Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stanowisko Instytucji Koordynującej NSRO w kwestii prezentowania i akceptacji sprawozdań okresowych z PO/RPO przez Komitety Monitorujące KK NSRO, 17.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stanowisko Instytucji Koordynującej NSRO w kwestii prezentowania i akceptacji sprawozdań okresowych z PO/RPO przez Komitety Monitorujące KK NSRO, 17."— Zapis prezentacji:

1 Stanowisko Instytucji Koordynującej NSRO w kwestii prezentowania i akceptacji sprawozdań okresowych z PO/RPO przez Komitety Monitorujące KK NSRO, 17 grudnia 2008 r. Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2 Działalność Komitetów Monitorujących – Podstawy prawne
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata zaakceptowane przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. i zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2007 r.; Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. dotyczące komitetów monitorujących; Komitety Monitorujące PO zostały powołane w drodze zarządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego; Komitety Monitorujące RPO zostały powołane w drodze uchwały właściwego Zarządu Województwa.

3 Działalność Komitetów Monitorujących – zadania Instytucji Zarządzającej
Kierowanie pracą Komitetu Monitorującego; Wybór i powołanie członków Komitetu Monitorującego; Przygotowanie projektu regulaminu Komitetu Monitorującego; Prowadzenie sekretariatu Komitetu Monitorującego; Dostarczanie materiałów umożliwiających monitorowanie jakościowej realizacji Programu Operacyjnego; Przeprowadzanie lub zlecanie realizacji, na wniosek członków KM, ekspertyz, analiz, ewaluacji Programu Operacyjnego;

4 Działalność Komitetów Monitorujących – zadania Komitetu Monitorującego (1)
Instytucja Zarządzające i Komitet Monitorujący zapewniają jakość realizacji PO oraz upewnia się co do skuteczności jego realizacji; Posiedzenia Komitetu Monitorującego zwoływane są nie rzadziej niż raz na pół roku; Rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów; Okresowe badanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą; Analizowanie rezultatów realizacji PO oraz wyników ewaluacji;

5 Działalność Komitetów Monitorujących – zadania Komitetu Monitorującego (2)
Analizowanie i zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z wdrażania; Przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian lub analiz PO ułatwiających realizację celów funduszy lub służących usprawnieniu zarządzania PO; Zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli PO oraz z komentarzami Komisji Europejskiej do tych raportów; Analizowanie i zatwierdzanie wszelkich propozycji zmian treści decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wkładu funduszy; Członkowie KM mogą zgłaszać Przewodniczącemu wnioski o zmianę projektu porządku posiedzenia.

6 Działalność Komitetów Monitorujących – Kontrakt Wojewódzki
Za prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego odpowiada Instytucja Zarządzająca, współpracując w tym zakresie z Ministrem; Monitoring i Sprawozdawczość; Monitoring realizacji Kontraktu prowadzony jest przez Ministra Rozwoju Regionalnego m.in. w zakresie: Uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu Monitorującego; Opiniowania sprawozdań rocznych i końcowych przed ich przedłożeniem Komitetowi Monitorującemu; Przekazywania do IK NSRO zbiorczych sprawozdań i informacji dotyczących wszystkich RPO;

7 Działalność Komitetów Monitorujących – sprawozdania okresowe z realizacji PO
Zgodnie z zapisami Wytycznych MRR w zakresie sprawozdawczości IZ PO/ IZ RPO przedkładają sprawozdania okresowe do wiadomości IK NSRO/IK RPO i IC/IPOC, (IZ PO PT); Przedkładanie sprawozdań okresowych do wiadomości nie ogranicza prawa do opiniowania przez przedstawicieli IK NSRO/IK RPO i IC/IPOC w Komitetach Monitorujących; Sprawozdania okresowe za I półrocze 2008 r. W 9 przypadkach (PO IG, woj. dolnośląskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) sprawozdania RPO zostały zaakceptowane przez KM; W 8 przypadkach (PO KL, PO RPW, woj. kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, podlaskie, zachodniopomorskie) sprawozdania RPO zostały przedłożone do wiadomości KM; W 2 przypadkach (woj. mazowieckie i wielkopolskie) sprawozdania RPO nie zostały przedłożone do wiadomości ani zatwierdzenia przez KM;

8 Działalność Komitetów Monitorujących – stanowisko IK NSRO
Mając na uwadze: Odpowiedzialność Instytucji Zarządzającej i Komitetu Monitorującego za jakość realizacji PO; Zapisy Kontraktu Wojewódzkiego; Zadania Komitetu Monitorującego; Zapisy Wytycznych MRR w zakresie sprawozdawczości; Terminy posiedzeń Komitetu Monitorującego; Instytucja Koordynująca NSRO rekomenduje przedkładanie do wiadomości KM oraz przyjmowanie przez KM w drodze uchwały sprawozdań okresowych z realizacji PO/RPO;

9 Działalność Komitetów Monitorujących – ustalenia ze spotkania Grupy Roboczej ds. Sprawozdawczości
Podczas V spotkania Grupy Roboczej ds. Sprawozdawczości, które odbyło się w dn listopada 2008 r., ustalono, iż sprawozdania okresowe z realizacji PO winny być przekładane Komitetom Monitorującym co najmniej do wiadomości oraz rozpatrywane przez KM podczas ich posiedzeń.

10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "Stanowisko Instytucji Koordynującej NSRO w kwestii prezentowania i akceptacji sprawozdań okresowych z PO/RPO przez Komitety Monitorujące KK NSRO, 17."

Podobne prezentacje


Reklamy Google