Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – Instytucja Wdrażająca komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – Instytucja Wdrażająca komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – Instytucja Wdrażająca komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

3 Struktura Zarządzania PO KL -na przykładzie komponentu regionalnego, woj. małopolskie: -na przykładzie komponentu regionalnego, woj. małopolskie: Instytucja Zarządzająca Instytucja Wdrażająca Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski, Departament Polityki Regionalnej Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

4 Przygotowanie kryteriów wyboru projektów w ramach Priorytetu; Dokonywanie oceny projektów w ramach PO KL w trybie konkursowym; Przygotowanie i wdrażanie projektów systemowych realizowanych przez IP2; Ocena i nadzór nad wdrażaniem projektów systemowych realizowanych przez Beneficjentów wskazanych w SZOP. Zadania związane z wdrażaniem PO KL:

5 Podejmowanie decyzji o współfinansowaniu wybranego do realizacji projektu ; Podpisywanie umów z beneficjentami; Weryfikacja wydatków zadeklarowanych przez beneficjentów, tj. sprawdzenie, czy zostały faktycznie poniesione i są zgodne z odpowiednimi zasadami wspólnotowymi i krajowymi; Prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania realizacji priorytetu w ramach PO KL. Zadania związane z wdrażaniem PO KL:

6 Rozliczanie umów z beneficjentami zgodnie z przyjętymi procedurami i dokonywanie płatności; Monitorowanie postępów realizacji umów o dofinansowanie projektów; Prowadzenie kontroli realizowanych projektów ; Przygotowanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji działań. Monitorowanie stopnia realizacji wskaźników; Zadania związane z wdrażaniem PO KL:

7 Odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom w ramach priorytetu PO KL, Prowadzenie działań informacyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów w ramach realizowanego priorytetu PO KL, Zapewnienie zgodności realizacji działania z wymogami informowania i promocji w ramach PO KL, Przygotowanie raportów o nieprawidłowościach; Realizacja zadań z zakresu Pomocy Technicznej w tym: planowanie wydatków, przygotowywanie wniosków o płatność, monitoring i inne. Zadania związane z wdrażaniem PO KL:

8 Zespoły zaangażowane we wdrażanie PO KL i ich zadania

9 Zadania związane z wdrażaniem PO KL: Zespół Strategii Rynku Pracy (SR) Przygotowanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji działań; Monitorowanie postępów realizacji działań i priorytetów w ujęciu rzeczowym i finansowym; Opracowanie założeń do rocznej i wieloletniej prognozy wydatków w ramach priorytetów; Współudział w opracowywaniu Planów Działań na kolejne lata; Monitorowanie realizacji wskaźników oraz odchyleń w realizacji wybranych wskaźników na poziomie działań.

10 Zadania związane z wdrażaniem PO KL: Zespół Promocji, Konkursów i Naboru Projektów (PKN) Prowadzenie działań promocyjnych i komunikacyjnych w ramach realizowanego priorytetu PO KL : Prowadzenie Punktu Informacyjnego EFS; Przygotowywanie spotkań informacyjnych i szkoleń dla faktycznych i potencjalnych beneficjentów;

11 Zadania związane z wdrażaniem PO KL: Zespół Promocji, Konkursów i Naboru Projektów (PKN) Określanie wytycznych konkursowych; Ocena formalna wniosków; Informowanie beneficjentów o ich zadaniach promocyjnych wynikających z wykorzystania środków EFS; Udział w pracach Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej; Informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwościach wykorzystania środków EFS;

12 Zadania związane z wdrażaniem PO KL: Zespół Promocji, Konkursów i Naboru Projektów (PKN) Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej PO KL; Współpraca z mediami; Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych.

13 Zadania związane z wdrażaniem PO KL: Zespół Oceny Projektów(OP) Dokonywanie oceny merytorycznej proponowanych do realizacji projektów w ramach PO KL; Ocena projektów systemowych złożonych przez beneficjentów; Podejmowanie decyzji o współfinansowaniu wybranego do realizacji projektu.

14 Zadania związane z wdrażaniem PO KL: Zespół Wdrażania (WD) Zapewnienie, że projekty przez cały okres ich realizacji, są zgodne z odpowiednimi zasadami wspólnotowymi i krajowymi; Rozliczanie umów z beneficjentami; Monitorowanie postępów realizacji umów, Odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom; Prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania realizacji priorytetu w ramach PO KL.

15 Zadania związane z wdrażaniem PO KL: Zespół Wdrażania (WD) Nadzorowanie projektów systemowych złożonych przez beneficjentów realizujących projekty systemowe; Weryfikowanie i zatwierdzanie wniosków o płatność w ramach projektów systemowych IP2.

16 Pozostałe Zespoły zaangażowane we wdrażanie PO KL Zespół Kontroli Zespół Finansowy Zespół Projektowy Zespół Organizacji i Zarządzania Zespół Zarządzania Zasobami Ludzkimi Audyt Stanowisko Radcy Prawnego


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – Instytucja Wdrażająca komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google