Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie pomorskim Departament Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie pomorskim Departament Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Strategia wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie pomorskim Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk 80-819 tel. 058 326 81 90, fax 058 326 81 93 E-mail: defs@woj-pomorskie.pl

2 Strategia wdrażania PO KL w woj. pomorskim – POWODY I PRZESŁANKI OPRACOWANIA Przygotowanie Strategii - dlaczego DEFS? Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP zarządzając regionalnymi Priorytetami PO KL oraz współdziałając z innymi właściwymi departamentami UMWP realizuje politykę rozwojową oraz społeczną województwa pomorskiego. Zakres przedmiotowy pracy DEFS określa, iż Departament m.in. przygotowuje i realizuje strategię wdrażania priorytetów ( na podstawie § 14 Uchwały Nr 472/44/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

3 Po co Strategia? Stworzenie ram wyjściowych dla planowego, efektywnego i racjonalnego wykorzystania środków EFS w regionie celem uzyskania i wspierania trwałych pozytywnych zmian społeczno-gospodarczych, z uwzględnieniem: zasadniczych kierunków polityki samorządu wojewódzkiego, w tym założeń innych wojewódzkich dokumentów o charakterze strategicznym; rzeczywistej dynamicznej sytuacji społeczno-gospodarczej w subregionach województwa; wiedzy, doświadczenia i potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotów i środowisk (jst, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i gospodarczych, uczelni wyższych, przedsiębiorców itd.), w szczególności skupionych w partnerstwach lokalnych; zasad przejrzystości i jawności poprzez konsultacje społeczne. Strategia wdrażania PO KL w woj. pomorskim – POWODY I PRZESŁANKI OPRACOWANIA

4 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013 roku Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Strategia wdrażania PO KL w województwie pomorskim – KOMPLEMENTARNOŚĆ I SPÓJNOŚC Z WOJEWÓDZKIMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

5 Strategia wdrażania PO KL w województwie pomorskim – OBSZARY KOMPLEMENTARNE Z PRIORYTETAMI I CELAMI SRWP SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA KONKURENCYJNOŚĆ Integracja społeczna Wzrost zatrudnienia Edukacja i nauka Przedsiębiorczość, adaptacyjność, i innowacje

6 Ukierunkowanie zarządzania i wykorzystania środków EFS w latach 2007- 2013 zgodnie ze specyficznymi (aktualnymi i prognozowanymi) potrzebami województwa pomorskiego i jego subregionów; Analiza problemów i potrzeb społeczno-gospodarczych w regionie pod kątem możliwości ich rozwiązania i zaspokojenia w ramach struktur i środków PO KL; Ustalenie hierarchii celów i działań w obrębie obszarów życia społeczno- gospodarczego wspieranych przez środki PO KL; Stworzenie podstawy strategicznej pod konstruowanie corocznych Planów działania dla województwa pomorskiego; Zaakcentowanie istotnej roli powiatowych partnerstw lokalnych we wdrażaniu regionalnego komponentu PO KL w województwie pomorskim; Upowszechnianie międzysektorowego, partnerskiego, kompleksowego podejścia do wdrażania PO KL w województwie pomorskim. Strategia wdrażania PO KL w województwie pomorskim – CELE

7 Przygotowanie projektu Strategii, określenie jej wyjściowych celów i założeń; Ujęcie i uwzględnienie w dokumencie dynamicznych zmian społeczno- gospodarczych w regionie (m.in. wynikających z obecności Polski w UE) z uwzględnieniem wewnętrznego zróżnicowania województwa (specyfiki powiatów); Powiązanie zasad, celów, systemu i możliwości wsparcia z PO KL z problemami i celami sformułowanymi na poziomie powiatów województwa pomorskiego; Stworzenie kanałów i możliwości wymiany opinii i informacji celem konsultacji założeń i treści Strategii. Strategia wdrażania PO KL w województwie pomorskim – KONCEPCJA TWORZENIA DOKUMENTU Departament EFS

8 Monitorowanie sytuacji, analizowanie problemów i potrzeb społeczno- gospodarczych w powiatach; Formułowanie własnych wniosków dotyczących założeń i celów Strategii w oparciu o własną wiedzę i doświadczenia; Uczestnictwo w konsultacjach projektu Strategii podczas spotkań z pracownikami DEFS; Analizowanie zapisów Strategii i przekazywanie swoich opinii i propozycji dotyczących treści Strategii do Departamentu EFS. Powiatowe partnerstwa lokalne Strategia wdrażania PO KL w województwie pomorskim – KONCEPCJA TWORZENIA DOKUMENTU

9 Strategia wdrażania PO KL w województwie pomorskim – STRUKTURA DOKUMENTU Wstęp Przesłanki opracowania oraz główne założenia i cele Strategii ROZDZIAŁ I: Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa pomorskiego w obszarach tematycznych komponentu regionalnego PO KL 2007- 2013 Struktura i główne obszary wsparcia PO KL 2007-2013 Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie pomorskim Cele i kierunki rozwoju społecznego–gospodarczego województwa pomorskiego wynikające z regionalnych dokumentów strategicznych Wnioski i rekomendacje na podstawie diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczej oraz strategicznych celów i kierunków rozwoju województwa pomorskiego ROZDZIAŁ II: Zróżnicowanie oraz podobieństwa sytuacji społeczno- gospodarczej powiatów województwa pomorskiego w obszarach tematycznych komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 Analiza problemów oraz główne cele i kierunki działań na poziomie poszczególnych powiatów województwa pomorskiego Wnioski i główne problemy wynikające z analizy problemów, celów i kierunków działań

10 Strategia wdrażania PO KL w województwie pomorskim – STRUKTURA DOKUMENTU ROZDZIAŁ III: Priorytety, cele i kierunki działań w zakresie wdrażania komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie pomorskim na lata 2008-2015 Priorytet I. Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego Priorytet II. Poprawa i usprawnienie systemów integracji społecznej Priorytet III. Zwiększenie poziomu adaptacyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw Priorytet IV. Upowszechnienie wysokiej jakości i efektywnej edukacji mieszkańców województwa pomorskiego na każdym poziomie kształcenia ROZDZIAŁ IV: Monitorowanie i ewaluacja wdrażania regionalnego komponentu PO KL 2007-2013 ROZDZIAŁ V: Promocja i informacja w ramach wdrażania regionalnego komponentu PO KL 2007-2013

11 Kierunki rozwoju społeczno – gospodarczego wynikające z regionalnych dokumentów strategicznych dostarczanie i weryfikacja danych, współtworzenie i konstruowanie celów Jst, instytucje rynku pracy, partnerzy społeczni i gospodarczy, NGOs, instytucje i jednostki edukacyjne = partnerstwa powiatowe Strategia wdrażania PO KL w województwie pomorskim – STRUKTURA DOKUMENTU

12 Strategia wdrażania PO KL w województwie pomorskim – ETAPY OPRACOWANIA I KONSULTACJI 2007 2008 2009-2015 Opracowanie wyjściowych założeń, celów i struktury Strategii Spotkania informacyjno-konsultacyjne w powiat województwa pomorskiego; Konsultacje indywidualne przy wykorzystaniu formularza uczestnika konsultacji Funkcjonowanie Strategii= podstawa dla konstruowania Planów działania, inicjatyw projektowych; Przeglądy i weryfikacja Strategii

13 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk 80-819 tel. 058 326 81 90, fax 058 326 81 93 E-mail: defs@woj-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Strategia wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie pomorskim Departament Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google