Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System ewaluacji NPR i NSRO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System ewaluacji NPR i NSRO"— Zapis prezentacji:

1 System ewaluacji NPR i NSRO
Stanisław Bienias Krajowa Jednostka Oceny Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 System ewaluacji NPR i NSRO
Przesłanki reorganizacji systemu ewaluacji: Wzrastająca wysokość transferów środków UE Wzrastająca wysokość środków krajowych podlegających ewaluacji w ramach NSRO Konieczność wzmocnienia systemu koordynacji procesu ewaluacji NPR i NSRO Budowa potencjału ewaluacyjnego wewnątrz administracji, w szczególności na poziomie instytucji szczebla samorządowego

3 System ewaluacji NPR i NSRO
Główne zasady funkcjonowania systemu: Zintegrowanie procesów ewaluacji NPR oraz NSRO (konieczność koordynacji procesów) Zasada planowania procesu ewaluacji: strategicznego (Plany ewaluacji na cały okres ) i operacyjnego (Okresowe plany ewaluacji) Zasada decentralizacji systemu ewaluacji (przekazanie kompetencji w zakresie ewaluacji na poziom regionalny oraz na niższe poziomy wdrażania; konieczność zwiększenia użyteczności wyników) Zasada partnerstwa (system tematycznych Grup Sterujących na poziomie NPR i NSRO; rekomendacja do tworzenia grup na poziomie PO)

4 System ewaluacji NPR i NSRO
Główne dokumenty określające zasady organizacji systemu ewaluacji: Wytyczne w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata zakres kompetencji głównych podmiotów, ogólne zasady realizacji procesu ewaluacji, wymagania dot. Planów ewaluacji Plan ewaluacji NSRO – ogólne kierunki działań w zakresie ewaluacji na okres , organizacja systemu ewaluacji NSRO System ewaluacji NPR i NSRO – zasady organizacji procesów ewaluacji NPR i NSRO

5 System ewaluacji NPR i NSRO
Główne podmioty zaangażowane w proces ewaluacji NSRO i PO: Krajowa Jednostka Oceny Instytucje Zarządzające (Jednostki Ewaluacyjne) Instytucja Koordynująca RPO Instytucja Koordynująca NSRO Instytucje Pośredniczące Grupy Sterujące Komitety monitorujące

6 System ewaluacji NPR i NSRO

7 System ewaluacji NPR i NSRO
Krajowa Jednostka Oceny: organizacja procesu ewaluacji na poziomie NSRO (kwestie horyzontalne) rozwój kultury ewaluacyjnej w instytucjach zaangażowanych w realizację NSRO (budowa potencjału ewaluacyjnego)

8 System ewaluacji NPR i NSRO
Instytucje Zarządzające: organizacja procesu ewaluacji na poziomie programów operacyjnych budowa systemu ewaluacji programu operacyjnego na niższych poziomach wdrażania

9 System ewaluacji NPR i NSRO
Jednostka Ewaluacyjna: funkcjonuje w w ramach Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej (może zostać powołana poza komórką organizacyjną pełniącą funkcję Instytucji Zarządzającej) współpracuje ściśle z komórkami merytorycznymi oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania (m.in. na forum Grupy Sterującej) odpowiedzialna za zarządzanie procesem ewaluacji w ramach programu/priorytetu

10 System ewaluacji NPR i NSRO
Instytucja Koordynująca RPO: ewaluacje dotyczące kwestii horyzontalnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych współpraca z Krajową Jednostką Oceny w zakresie koordynacji prac Jednostek Ewaluacyjnych w ramach RPO

11 System ewaluacji NPR i NSRO
Instytucja Pośrednicząca: rola IP w zakresie ewaluacji zależy od decyzji Instytucji Zarządzającej IZ może delegować kompetencje w zakresie ewaluacji na niższe poziomy wdrażania w przypadku delegowania kompetencji Instytucja Pośrednicząca odpowiedzialna za ewaluację na poziomie osi priorytetowych

12 System ewaluacji NPR i NSRO
Grupy sterujące: Wsparcie dla Jednostek Ewaluacyjnych w zakresie realizacji procesu ewaluacji: identyfikacja obszarów badawczych formułowanie zakresu badań sterowanie badaniem wsparcie w zakresie odbioru wyników monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji

13 System ewaluacji NPR i NSRO
Komitety monitorujące: monitorowanie procesu ewaluacji rekomendowanie obszarów badawczych zapoznawanie się z wynikami ewaluacji

14 System ewaluacji NPR i NSRO
Zespół sterujący procesem ewaluacji NPR i NSRO: Koordynacja i zapewnienie spójności działań związanych z ewaluacją NPR i NSRO Dyskusja nad kierunkami procesu ewaluacji (w tym m.in. dyskusja nad tematami ewaluacji strategicznych) Dyskusja nad sposobami wykorzystania wyników przeprowadzanych badań ewaluacyjnych

15 System ewaluacji NPR i NSRO
Ewaluacja na poziomie NPR/NSRO Wpływ NPR i NSRO na rozwój społeczno- ekonomiczny Rozwój i modernizacja infrastruktury Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki Rozwój zasobów ludzkich Rozwój regionalny i terytorialny Budowa potencjału administracji publicznej i realizacja zasady „good governance”

16 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej (KJO)
Grupa Sterująca 2 Rozwój i modernizacja infrastruktury Grupa Sterująca 4 Rozwój zasobów ludzkich Grupa Sterująca 3 Innowacyjność gospodarki Grupa Sterująca 5 Rozwój regionalny i terytorialny Wydział Ewaluacji Wydziały DKS Grupa Sterująca 1 Wpływ NPR i NSRO na rozwój społeczno- ekonomiczny Zespół Sterujący procesem ewaluacji NPR i NSRO Grupa Sterująca 6 Budowa potencjału administracji publicznej i realizacja zasady „good governance”

17 System ewaluacji NPR i NSRO
Planowanie ewaluacji: plany strategiczne na cały okres programowania (organizacja procesu ewaluacji oraz główne kierunki/orientacje działań w zakresie ewaluacji) plany okresowe sporządzane do końca grudnia każdego roku (szczegółowy zakres działań w zakresie ewaluacji przewidzianych do realizacji w roku następnym, w tym w szczególności lista planowanych ewaluacji wraz z budżetem i harmonogramem realizacji)

18 System ewaluacji NPR i NSRO
Plany ewaluacji: Plan ewaluacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata (sporządzany przez KJO) Plan ewaluacji kwestii horyzontalnych w ramach RPO (sporządzany przez Instytucje Koordynującą RPO) Plany ewaluacji programów operacyjnych (sporządzane przez Instytucje Zarządzające) Plany ewaluacji na niższych poziomach wdrażania w przypadku delegowania kompetencji

19 System ewaluacji NPR i NSRO
Monitorowanie realizacji Planów: informacja roczna w zakresie ewaluacji: informacja z wszystkich poziomów wdrażania lista zrealizowanych badań ewaluacyjnych wdrożone rekomendacje działania w zakresie budowy potencjału ewaluacyjnego

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "System ewaluacji NPR i NSRO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google