Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA I PROMOCJA Kwiecień 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA I PROMOCJA Kwiecień 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA I PROMOCJA Kwiecień 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

2 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 PLAN PROMOCJI ZPORR określa: cele działań informacyjnych i promocyjnych potencjalne grupy docelowe działań informacyjnych i promocyjnych strategię informowania i promocji ZPORR podział zadań między instytucjami odpowiedzialnymi za promocję i informację Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

3 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 Zadania Instytucji Zarządzającej ZPORR w zakresie informacji i promocji: prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na poziomie krajowym Ogólny nadzór i koordynacja na szczeblu krajowym realizacji zobowiązań wynikających z Rozporządzenia KE 1159/2000 przez wszystkie jednostki zaangażowane we wdrażanie ZPORR Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

4 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego lata 2004-2006 Instytucje odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na szczeblu regionalnym: Urzędy Marszałkowskie - bezpośrednio odpowiedzialne za informację i promocję dotyczącą realizacji ZPORR w regionie Beneficjenci Końcowi działań Priorytetu 2 oraz działania 3.4. – odpowiedzialni za informowanie wszystkich potencjalnych beneficjentów o realizowanych za swoim pośrednictwem działaniach w ramach ZPORR Urzędy Wojewódzkie – odpowiedzialne za przekazywanie informacji dotyczących procedur monitoringu i raportowania związanych z realizacją projektów w ramach ZPORR Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

5 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 Urząd Marszałkowski – zakres odpowiedzialności: Koordynowanie działań informacyjnych i promocyjnych na szczeblu regionalnym Koordynowanie prac nad opracowaniem Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych oraz monitorowanie jego realizacji Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach ZPORR ze środków funduszy strukturalnych dla wszystkich grup docelowych na terenie województwa Pełnienie funkcji głównego punktu kontaktowego (obok Instytucji Wdrażających) dla potencjalnych projektodawców Informowanie o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach Zapewnienie dostępu do materiałów informacyjnych i wniosków aplikacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim oraz u Beneficjentów Końcowych na terenie województwa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

6 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 CD.: Informowanie opinii publicznej o pracach Komitetu Sterującego ZPORR. Dostarczanie i upowszechnianie informacji o realizowanych w ramach ZPORR projektach Dostarczanie i upowszechnianie informacji o funduszach, z których środków finansowane są projekty w regionie w ramach ZPORR Upowszechnianie informacji na temat interwencji i osiągnięć ZPORR na poziomie regionalnym. Inicjowanie i realizacja dodatkowych działań promocyjnych na szczeblu regionalnym Współpraca z Instytucją Zarządzającą i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych (wymiana informacji, wspólne przedsięwzięcia) Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

7 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 Urząd Wojewódzki – zakres odpowiedzialności: Upowszechnianie informacji o procedurach finansowych, monitoringu i raportowania związanych z wdrażaniem ZPORR Nadzór nad przestrzeganiem przez beneficjentów zasad dotyczących stosowania środków informacyjnych i promocyjnych przez beneficjentów (na podstawie zapisów umów o finansowanie projektów) Współpraca z Instytucją Zarządzającą i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych (współpraca przy opracowaniu Regionalnych Planów Działań Informacyjnych i Promocyjnych, wymiana informacji, wspólne przedsięwzięcia). Przygotowanie i przekazanie Samorządom Województw informacji o realizacji Regionalnych Planów Działań Informacyjnych i Promocyjnych w zakresie swoich kompetencji Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

8 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 Beneficjenci Końcowi działań Priorytetu II oraz działania 3.4. ZPORR – zakres obowiązków: Upowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków funduszy strukturalnych oraz o procedurach dotyczących realizacji projektów w ramach ZPORR powierzonego zakresu działań (udostępnienie formularzy, współpraca z instytucjami prowadzącymi szkolenia zawodowe, przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorstw, centrami szkoleniowymi i organizacjami pozarządowymi) Upowszechnianie informacji na temat realizowanych projektów wsparcia przedsiębiorczości lub projektów rozwoju zasobów ludzkich (zgodnie z kompetencją) Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

9 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 CD.: Nadzór nad przestrzeganiem przez beneficjentów zasad dotyczących stosowania środków informacyjnych i promocyjnych przez beneficjentów (na podstawie zapisów umów o finansowanie projektów) Współpraca z Instytucją Zarządzającą i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych (współpraca przy opracowaniu Regionalnych Planów Działań Informacyjnych i Promocyjnych, wymiana informacji, wspólne przedsięwzięcia) Przygotowanie i przekazanie Samorządom Województw informacji o realizacji Regionalnych Planów Działań Informacyjnych i Promocyjnych w zakresie swoich kompetencji Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

10 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 Wyznaczenie w każdej instytucji zaangażowanej we wdrażanie ZPORR osób odpowiedzialnych za działania informacyjne i promocję Imienne wskazanie osób udzielających informacji o ZPORR Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

11 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 Obowiązki beneficjentów dotyczące informowania i promocji Wszyscy beneficjenci uzyskujący wsparcie ze środków funduszy strukturalnych są zobowiązani do stosowania odpowiednich środków informowania i promocji w zależności od charakteru realizowanego projektu. Instrumentami tymi są: dyplomy, certyfikaty tablice reklamowe (billboardy); stałe tablice pamiątkowe umieszczanie logo UE i logo ZPORR na wszystkich dokumentach związanych z realizacją projektów Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

12 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 Kontrola przestrzegania przez beneficjentów obowiązków w zakresie informacji i promocji Urząd Wojewódzki – w przypadku gdy Wojewoda podpisze umowę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu Beneficjent Końcowy – w przypadku gdy Beneficjent Końcowy podpisze umowę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

13 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 Biuletyn ZPORR Wydawany przez IZ ZPORR od stycznia 2004 (kwartalnie) Ogólne informacje dotyczące funkcjonowania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, prawa europejskiego istotnego z punktu widzenia wdrażania funduszy strukturalnych, przygotowywanych w regionach projektach, instytucji regionalnych zaangażowanych we wdrażaniu ZPORR Współpraca z regionalnymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażaniu ZPORR przy opracowywani Biuletynu Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

14 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 Punkty Informacyjne Od 1 kwietnia w MGPiPS (Plac Trzech Krzyży 3/5) funkcjonuje punkt informacyjny o funduszach strukturalnych Regionalne Punkty Informacyjne utworzone przy UM Regionalne Punkty Informacyjne utworzone przez Beneficjentów Końcowych Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

15 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 PUBLIKACJE Zapotrzebowanie na publikacje Plany wydawnicze Instytucji Zarządzającej ZPORR ZPORR Uzupełnienie ZPORR Podręcznik ZPORR Ulotki tematyczne Plany wydawnicze w regionach Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

16 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 STRONA INTERNETOWA strona www.zporr.gov.plwww.zporr.gov.pl adres elektroniczny zporr@mg.gov.plzporr@mg.gov.pl możliwość zamieszczania informacji przygotowywanych przez regiony strony promujące ZPORR w regionach Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

17 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 SZKOLENIA szkolenia dla beneficjentów – instytucje regionalne szkolenia dla instytucji zaangażowanych w realizację ZPORR – instytucje zarządzające ZPORR Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

18 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "INFORMACJA I PROMOCJA Kwiecień 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google