdego posiedzenia Podkomitetu sporządzany jest protokół, który zawiera: porządek obrad, listę imienną uczestników, treść uchwał przyjętych przez Podkomitet, inne ustalenia Podkomitetu i Przewodniczącego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Protokoły z posiedzeń:

21 Projekt protokołu, wstępnie zaakceptowany przez Przewodniczącego, rozsyłany jest, w celu zatwierdzenia, do wszystkich członków/zastępców Podkomitetu w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia posiedzenia Podkomitetu Członek/zastępca Podkomitetu, który uczestniczył w posiedzeniu może zgłaszać ewentualne uwagi do zapisów protokołu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia protokołu Uzgodniona wersja protokołu jest przyjmowana na najbliższym posiedzeniu Podkomitetu w obecności co najmniej połowy jego członków, większością 2/3 głosów, następnie przyjęty protokół podpisuje Przewodniczący Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Protokoły z posiedzeń- c.d.:

22 Członkowie/zastępcy Podkomitetu zamieszkali poza miejscem obrad Podkomitetu, na własny wniosek oraz na podstawie okazanych biletów mogą uzyskać refundację: kosztów przejazdu publicznymi środkami transportu, kosztów przejazdu niepublicznymi środkami transportu, do wysokości kosztów przejazdu publicznymi środkami transportu na danym odcinku. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Refundacja kosztów dojazdu:

23 Refundacja nie przysługuje osobom uczestniczącym w posiedzeniu bez prawa do głosowania, w tym również obserwatorom W sytuacji, gdy w posiedzeniu uczestniczy jednocześnie członek i zastępca członka Podkomitetu refundacja przysługuje jedynie członkowi Podkomitetu Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Refundacja kosztów dojazdu – c.d.:

24 Dziękuję za uwagę Hanna Uzar Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Pobierz ppt "Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google