Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Monitorowanie ZPORR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Monitorowanie ZPORR."— Zapis prezentacji:

1 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Monitorowanie ZPORR

2 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Plan: l Podstawy prawne l Monitoring – definicje l Obowiązki instytucji zaangażowanych l Rola komitetów monitorujących l Sprawozdania l Wskaźniki Monitoring ZPORR

3 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Monitoring ZPORR Podstawy prawne: l Art. 34 – 37 Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej Nr 1260 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie ogólnych zasad wdrażania funduszy strukturalnych (tzw. rozporządzenie ramowe) l Rozdziały 6 – 7 Ustawy o NPR (projekt) l Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, wraz z jego Uzupełnieniem l Inne (np. Metodyczne dokumenty robocze nr 1 i 3 na okres programowania 2000-2006, umowy) l Rozporządzenie MRR z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji NPR oraz trybu rozliczeń.

4 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Monitoring ZPORR Monitoring: l proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych opisujących postęp i efekty programu (wskaźniki) l spełnia m.in. rolę systemu wczesnego ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach l biorą w nim udział wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażaniu programu l zapewnia zgodność realizacji projektów i programu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami

5 Monitoring ZPORR Rodzaje monitoringu: Monitoring rzeczowy – dostarcza danych, obrazujących postęp we wdrażaniu programu oraz umożliwiających ocenę jago wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w ZPORR i jego Uzupełnieniu. Monitoring finansowy – dostarcza danych, dotyczących finansowych aspektów realizacji programu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Monitoring ZPORR – zadania (MF, IP) INSTYTUCJA PŁATNICZA (MF, IP) lprowadzi monitoring finansowy wdrażania ZPORR, którego przedmiotem są: –zobowiązania finansowe (przestrzeganie limitów), –płynność dostępu środków (na rachunkach bankowych w momencie płatności), –terminowość ich wydatkowania (zasada wygasania środków, n+2), lzarządza systemem informatycznym SIMIK.

7 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Monitoring ZPORR – zadania INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA ZPORR (MRR, DRR) l prowadzi monitoring w oparciu o ilościowe i jakościowe wskaźniki z realizacji programu, zdefiniowane w ZPORR i UZPORR, w przekroju program/priorytet/działanie, l w oparciu o sprawozdania Instytucji Pośredniczących sporządza okresowe, roczne i końcowe sprawozdania z realizacji ZPORR i przekazuje je KM ZPORR do zatwierdzenia, l po zatwierdzeniu przez KM ZPORR przekazuje sprawozdania z realizacji ZPORR ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Płatniczej oraz Instytucji Zarządzającej PWW.

8 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Monitoring ZPORR – zadania (c.d.) INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA ZPORR (MRR, DRR) l przekazuje sprawozdania roczne i końcowe Komisji Europejskiej l na zlecenie Komisji Europejskiej, Instytucji Zarządzającej PWW czy Instytucji Płatniczej sporządza także sprawozdania ad hoc oraz na temat wybranych aspektów wdrażania, l odpowiada za wprowadzanie danych do systemu SIMIK na poziomie programu, l organizuje ocenę ZPORR.

9 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Monitoring ZPORR – zadania INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (UW) l prowadzi monitoring w oparciu o ilościowe i jakościowe wskaźniki realizacji programu, zdefiniowane w ZPORR i jego Uzupełnieniu, w przekroju programu/ priorytetu/ działania a także projektu, l odpowiada za wprowadzanie danych do systemu SIMIK na poziomie komponentu regionalnego ZPORR, l w oparciu o dane od beneficjentów końcowych i Instytucji Wdrażających sporządza okresowe, roczne i końcowe sprawozdania z realizacji ZPORR w danym województwie, a po ich weryfikacji i zatwierdzeniu przez właściwy komitet monitorujący kontrakt wojewódzki przekazuje je Instytucji Zarządzającej ZPORR l sporządza sprawozdania ad hoc na potrzeby Instytucji Zarządzającej ZPORR.

10 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Monitoring ZPORR – zadania BENEFICJENT KOŃCOWY/ INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA l monitoruje wdrażanie poszczególnych projektów, w tym przyjmuje i weryfikuje okresowe, roczne i końcowe sprawozdania z realizacji projektów od ostatecznych odbiorców (beneficjentów) l przygotowuje sprawozdania z realizacji działania i przedkłada je Instytucji Pośredniczącej l odpowiada za wprowadzanie danych do systemu SIMIK na poziomie komponentu regionalnego ZPORR.

11 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR Komitety monitorujące-struktura: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Komitet Monitorujący ZPORR (krajowy) (organ opiniodawczo-doradczy Instytucji Zarządzającej) wojewódzki Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego (organ opiniodawczo-doradczy Instytucji Pośredniczącej) wojewódzki Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego (organ opiniodawczo-doradczy Instytucji Pośredniczącej) wojewódzki Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego (organ opiniodawczo-doradczy Instytucji Pośredniczącej)

12 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR Komitet Monitorujący ZPORR - skład 1a. strona rządowa IZ ZPORR (MRR, DRR);DRR IZ PWW (MRR, DPW, DKS); IP (MF, IP); IP Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn; właściwi ministrowie dla kategorii interwencji w ramach ZPORR;właściwi ministrowie Wojewodowie; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

13 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR 1b. strona samorządowa Marszałkowie; ogólnopolskie organizacje samorządu terytorialnego; 1c. partnerzy społeczni i gospodarczy partnerzy społeczni i gospodarczy o zasięgu ogólnopolskim zainteresowani współudziałem w efektywnej realizacji Programu, reprezentujący podstawowe filary partnerstwa, (organizacje pracodawców i pracobiorców, środowiska naukowo-akademickie oraz organizacje pożytku publicznego); Komitet Monitorujący ZPORR - skład Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

14 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR wojewódzki Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego – skład Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Pośrednicząca (Wojewoda - przewodniczący), - Jednostka Uczestnicząca w zarządzaniu ZPORR w województwie (Marszałek – zastępca przewodniczącego), - Instytucje Wdrażające (Samorząd Województwa: Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski), - Instytucja Zarządzająca Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (MRR), - ministrowie właściwi ze względu na kategorie interwencji w ramach ZPORR, - przedstawiciele właściwych miejscowo samorządów powiatowych i gminnych, - przedstawiciele partnerów gospodarczych i społecznych z terenu województwa,

15 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR Partnerzy gospodarczy i społeczni oddziały najbardziej reprezentatywnych dla województwa organizacji pracodawców; regionalne oddziały najważniejszych związków zawodowych jako organizacji pracobiorców; regionalne środowiska akademickie, naukowo-techniczne oraz ośrodki innowacyjne i rozwoju przedsiębiorczości; inne ważne w skali regionu organizacje pozarządowe. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wojewódzki Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego – skład

16 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Monitoring ZPORR – zadania KOMITET MONITORUJĄCY ZPORR KOMITET MONITORUJĄCY ZPORR ljest odpowiedzialny za monitoring ZPORR na poziomie krajowym, m.in.: –za zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów oraz rzeczowych i finansowych wskaźników monitorowania, –za okresowe badanie: postępu w zakresie osiągnięcia celów pomocy, rezultatów wdrażania, –za zatwierdzanie sprawozdań monitoringowych przed ich przekazaniem Instytucji Zarządzającej PWW, Instytucji Płatniczej, KE, –za rozpatrywanie wyników przeprowadzonych ocen programu – polepszenie efektywności wdrażania i zarządzania finansowego, –za podejmowanie decyzji ws. realokacji środków pomiędzy działaniami w ramach tego samego priorytetu ZPORR, –za opiniowanie i rekomendowanie planu działań promocyjnych w ramach ZPORR i sugerowanie jego zmian oraz korekt.

17 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Monitoring ZPORR – zadania wojewódzki KOMITET MONITORUJĄCY PRR wojewódzki KOMITET MONITORUJĄCY PRR ljest odpowiedzialny za monitoring ZPORR na poziomie województwa, w tym za: –okresowe badanie postępu, efektywności oraz skuteczności działań i projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego ZPORR, w szczególności na podstawie wskaźników monitoringowych określonych w ZPORR i UZPORR; –zatwierdzanie sprawozdań okresowych, rocznych oraz sprawozdań na zakończenie realizacji komponentu regionalnego ZPORR przed ich przekazaniem do Instytucji Zarządzającej ZPORR; –opiniowanie i rekomendowanie KM ZPORR propozycji zmian zapisów ZPORR i w UZPORR, które umożliwią efektywniejsze wdrażanie i lepsze zarządzanie finansowe, w tym zmian i przesunięć alokacji pomiędzy działaniami w ramach tego samego priorytetu ZPORR; –opiniowanie i rekomendowanie planu działań promocyjnych w ramach komponentu regionalnego ZPORR i sugerowanie jego zmian oraz korekt.

18 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Monitoring ZPORR – zadania wojewódzki KOMITET MONITORUJĄCY PRR wojewódzki KOMITET MONITORUJĄCY PRR lzasady funkcjonowania: –przewodniczy Wojewoda, zastępuje go Marszałek; –posiedzenia przynajmniej 3 razy do roku (zawiadomienie + materiały min. 7 dni przed - przewodniczący) ; –częściej z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek 1/3 członków; –możliwość zapraszania niezależnych ekspertów oraz przedstawicieli innych instytucji, grup społecznych i zawodowych (głos doradczy); –możliwość udziału dla przedstawicieli KE, EBI lub właściwego UKS (obserwatorzy); –możliwość tworzenia stałych zespołów i grup roboczych (także spoza członków); –możliwość zlecania dodatkowych analiz i ekspertyz; –decyzje i opinie w formie uchwał: konsensus, ew. głosowanie (zwykła większość obecnych i uprawnionych), możliwy tryb obiegowy; –sekretariat i obsługę prac zapewnia Wojewoda.

19 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR opracowywanie rocznych planów pracy Komitetu i porządku posiedzeń; przygotowanie i obsługa posiedzeń; koordynacja przygotowania oraz dostarczenie materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, oceny lub zatwierdzenia przez Komitet, w szczególności projektów uchwał; sporządzanie protokołów z posiedzeń; gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami, w szczególności uchwał i protokołów z posiedzeń; zapewnienie tłumaczenia wszelkich niezbędnych materiałów i dokumentów; zlecanie wykonania dodatkowych analiz, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań Komitetu; wykonywanie innych zadań zleconych przez Komitet lub przewodniczącego; ustalanie budżetu na obsługę prac Komitetu; formułowanie i przedkładanie wniosków o finansowanie z pomocy technicznej prac związanych z posiedzeniami. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wojewódzki KOMITET MONITORUJĄCY PRR wojewódzki KOMITET MONITORUJĄCY PRR – zadania sekretariatu wojewódzki KOMITET MONITORUJĄCY PRR

20 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Monitoring ZPORR - sprawozdania WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA jest pierwotnym narzędziem raportowania. We wniosku znajdują się zakładane przez projektodawcę wskaźniki i ich oczekiwane wartości docelowe. SPRAWOZDANIE jest dokumentem, przedstawiającym w standaryzowanym formacie: - aktualny stan i przebieg realizacji projektu/działania/programu (najważniejsze zadania zrealizowane i niezrealizowane oraz planowane na następny okres sprawozdawczy); - postęp realizacji planu rzeczowego projektu/działania/programu (wskaźniki); - finansowe wdrażanie pomocy z uwzględnieniem całkowitych wydatków faktycznych poniesionych oraz prognoza na kolejny okres sprawozdawczy.

21 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego POZIOMY program: - ZPORR - komponent regionalny ZPORR działanie projekt CZĘSTOTLIWOŚĆ okresowe roczne końcowe Monitoring ZPORR - sprawozdania

22 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

23 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR Monitoring ZPORR - wskaźniki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego TYP Produkt -. Produkt - rzeczowe efekty działalności. Liczone w jednostkach materialnych, np. długość nowo budowanych dróg; liczba budynków poddanych renowacji; ilość firm, które otrzymały pomoc. Rezultat - Rezultat - bezpośredni i natychmiastowy efekt wynikający z wdrożenia programu. Mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni, itp.). Oddziaływanie - Oddziaływanie - konsekwencje danego programu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów, np. liczba innowacji wprowadzonych przez wsparte firmy w czasie 18 miesięcy po zakończeniu projektu.

24 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Monitoring ZPORR - wskaźniki CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU

25 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Komórki zaangażowane w monitoring ZPORR DRR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego (MRR) DPW Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty (MRR) DKS Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej (MRR) IIP Departament Instytucji Płatniczej (MF)

26 właściwi ministrowie: -Minister Edukacji Narodowej -Minister Gospodarki - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Minister Pracy i Polityki Społecznej - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji -Minister Środowiska -Minister Transportu - Minister Zdrowia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

27 Sekretariat: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, Ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, tel. 022 536 74 30, Adres do korespondencji: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Monitorowanie ZPORR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google