Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sposób prac nad Programem Operacyjnym dotyczącym Polski Wschodniej na lata 2014 - 2020 Warszawa 9 stycznia 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sposób prac nad Programem Operacyjnym dotyczącym Polski Wschodniej na lata 2014 - 2020 Warszawa 9 stycznia 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Sposób prac nad Programem Operacyjnym dotyczącym Polski Wschodniej na lata 2014 - 2020 Warszawa 9 stycznia 2013 r.

2 2 Zasady prac Zespołu Prace będą prowadzone przez MRR we współpracy z 5 regionami, miast wojewódzkich i resortami. Proponuje się powołanie dwóch grup zadaniowych w zakresie obszarów objętych wsparciem przygotowywanego programu operacyjnego: wsparcia przedsiębiorczości; wsparcia miast Polski Wschodniej (miast wojewódzkich / na prawach powiatu), w tym rozwoju infrastruktury transportowej. Proponowany skład grup zadaniowych: przedstawicieli regionów, przedstawicieli miast, przedstawicieli właściwych resortów, zapraszanych ekspertów w danej dziedzinie.

3 3 Zasady prac Zespołu Proponuje się spotkania raz na 1,5 miesiąca lub częściej w zależności od potrzeb. Komunikacja elektroniczna. Sekretariat grupy.

4 4 Zadania / oczekiwania wobec członków Zespołu Funkcja ekspercko – doradcza prezentowanie propozycji dotyczących zakresu wsparcia w ramach programu, typów działań, typów beneficjentów, kryteriów warunkujących wybór pożądanych projektów, itp.; prezentowanie skonkretyzowanych opinii nt. przedkładanych części dokumentów oraz ewentualnych propozycji ich modyfikacji; prezentowanie polityki regionu / resortu / miasta / wiedzy eksperckiej w danym obszarze

5 5 Zadania / oczekiwania wobec członków Zespołu Funkcja uzgodnieniowo - koordynacyjna uwzględnianie ustaleń z Zespołu w pracach nad innymi Programami Operacyjnymi, w szczególności z programami operacyjnymi, których dziedziny wsparcia pokrywać się będą z PO PW 2014-2020 ; usprawnienie procesu przyjmowania projektu PO PW 2014-2020 – zgłoszenie uwag / wniosków do projektu PO PW 2014-2020 na jak najwcześniejszym etapie prac programowych. Funkcja informacyjna dzielenie się informacjami; źródło danych.

6 6 Ramowy harmonogram prac Punkt wyjścia: wszystkie PO powinny zostać przedłożone do zatwierdzenia przez RM do końca sierpnia 2013 r. (termin ten może ulec zmianie w przypadku, jeżeli WRF nie zostaną uzgodnione).

7 7 Ramowy harmonogram prac do końca marca 2013 r. – przygotowanie 1. wersji projektu programu – najbliższy główny cel; do końca stycznia br. – przekazanie przez członków Zespołu opinii co do zakresu PO PW 2014-2020; do połowy lutego br. – spotkania podgrup, w ramach których zostanie przeprowadzona wstępna dyskusja nad: –wyjściowymi propozycjami dot. wsparcia przedstawionymi w założeniach do programu operacyjnego; –wyzwaniami i kwestiami problemowymi w ramach poszczególnych obszarów; do końca lutego br. – przygotowanie wstępnego draftu części merytorycznej programu (oraz innych części programu w miarę możliwości);

8 8 Ramowy harmonogram prac marzec br. – I runda konsultacji draftu programu z grupami zadaniowymi. koniec marca br. – przygotowanie I wersji projektu programu. kwiecień br. – poddanie projektu strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, zintensyfikowanie prac nad oceną ex- ante, negocjacje kontraktu terytorialnego (ustalenie ostatecznej linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi); maj br. – przygotowanie II projektu programu; czerwiec br. – konsultacje społeczne programu; lipiec br. – przygotowanie ostatecznej wersji programów operacyjnych uwzględniających negocjacje kontraktu terytorialnego i konsultacji społecznych; sierpień br. – zatwierdzenie projektu programu przez Radę Ministrów i przekazanie go do Komisji Europejskiej.

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sposób prac nad Programem Operacyjnym dotyczącym Polski Wschodniej na lata 2014 - 2020 Warszawa 9 stycznia 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google