Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim."— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim

2 1.Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko- mazurskim (w toku). 2.Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w kontekście planowania wdrażania PO KL w województwie warmińsko- mazurskim (w toku). 3.Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim (zaplanowane do realizacji). Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Badania ewaluacyjne prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2008 roku:

3 Celem głównym badania jest określenie zdolności podmiotów mogących aplikować o dofinansowanie w ramach Priorytetów VI – IX komponentu regionalnego POKL, do absorpcji i efektywnego wykorzystania przyznanych środków finansowych. Cele szczegółowe badania to: zdiagnozowanie sytuacji (gotowości, przygotowania) podmiotów mogących aplikować o dofinansowanie z EFS, określenie czynników wpływających na zdolność absorpcyjną podmiotów mogących realizować projekty finansowane z EFS, zdefiniowanie barier w aplikowaniu o środki z EFS, wskazanie skutecznych metod zwiększenia zdolności absorpcyjnej wśród podmiotów aplikujących o dofinansowanie z EFS. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim

4 Obecnie badanie jest w trakcie realizacji. 18 marca 2008 roku podpisana została umowa z Wykonawcą badania (Instytut Badań i Analiz Grupy OSB). 1 kwietnia 2008 roku odebrany został ostateczny raport metodologiczny. Badanie zakończyło się w kwietniu 2008 roku. Obecnie trwa proces konsultacji raportu końcowego. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim

5 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w kontekście planowania wdrażania PO KL w województwie warmińsko – mazurskim Celem głównym badania jest dokonanie prognozy sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim, w kontekście planowania wdrażania POKL Cele szczegółowe: ocena wpływu projektów zaplanowanych do współfinansowania przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim, wskazanie propozycji typów projektów, które mogą być realizowane w ramach POKL, zapewniających komplementarność z projektami współfinansowanymi przez EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście poprawy sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim.

6 Obecnie badanie jest w trakcie realizacji. 31 marca 2008 roku została podpisana umowa z Wykonawcą badania (PSDB Sp. z o.o.). 12 maja 2008 roku zostanie odebrany wstępny raport końcowy. Badanie zakończy się 19 maja 2008 roku. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w kontekście planowania wdrażania PO KL w województwie warmińsko – mazurskim

7 Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Celem głównym badania jest ocena potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim. Cele szczegółowe: zdiagnozowanie sytuacji ekonomicznej, przygotowania merytorycznego oraz rozwiązań organizacyjnych podmiotów mogących realizować projekty w ramach Priorytetu VII PO KL, określenie głównych czynników determinujących wielkość potencjału w/w podmiotów, wskazanie skutecznych metod wzmocnienia potencjału w/w podmiotów. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

8 Plan Działań Ewaluacyjnych na 2009 rok Instytucja Pośrednicząca PO KL w województwie warmińsko-mazurskim jest zobowiązana przygotować Okresowy Plan Działań Ewaluacyjnych na 2009 rok oraz przekazać go do Instytucji Zarządzającej PO KL zgodnie z terminami wskazanymi dla Planów Działań Pomocy Technicznej. Instytucja Zarządzająca zatwierdza przedstawiony Okresowy Plan Działań Ewaluacyjnych IP PO KL. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

9 Plan Działań Ewaluacyjnych na 2009 rok Departament Europejskiego Funduszu Społecznego pragnie rozpocząć procedurę przygotowywania Okresowego Planu Działań Ewaluacyjnych w maju 2008 roku. Informacje na temat potencjalnych tematów badań ewaluacyjnych zostaną zebrane od wszystkich zainteresowanych podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Przedstawione tematy zostaną zweryfikowane i wycenione – zgodnie z dokonaną wcześniej analizą rynku. Tematy badań ewaluacyjnych zostaną przedstawione do zaopiniowania Podkomitetowi Monitorującemu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Prace nad przygotowaniem Okresowego Planu Działań Ewaluacyjnych na 2009 roku zostaną zakończone w sierpniu 2008 roku. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Pobierz ppt "EWALUACJA Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google