Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - osie priorytetowe II-VII Urząd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - osie priorytetowe II-VII Urząd."— Zapis prezentacji:

1 Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - osie priorytetowe II-VII Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego 23 kwietnia 2009

2 Dokumenty do umowy pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy (jeżeli dotyczy), dane osób upoważnionych do podpisania umowy. W przypadku: gminy: wójt, burmistrz, prezydent oraz w każdym przypadku skarbnik (od którego wymagana jest kontrasygnata) lub osoba pisemnie przez niego upoważniona; powiatu: dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd powiatu oraz w każdym przypadku skarbnik (od którego wymagana jest kontrasygnata) lub osoba pisemnie przez niego upoważniona; innych uprawnionych podmiotów: organy wymienione do reprezentacji w aktach powołujących, np. statut, KRS,

3 Dokumenty do umowy deklarację o rodzaju wybranego sposobu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (w wymaganych przypadkach), zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu, kwartalne zapotrzebowanie na środki, wg wzoru będącego załącznikiem do wzoru umowy, numer wyodrębnionego konta bankowego, na które przekazywane będą zaliczki/refundacje, data rozpoczęcia, zakończenia realizacji projektu (zgodnie z wnioskiem), 2 egz. deklaracji odnośnie stworzonych nowych miejsc pracy.

4 Dokumenty do umowy Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu - 2 egz. zmodyfikowanego wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji projektu tj. w szczególności części D wniosku o dofinansowanie projektu. Jeżeli ww. harmonogram jest obecnie nieaktualny, tj. w szczególności Beneficjent nie realizował projektu w terminach zawartych w ww. harmonogramie, konieczne jest jego zaktualizowanie. W tym przypadku konieczne jest także zaktualizowanie kwartalnego zapotrzebowania na środki.

5 Dokumenty do umowy Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu W przypadku, gdy zostały rozstrzygnięte wszystkie lub część postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, harmonogram należy zmodyfikować w oparciu o nowe kwoty wynikające z przeprowadzonych postępowań. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, suma wartości zadań / kategorii wydatków objętych postępowaniem uległa zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tych zadań / kategorii wydatków, określonych we wniosku o dofinansowanie, który podlegał ocenie, wysokość dofinansowania dotyczącego tych zadań / kategorii wydatków nie ulega zmianie.

6 Dokumenty do umowy Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, suma wartości zadań / kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości tych zadań / kategorii wydatków określonych we wniosku o dofinansowanie, który podlegał ocenie, wysokość dofinansowania dotyczącego tych zadań / kategorii wydatków ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wydatkach kwalifikowanych. W ww. przypadkach Beneficjent zobowiązany jest przedstawić zmodyfikowany wniosek o dofinansowanie w 2 egz. zawierający zmienione wartości wynikające z podpisanej umowy z wykonawcą, zmienionym harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji projektu w 2 egz. (część D. wniosku o dofinansowanie) oraz kopię umowy podpisanej z wykonawcą. Należy podkreślić, że niedopuszczalne są żadne inne zmiany we wniosku o dofinansowanie.

7 Dokumenty do umowy Kwartalne zapotrzebowanie na środki - 2 egzemplarze podpisane przez osoby upoważnione wraz z wersją elektroniczną, - wnioskowana w danym kwartale kwota zaliczki będzie wypłacona przez Instytucję Zarządzającą RPO WP w jednej transzy, - klasyfikacja budżetowa zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

8

9 Problemy występujące przy sporządzaniu Kwartalnego zapotrzebowania na środki 1.Sporządzanie na formularzu nie odpowiadającym wybranemu trybowi dofinansowania. 2.Formularz nie podpisany przez w ó jta/burmistrza i skarbnika lecz najczęściej tylko przez w ó jta/burmistrza. 3.Numer i tytuł projektu niezgodny z wnioskiem o dofinansowanie. 4.Kolumna 1 (Lata) – pozostawiona bez wypełnienia. 5.Błędy w planowaniu zaliczki: Przekraczanie wartości progowych (30 i 60%), Brak sp ó jności z wydatkami wykazanymi w p. D.3 wniosku o dofinansowanie, Nieprawidłowy podział na transze. 6.Błędne planowanie ostatniej płatności: Bez zachowania 2 – miesięcznego okresu na przekazanie środk ó w Kwota płatności niższa niż 5% wartości dofinansowania. 7.Błędy arytmetyczne: Sumowanie w wierszach (kol.3=kol. 4+ kol. 7) Niezgodność procentowego udziału dofinansowania i środk ó w własnych z wnioskiem o dofinansowanie, Niezgodność poz. Razem z wnioskiem o dofinansowanie.


Pobierz ppt "Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - osie priorytetowe II-VII Urząd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google