Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System przepływów finansowych w nowym okresie programowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System przepływów finansowych w nowym okresie programowania"— Zapis prezentacji:

1 System przepływów finansowych w nowym okresie programowania 2007-2013

2 Plan prezentacji Najważniejsze akty prawne i dokumenty Obieg środków
Przekazywanie środków przez KE Budżet państwa Dotacja rozwojowa Dofinansowanie projektu Obieg dokumentów Wniosek o płatność Wykorzystanie i rozliczanie odsetek

3 Najważniejsze akty prawne i dokumenty
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006r.); Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych wydane na podstawie art. 208 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (w trakcie konsultacji zewnętrznych); Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń (w trakcie konsultacji zewnętrznych).

4 Obieg środków Komisja Europejska przekazuje Polsce środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS) w formie: płatności zaliczkowych, płatności okresowych, płatności salda końcowego. Wartość zaliczki w przypadku EFRR i EFS to 7% alokacji na lata (z czego 2% trafi do Polski w 2007 r., 3% r. i 2 % w 2009 r.), wartość zaliczki FS to 10,5% alokacji na lata (z czego 2,5% trafi do Polski w 2007 r., 4% w 2008 r. i 4 % w 2009 r.).

5 Obieg środków – budżet państwa
Środki przekazane przez KE będą wpływać na wyodrębnione rachunki bankowe, prowadzone przez NBP w euro i zarządzane przez Ministra Finansów Po przewalutowaniu na złote, przekazywane będą na centralny rachunek dochodów budżetu państwa na podstawie dyspozycji Ministra Finansów i stanowić będą dochód budżetu państwa. Instytucje zarządzające i pośredniczące nie posiadają wyodrębnionych rachunków programowych, na których gromadzone są środki wspólnotowe (nie dotyczy programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa).

6 Obieg środków – budżet państwa
Włączenie środków UE do budżetu państwa implikuje Konieczność zapewnienia w budżecie państwa (budżetach dysponentów oraz rezerwie celowej) środków odpowiadających kwocie dofinansowania unijnego oraz współfinansowania budżetu państwa.

7 Obieg środków – budżet państwa
Dysponent części budżetowej w swojej części musi uwzględnić: środki na projekty realizowane przez „własne” jednostki budżetowe, środki na realizację własnych projektów, środki na dotacje rozwojowe przekazywane beneficjentom, instytucjom zarządzającym RPO, instytucjom pośredniczącym (IP) oraz instytucjom wdrażającym/pośredniczącym II stopnia (IP II).

8 Obieg środków KE NBP Budżet państwa
Płatności zaliczkowe Płatności okresowe Płatności salda końcowego NBP Budżet państwa Dysponent projekty „własnych” jednostek budżetowych projekty własne dotacje rozwojowe dla: beneficjentów IP, IP II IZ RPO (Minister Rozwoju Regionalnego)

9 Obieg środków – dotacja rozwojowa
Dotacja rozwojowa dla IZ RPO, IP i IP II jest udzielana: raz w roku przez właściwego dysponenta na podstawie pisemnego wniosku o przyznanie dotacji zawierającego planowany harmonogram wydatkowania wnioskowanych środków w poszczególnych kwartałach.

10 Obieg środków – dotacja rozwojowa
Dotacja rozwojowa dla IZ RPO, IP i IP II jest przekazywana: na podstawie wniosku o uruchomienie transzy dotacji, zawierającego: informację o wykorzystaniu środków otrzymanych od początku roku w ramach dotacji rozwojowej (w przypadku informacji przekazywanej w styczniu o wydatkach poniesionych w roku poprzednim) wskazanie zapotrzebowania na kolejny kwartał (za wyjątkiem informacji przekazywanej w styczniu) Wzory wniosków określają instytucje zarządzające oraz MRR (w przypadku RPO).

11 Obieg środków - dofinansowanie projektu
Beneficjenci (nie będący państwowymi jednostkami budżetowymi) otrzymują dofinansowanie ze środków krajowych (jako dotację rozwojową) uwzględniające także tę część wydatków kwalifikowanych, która docelowo podlega refundacji ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności. Na poziomie pojedynczego projektu nie określa się poziomu dofinansowania środkami wspólnotowymi.

12 Obieg środków - dofinansowanie projektu
Dofinansowanie projektu realizowanego przez beneficjenta (nie będącego państwową jednostką budżetową) dokonywane jest poprzez: refundację części wydatków faktycznie poniesionych i zapłaconych przez beneficjenta; przekazanie beneficjentowi całości dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub kilku transzach; przekazanie beneficjentowi określonej części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub kilku transzach, przy czym przekazanie pozostałej części dofinansowania następuje w drodze refundacji części wydatków faktycznie poniesionych i zapłaconych przez beneficjenta.

13 Obieg środków - dofinansowanie projektu - zaliczka
Zaliczka może być udzielona beneficjentowi nieprowadzącemu działalności wykonywanej w celu osiągnięcia zysku. Zaliczka może być udzielona beneficjentowi prowadzącemu działalność wykonywaną w celu osiągnięcia zysku, jeżeli dofinansowany projekt: polega na prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych i/lub wdrożeniu ich wyników; dotyczy inwestycji początkowej polegającej na wykorzystaniu nowych technologii i wdrożeniu rozwiązań charakteryzujących się innowacyjnością na poziomie co najmniej europejskim; polega na wsparciu funduszy kapitałowych.

14 Obieg środków - dofinansowanie projektu - zaliczka
Wysokość zaliczki jest określona w umowie o dofinansowanie, Zaliczka jest wypłacana w kwartalnych transzach, w terminach określonych w harmonogramie, Pierwsza i druga transza w danym roku wypłacana jest w wysokości określonej w harmonogramie, Przekazanie każdej kolejnej transzy (n) uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania przez beneficjenta całości transzy przekazanej dwa kwartały wcześniej (n-2) i wykazania poniesionych wydatków we wniosku o płatność, Zaliczka dla beneficjenta niebędącego jednostką sektora finansów wymaga ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia.

15 Zaliczka dla wykonawcy
Beneficjenci mogą przekazywać zaliczki wykonawcom, po ustanowieniu przez wykonawcę zabezpieczenia. Wysokość zaliczki określa się w umowie o udzieleniu zamówienia, z tym, że nie może ona przekroczyć: w przypadku zakupu usług - 80%; w przypadku zakupu robót budowlanych - 50%; w przypadku zakupu dostaw – 30% wartości usług, robót budowlanych lub dostaw przewidywanych do realizacji w ciągu pierwszych 12 miesięcy realizacji zamówienia.

16 Obieg dokumentów Beneficjent składa wniosek o płatność Na podstawie wniosku o płatność Instytucja Pośrednicząca II –go stopnia przygotowuje Poświadczenie i Deklarację wydatków oraz wniosek o płatność okresową do Instytucji Pośredniczącej, Instytucja Pośrednicząca przygotowuje Poświadczenie i Deklarację wydatków oraz wniosek o płatność okresową do Instytucji Zarządzającej Instytucja Zarządzająca przygotowuje zbiorczy dokument Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej i przekazuje go, co do zasady, raz w miesiącu do Instytucji Certyfikującej Instytucja Certyfikująca poświadcza deklarację wydatków oraz sporządza wniosek o płatność do Komisji Europejskiej

17 Obieg dokumentów Beneficjent
Wniosek o płatność wraz z załączonymi kopiami dokumentów potwierdzających poniesione wydatki Beneficjent Instytucja Pośrednicząca II-go stopnia/Instytucja Wdrażająca Poświadczenie i Deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową do Instytucji Pośredniczącej Poświadczenie i Deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową do Instytucji Zarządzającej Instytucja Pośrednicząca Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej Instytucja Zarządzająca Instytucja Certyfikująca Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej Komisja Europejska

18 Obieg dokumentów - wniosek beneficjenta o płatność
Beneficjent składa wniosek o płatność: w celu otrzymania refundacji części poniesionych wydatków kwalifikowalnych aby rozliczyć otrzymaną wcześniej transzę zaliczki i wnioskować o kolejną transzę aby otrzymać transzę n zaliczki beneficjent musi wykazać we wniosku o płatność wydatkowanie całości środków przekazanych dwa kwartały wcześniej (n – 2) jedynie w celu rozliczenia wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektu w przypadku gdy beneficjent jest państwową jednostką budżetową

19 Obieg dokumentów - wniosek beneficjenta o płatność
Do wniosku o płatność beneficjent załącza kopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających poniesione wydatki. Możliwe jest dołączenie do wniosku o płatność jedynie zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wraz z oświadczeniem o prawdziwości poniesionych wydatków – jedynie w programach współfinansowanych z EFS, a w programach współfinansowanych z EFRR i Funduszu Spójności tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych przez IZ lub przez IP za zgodą IZ

20 Obieg dokumentów - wniosek beneficjenta o płatność
Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki może mieć formę: zestawienia faktur (ewentualnie innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej), bądź wyciągu z dokumentacji księgowej beneficjenta dokumentującego operacje dokonane w związku z realizowanym projektem i objęte złożonym wnioskiem o płatność – IZ może określić dopuszczalne formy wyciągu

21 Obieg dokumentów - wniosek beneficjenta o płatność
W przypadku gdy wniosek o płatność zawiera błędy instytucja weryfikująca wniosek: wzywa beneficjenta do uzupełnienia lub poprawienia wniosku, lub dokonuje poprawek we wniosku Instytucja weryfikująca wniosek nie może poprawiać lub uzupełniać: zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione i objęte wnioskiem wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych załączonych kserokopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek w opisie załączonych kserokopii dokumentów O każdej ingerencji instytucji beneficjent musi być poinformowany

22 Obieg dokumentów - wniosek beneficjenta o płatność
W szczególnych przypadkach instytucja właściwa w zakresie weryfikacji wniosków o płatność może weryfikować na próbie dokumenty załączone przez beneficjenta do wniosku o płatność Instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca zatwierdza metodologię doboru próby

23 Obieg dokumentów - wniosek beneficjenta o płatność
Poświadczona kwota wydatków kwalifikowanych jest pomniejszana o: wykazany przez beneficjenta dochód, zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 kwoty wydatków błędnie uznanych za kwalifikowane w ramach weryfikacji poprzednich wniosków o płatność składanych w ramach danego projektu Kwota zatwierdzona do wypłaty na rzecz beneficjenta pomniejszana jest o: kwoty nieprawidłowo wydatkowane, a przekazane na podstawie wcześniej zrealizowanych wniosków beneficjenta o płatność

24 Wykorzystanie i rozliczanie odsetek
Odsetki narosłe od środków przekazanych w formie dotacji rozwojowej instytucjom pośredniczącym i zarządzającym: przeznaczone są na realizację danego programu operacyjnego/osi priorytetowej są wykazywane w sprawozdaniu z realizacji programu/osi priorytetowej pomniejszają kolejną transzę przekazywanej dotacji rozwojowej. Odsetki narosłe od środków przekazanych beneficjentowi w formie zaliczek na realizację projektu pomniejszają kwotę kolejnych wypłat na rzecz beneficjenta

25 Dziękuję za uwagę Departament Koordynacji i Zarządzania PWW Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "System przepływów finansowych w nowym okresie programowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google