Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODKOMITET MONITORUJĄCY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Pomorskiego (PKM PO KL WP) PODKOMITET MONITORUJĄCY Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODKOMITET MONITORUJĄCY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Pomorskiego (PKM PO KL WP) PODKOMITET MONITORUJĄCY Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 PODKOMITET MONITORUJĄCY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Pomorskiego (PKM PO KL WP) PODKOMITET MONITORUJĄCY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Pomorskiego (PKM PO KL WP) Gdańsk, 28 listopada 2007 r.

2 Monitorowanie programu operacyjnego służy zapewnieniu jego sprawnego zarządzania i realizacji. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) przewiduje się funkcjonowanie zarówno Komitetu Monitorującego PO KL (KM PO KL), który czuwa nad efektywnością i jakością zarządzania i realizacji programu operacyjnego, monitoruje postępy we wdrażaniu oraz zapewnia jakość realizacji programu, jak i Podkomitetów Monitorujących PO KL (PKM PO KL). Komitet i Podkomitet Monitorujących PO KL - CEL POWOŁANIA

3 Podstawą prawną powołania KM PO KL oraz PKM PO KL są następujące akty prawne: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/19991; ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; oraz dokumenty: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.); Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.); Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr 3 dotyczące komitetów monitorujących z dnia 7 września 2007 r. Komitet i Podkomitet Monitorujących PO KL - PODSTAWY PRAWNE POWOŁANIA

4 Komitet Monitorujący PO KL deleguje część swoich zadań do Podkomitetów Monitorujących PO KL; W ramach PO KL funkcjonuje 16 Podkomitetów Monitorujących PO KL dla komponentu regionalnego PO KL; Na poziomie danego województwa funkcjonuje jeden Podkomitet dla priorytetów VI-IX PO KL; Podkomitet jest powołany na okres realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres działania Podkomitetu może być przedłużony, jeśli okaże się to niezbędne dla zakończenia powierzonych mu zadań. Podkomitet Monitorujący – INFORMACJE OGÓLNE

5 Instytucja Zarządzająca PO KL Instytucje Pośredniczące regionalne Podkomitety Monitorujące PO KL komponent regionalny Instytucja Zarządzająca PO KL Gr. rob. ds. komponentu regionalnego PO KL Gr. rob. ds. adaptacyjności i transferu wiedzy Gr. rob. ds. zatrudnienia i integracji społecznej Gr. rob. ds. edukacji i szkolnictwa wyższego Grupa robocza ds. dobrego rządzenia Grupa robocza ds. horyzontalnych komponent centralny Instytucje Pośredniczące centralne

6 PKM PO KL powoływany jest przez KM PO KL w drodze uchwały, która określa strukturę PKM PO KL; w odniesieniu do Województwa Pomorskiego obowiązuje uchwała nr 12 Pre-komitetu Monitorującego PO KL z dnia 31 lipca br. w sprawie powołania Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Pomorskiego - zatwierdzona Uchwałą nr 1 KM PO KL z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia decyzji Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Podkomitet Monitorujący – PODSTAWY FUNKCJONOWANIA

7 PKM PO KL działa pod przewodnictwem Instytucji Pośredniczącej PO KL, odpowiedzialnej za wdrożenie Priorytetów PO KL na poziomie regionalnym, Pracami Podkomitetu kieruje Przewodniczący, reprezentujący Instytucję Pośredniczącą. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, funkcje związane z przewodniczeniem obradom Podkomitetu pełni odpowiedni przedstawiciel IP PO KL, W PKM PO KL zasiadają przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych (realizacja zasady partnerstwa, zgodnie z art. 11 Rozporządzenia Rady nr 1083/20060), w składzie PKM PO KL dąży się do równego udziału kobiet i mężczyzn. Podkomitet Monitorujący – ORGANIZACJA I STRUKTURA

8 1. Strona samorządowa a)przewodniczący - przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej PO KL, b)przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej PO KL, c)przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO) – przedstawiciel komórki organizacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim pełniącej rolę Instytucji Zarządzającej RPO, d)3 przedstawicieli gmin i powiatów właściwych dla danego województwa, e)przedstawiciel wojewódzkiego urzędu pracy (WUP), jako Instytucji pośredniczącej II stopnia, w przypadku gdy WUP nie pełni roli Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego PO KL, f)przedstawiciele innych Instytucji Pośredniczących II stopnia, jakie zostały powołane, g)przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Podkomitet Monitorujący – SKŁAD

9 2. Strona rządowa a)przedstawiciel Instytucji Zarządzającej PO KL, b)przedstawiciel wojewody, c)przedstawiciel kuratorium oświaty. 3. Partnerzy społeczni i gospodarczy właściwi dla danego województwa a)do 7 przedstawicieli organizacji pracowników i organizacji pracodawców reprezentujących ich interesy w regionie, b)3 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu danego województwa, c)1 przedstawicieli środowiska akademicko-naukowego z terenu danego województwa, d)1 przedstawiciel Regionalnych Ośrodków EFS z terenu danego województwa. 4. Obserwatorzy (bez prawa do głosowania): a)przedstawiciel Komisji Europejskiej, b)Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, c)przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, d)inne osoby na zaproszenie Przewodniczącego. Podkomitet Monitorujący – cd. SKŁAD

10 1.Rozpatrywanie i zatwierdzanie szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach priorytetu oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, 2.Okresowe kontrolowanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, określonych w ramach priorytetów, na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Pośredniczącą PO KL, 3.Analizowanie rezultatów realizacji priorytetów oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji priorytetów, w szczególności w przypadku, gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w ramach priorytetu, 4.Analizowanie okresowych sprawozdań z wdrażania priorytetów, 5.Przedkładanie Instytucji Pośredniczącej PO KL, Instytucji Zarządzającej PO KL lub Komitetowi Monitorującemu PO KL (w zakresie ich kompetencji) analiz lub propozycji zmian priorytetów ułatwiających realizację celów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określonych w Rozporządzeniu Rady nr 1083/2006 dotyczącym tych funduszy lub służącym usprawnieniu zarządzania programem, w tym zarządzania finansowego, 6.Zapewnienie koordynacji oraz komplementarności procesu wdrażania priorytetów PO KL na terenie danego województwa z działaniami realizowanymi w ramach innych programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Podkomitet Monitorujący - ZADANIA

11 1.Rekomendowanie rocznych Planów działania przygotowanych przez Instytucję Pośredniczącą PO KL komponentu regionalnego, [z wyjątkiem Planów Działań na lata 2007-2008, które są rekomendowane przez Komitet Monitorujący PO KL 1.Rekomendowanie rocznych Planów działania przygotowanych przez Instytucję Pośredniczącą PO KL komponentu regionalnego, [z wyjątkiem Planów Działań na lata 2007-2008, które są rekomendowane przez Komitet Monitorujący PO KL]. 2.Uwzględnianie na poziomie danego województwa rekomendacji Komitetu Monitorującego PO KL dotyczących wdrażania PO KL. ZADANIA Podkomitetu wynikające ze specyfiki PO KL

12 Tryb pracy PKM PO KL określa regulamin pracy PKM PO KL przyjęty zwykłą większością głosów na pierwszym posiedzeniu. Za przygotowanie projektu regulaminu pracy PKM PO KL odpowiedzialna jest Instytucja Pośrednicząca PO KL. Obsługę PKM PO KL zapewnia Sekretariat PKM PO KL utworzony przy Instytucji Pośredniczącej PO KL. TRYB PRACY Podkomitetu

13 określa szczegółowy tryb funkcjonowania Podkomitetu; treść ustalona w drodze konsultacji z członkami Podkomitetu; ustalany na pierwszym posiedzeniu Podkomitetu; przyjmowany w drodze uchwały, zwykłą większością głosów. REGULAMIN Podkomitetu

14 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk 80-819 tel. 058 326 81 90, fax 058 326 81 93 E-mail: defs@woj-pomorskie.pl


Pobierz ppt "PODKOMITET MONITORUJĄCY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Pomorskiego (PKM PO KL WP) PODKOMITET MONITORUJĄCY Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google