Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan działania Wrocław, 21 - 22.11.2007. PLAN DZIAŁANIA – STATUS DOKUMENTU W SYTEMIE REALIZACJI DOPRECYZOWANIE ZAPISÓW PO KL 2007-13 SzOP 2007-13 PD -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan działania Wrocław, 21 - 22.11.2007. PLAN DZIAŁANIA – STATUS DOKUMENTU W SYTEMIE REALIZACJI DOPRECYZOWANIE ZAPISÓW PO KL 2007-13 SzOP 2007-13 PD -"— Zapis prezentacji:

1 Plan działania Wrocław, 21 - 22.11.2007

2 PLAN DZIAŁANIA – STATUS DOKUMENTU W SYTEMIE REALIZACJI DOPRECYZOWANIE ZAPISÓW PO KL 2007-13 SzOP 2007-13 PD - rocznie SzOPPlan działania cele dokument krajowy, uniwersalny katalog typów projektów dotyczy obszaru wsparcia (Priorytetu), rzeczywisty plan działania w danym roku zakres informacji Działania, Podziałania, typy projektów, procedury realizacji preferowane rodzaje wsparcia na podstawie identyfikacji potrzeb wybór projektów generalne zasady wyboru projektów harmonogram konkursów, kryteria szczegółowe, zwięzłe opisy projektów systemowych

3 PLAN DZIAŁANIA Obowiązek przygotowania Planu działania wynika z Systemu Realizacji Programu, opracowanego przez Instytucję Zarządzającą PO KL na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Plan działania: Jest dokumentem planistycznym i operacyjnym Ma charakter informacyjny Jest skierowany w szczególności do opinii publicznej i do potencjalnych beneficjentów PO KL

4 PLAN DZIAŁANIA Dokument coroczny (obejmuje okres 1 stycznia - 31 grudnia) Opracowywany dla każdego Priorytetu PO KL (w sumie 69 PD w ramach PO KL) Opracowywany przez IP, w przypadku Priorytetu V przez IZ (przy współpracy z IP2 – jeśli została wyznaczona) Opiniowany i zatwierdzany przez IZ PO KL na podstawie rekomendacji Komitetu lub Podkomitetu Monitorującego

5 PLAN DZIAŁANIA PD zawiera: diagnozę sytuacji oraz identyfikację potrzeb preferowane formy wsparcia cele do osiągnięcia (rezultaty) plan finansowy wskaźniki produktu opis sposobu wdrażania (wyboru projektów/udzielania dofinansowania), w tym: harmonogram konkursów, skrócone opisy projektów systemowych, kryteria szczegółowe informacje o projektach innowacyjnych i ponadnarodowych

6 NAJWAŻNIEJSZE WYMAGANIA W ZAKRESIE TWORZENIA PD Konsultacje z IP2 oraz beneficjentami realizującymi projekty systemowe Opracowanie właściwej strategii realizacji PD w danym roku w oparciu o diagnozę Określenie form wsparcia (wskazanie projektów systemowych, typów projektów realizowanych w konkursie)

7 PLANY DZIAŁANIA NA LATA 2007-2008 Pierwsze Plany działania wyjątkowo przygotowywane na okres 2007-2008 Rozpoczęcie prac nastąpiło we wrześniu 2007 r. (w II połowie września poszczególne IP przekazały wstępną wersję PD do IZ) Ostateczne wersje PD zostały przekazane przez IP do IZ w terminie do 9 listopada br. Wyjątkowo wszystkie Plany działania na okres 2007-2008 są rekomendowane przez Komitet Monitorujący PO KL (PD od 2009 roku w komponencie regionalnym będą rekomendowane przez PKM) Przed posiedzeniem KM PO KL, we wszystkich obszarach PO KL odbyły się spotkania Grup Roboczych, które opracowały rekomendacje dotyczące Planów działania

8 WNIOSKI I WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ Podkreślenie zadaniowego charakteru Planów działania Zwiększenie znaczenia danych statystycznych w diagnozie opisujących sytuację w danym obszarze Zapewnienie zgodności celów z oczekiwanymi efektami realizacji dla danego Priorytetu Dążenie aby kryteria szczegółowe: odpowiadały na problemy zidentyfikowane w diagnozie służyły profilowaniu kierunków wsparcia

9 WNIOSKI I WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ c.d. Lepsze powiązane wskaźników monitorowania z diagnozą sytuacji w danym obszarze Dążenie do wykorzystania całości dostępnej alokacji na dany rok Zapewnienie spójności pomiędzy poszczególnymi projektami przewidzianymi do realizacji, aby ich wspólna realizacja przyczyniała się do osiągania wytyczonych celów Konieczność opracowania nowego formularza Planu działania oraz odpowiedniego doprecyzowania zapisów Instrukcji Wypełniania Planów działania

10 PLANY DZIAŁANIA - NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PD NA ROK 2009 Rozpoczęcie prac nad Planami działań na rok 2009 - III kwartał 2008 r. Opracowanie road map dla Priorytetu na cały okres obowiązywania PO KL (określenie realnych efektów do osiągnięcia na koniec realizacji Programu – pozwolą zaplanować konkretne działania w danym roku) Większa intensywność współpracy IZ oraz IP: konsultacji spotkań bilateralnych przekazywania niezbędnych ekspertyz rozwiązywania problemów w procesie wspólnych uzgodnień

11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania EFS tel. (22) 501-50-04; fax. (22) 501-50-31 zarzadzanieEFS@mrr.gov.pl www.efs.gov.pl


Pobierz ppt "Plan działania Wrocław, 21 - 22.11.2007. PLAN DZIAŁANIA – STATUS DOKUMENTU W SYTEMIE REALIZACJI DOPRECYZOWANIE ZAPISÓW PO KL 2007-13 SzOP 2007-13 PD -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google