Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1 System zarządzania i wdrażania projektów. Prezentacja przygotowana przez Zespół ds. Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie LucjanKozioł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1 System zarządzania i wdrażania projektów. Prezentacja przygotowana przez Zespół ds. Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie LucjanKozioł"— Zapis prezentacji:

1 1 1 System zarządzania i wdrażania projektów. Prezentacja przygotowana przez Zespół ds. Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie LucjanKozioł ®

2 2 2 Plan prezentacji Struktury zarządzania i wdrażania EFS w Polsce Komitet Monitorujący Jednostka monitorująco - kontrolna Komitet Sterujący dla SPO RZL i ZPORR Instytucja Płatnicza Instytucja Zarządzająca Instytucje Pośredniczące Instytucje Wdrażające Beneficjent

3 3 3 Struktura zarządzania Komitet Monitorujący KOMISJA EUROPEJSKA Instytucje pośredniczące Instytucja ZarządzającaInstytucja Płatnicza Beneficjent Instytucja Wdrażająca

4 4 4 Komitet Monitorujący: powoływany jest przez Instytucję Zarządzającą w celu zapewnienia właściwego monitorowania, ewaluacji oraz efektywnego wdrażania programu operacyjnego. Zadaniem Komitetu jest zapobieganie jednostronnym ocenom, m.in. poprzez czuwanie nad stosowaniem wypracowanych kryteriów i sposobu oceny programu. Działa w oparciu o zasadę partnerstwa

5 5 5 Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR - ich funkcje powierzono wojewódzkim Komitetom Monitorującym Programy Rozwoju Regionalnego. Wojewoda przewodniczy i zapewnia obsługę prac Podkomitetu Monitorującego. Funkcję zastępcy pełni Marszałek Województwa. Podkomitet zbiera się raz na kwartał

6 6 6 Zadania Podkomitetu Monitorującego: Nadzorowanie postępów w osiąganiu założonych celów i rezultatów wdrażania komponentu regionalnego ZPORR na podstawie wskaźników monitorowania, określonych w ZPORR i UZPORR Monitorowanie i ocena działań w zakresie promocji i upowszechniania informacji o realizacji komponentu regionalnego ZPORR

7 7 7 Jednostka Monitorująco - Kontrolna Jest umiejscowiona w Departamencie Zarządzania EFS Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

8 8 8 Zadania Jednostki Monitorująco – Kontrolnej: Gromadzenie danych, sprawdzanie i kontrola wydatków z EFS Monitorowanie i kontrola poprawności zakwalifikowanych wydatków do finansowania z EFS Współpraca przy planowaniu i przeprowadzaniu kontroli pogłębionej i wyrywkowej projektów realizowanych w ramach EFS

9 9 9 Instytucja Płatnicza - instytucja administracji publicznej wyznaczona przez państwo członkowskie, odpowiedzialna za obsługę finansową. Zobowiązana jest ona do ścisłej współpracy z Instytucją Zarządzającą w zakresie działań realizowanych w ramach danego programu operacyjnego. Rolę Instytucji Płatniczej w polskich strukturach administracyjnych pełni Departament Obsługi Funduszy Pomocowych w Ministerstwie Finansów.

10 10 Komitet Sterujący w SPO RZL Powoływany jest przez Instytucję Zarządzającą. Dla każdego z trzech Priorytetów SPO RZL powołano osobny Komitet Sterujący. Komitety Sterujące odpowiedzialne są za zatwierdzanie i ocenę realizacji Ramowych Planów Realizacji Działania Beneficjentów Końcowych, akceptowanie do realizacji projektów wyłanianych w trybie pozakonkursowym, w tym projektów pomocy technicznej

11 11 Komitet Sterujący w ZPORR Istnieje 16 Regionalnych Komitetów Sterujących. Regionalny Komitet Sterujący ds. rozwoju regionu (RKS) jest powoływany przez Zarząd Województwa. Marszałek województwa przewodniczy Komitetowi i zapewnia obsługę jego prac. Funkcję zastępcy pełni Wojewoda

12 12 Zadania Komitetu Sterującego ZPORR: Opiniuje i rekomenduje Zarządowi Województwa wnioski o dofinansowanie projektów, w tym Ramowy Plan Realizacji Działania, przygotowywany dla wybranych działań ZPORR Rekomenduje instytucjom wdrażającym zmiany w Ramowym Planie Realizacji Działania, niezbędne dla skuteczniejszej realizacji działań

13 13 Instytucja Zarządzająca - instytucja administracji publicznej, wyznaczona przez państwo członkowskie odpowiedzialna za zarządzanie danym programem operacyjnym, pod nadzorem i kontrolą właściwego Komitetu Monitorującego

14 14 Instytucja Zarządająca: W SPO RZL: Departament Zarządzania EFS w MGPiPS W ZPORR: Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w MGPiPS

15 15 Instytucja Pośrednicząca - jednostka administracji publicznej, do której Instytucja Zarządzająca deleguje część swoich zadań. Na tej podstawie Instytucja Pośrednicząca wypełnia pewne funkcje związane z zarządzaniem programem operacyjnym i w ten sposób współpracuje pomiędzy poziomem beneficjenta końcowego a Instytucją Zarządzającą

16 16 Instytucjami Pośredniczącymi są: W SPO RZL: Wydział Departamentu Zarządzania EFS w MGPiPS Wydział Departamentu Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych w MENiS W ZPORR: Urzędy wojewódzkie

17 17 Instytucja Wdrażająca - jednostka finansów publicznych odpowiedzialna za zlecanie projektodawcy realizacji projektu. Wojewódzki Urząd Pracy pełni rolę Beneficjenta Końcowego w Działaniach 1.2 i 1.3 Priorytetu 1 w SPO RZL oraz w Działaniach 2.1, 2.3 i 2.4 Priorytyetu 2 ZPORR

18 18 Zadania Instytucji Wdrażającej: wybór projektów przeznaczonych do realizacji w ramach SPO RZL przedkładanie wniosków o refundację (zestawień wydatków) do IZ SPO RZL za pośrednictwem IP oraz potwierdzanie kwalifikowalności wydatków zgodnie z zapisami umowy finansowej wykrywanie nieprawidłowości i zgłaszanie ich na bieżąco do IP oraz odzyskiwanie nienależnych płatności od projektodawców

19 19 Zadania Instytucji Wdrażającej(c.d.): kontrolę wykorzystania środków oraz prowadzenie kontroli na miejscu (wizytacje) zapewnienie informowania społeczeństwa o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów w ramach powierzonych do realizacji działań (udostępnianie formularzy wniosków, znaków informacyjnych i tablic pamiątkowych); Ogłasza i prowadzi konkursy na realizację projektów (na stronach internetowych i w prasie)

20 20 Zadania Instytucji Wdrażającej (c.d.): Prowadzi punkt konsultacyjny dla potencjalnych projektodawców, w którym przyjmowane są wnioski, Dokonuje formalnej oceny składanych projektów, ich zgodności z procedurami, zapisami SPO RZL i UP oraz z zapisami odpowiednich umów finansowych na realizację projektów Ocenia, czy właściwie zostały przedstawione koszty kwalifikowalne w ramach projektu

21 21 Zadania Instytucji Wdrażajacej (c.d.): Zapewnia realizację projektów w zgodzie z zasadami wspólnotowymi i postanowieniami umów finansowych na realizacje projektów Na bieżąco współpracuje z projektodawcami Prowadzi stały monitoring realizacji projektów.

22 22 Zadania Instytucji Wdrażającej (c.d.): Weryfikuje dane zawarte w okresowych raportach składanych przez projektodawców z informacjami zawartymi we wniosku aplikacyjnym Zatwierdza okresowe i końcowe raporty składane przez projektodawców i PUP Dokonuje rocznej oceny realizacji działań w ramach SPO RZL oraz ich oddziaływania. Ankietuje losowo wybranych Beneficjentów Ostatecznych

23 23 Zadania Instytucji Wdrażajacej (c.d.): Prowadzi obsługę finansową projektów Sprawdza przedstawiane przez projektodawców wnioski płatnicze i dokumenty finansowe pod względem formalno-rachunkowym i pod kątem zgodności z zawartą umową w zakresie kwalifikowania wydatków Przedstawia zbiorcze wnioski o środki EFS (zestawienie wydatków) do IP na podstawie dokumentów przedkładanych przez projektodawców

24 24 Beneficjent – jednostka publiczna lub prywatna, składająca wniosek o środki do Beneficjenta Końcowego na realizację projektu współfinansowanego z Funduszu Strukturalnego

25 25 Beneficjentami mogą być: Organizacje pozarządowe Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (z wyjątkiem WUP i PUP w schematach b działania 1.2,1.3) Pracodawcy, partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe) Ochotnicze Hufce Pracy

26 26 Beneficjentami mogą być(c.d.): Instytucje poradnictwa zawodowego i psychologicznego Szkoły wyższe i uczelnie zawodowe Samorządy gospodarcze i zawodowe (izby gospodarcze, cechy rzemieślnicze) Biura pośrednictwa pracy

27 27 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ LucjanKozioł ®


Pobierz ppt "1 1 System zarządzania i wdrażania projektów. Prezentacja przygotowana przez Zespół ds. Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie LucjanKozioł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google