Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na."— Zapis prezentacji:

1 Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Rzeszów, dnia 4, 5 czerwca 2009 r.

2 Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie Kwartalne zapotrzebowanie na środki

3 Jest to kluczowy dokument służący planowaniu środków finansowych, które będą przekazywane Beneficjentom na podstawie umowy. Odpowiednie wypełnienie tego dokumentu będzie podstawą zapewnienia Państwu środków w budżecie województwa podkarpackiego, Informacje dotyczące planowania płatności oraz wprowadzania zmian w Kwartalnym zapotrzebowaniu na środki określone są w § 5 umowy o dofinansowanie (Planowanie płatności), Wzór Kwartalnego zapotrzebowania na środki wraz z instrukcją sporządzenia znajduje się na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1.

4

5 Instrukcja do sporządzenia Kwartalnego zapotrzebowania na środki

6 Beneficjent przekazuje IZ RPO WP pisemnie i na nośniku elektrycznym Kwartalne zapotrzebowanie na środki (2 egz.) podpisane przez osoby upoważnione, w którym określa oczekiwane terminy (w układzie kwartalnym) kwoty przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta przez IZ RPO WP. Określając zapotrzebowanie na środki Beneficjent winien mieć na uwadze, że przekazanie płatności pośrednich następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia poprawnego i prawidłowego wniosku o płatność. Należy więc w Kwartalnym zapotrzebowaniu na środki uwzględnić ok. dwumiesięczny okres przekazania płatności na rzecz Beneficjenta, licząc od dnia złożenia poprawnego wniosku o płatność do IZ RPO WP. Proszę więc o rozważne i realne szacowanie kwoty zapotrzebowania !

7 Beneficjent zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, w szczególności takiego określenia kwot w Kwartalnym zapotrzebowaniu na środki oraz takiej realizacji projektu, aby wnioski o płatność złożone w danym roku budżetowym wyczerpały kwotę przyjętą na dany rok. Zmiany Kwartalnego zapotrzebowania na środki w kolejnych kwartałach i latach realizacji projektu będą dokonywane w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą IZ RPO WP. Zmiany w kolejnych latach realizacji wymagają sporządzenia aneksu do umowy, przy czym zmiana łącznej wysokości płatności na rok następny po roku bieżącym, możliwa jest w przypadku złożenia przez beneficjenta wniosku o zmianę wraz z uzasadnieniem, w terminie nie później niż do 30 kwietnia roku bieżącego. Proszę więc o rozważne i realne szacowanie kwoty zapotrzebowania !

8 Zmiany Kwartalnego zapotrzebowania na środki dotyczące jedynie przesunięć pomiędzy kwartałami w ramach danego roku realizacji nie wymagają sporządzania aneksu do umowy. Beneficjent zgłasza na piśmie konieczność zmiany dołączając 2 egz. propozycji zmiany załącznika, podpisane przez osoby upoważnione. IZ RPO WP weryfikuje złożoną propozycję zmian i pisemnie informuje Beneficjenta o braku możliwości ich wprowadzenia lub zmiany akceptuje i odsyła podpisany załącznik przez osoby reprezentujące. Załącznik uzgodniony w tym trybie obowiązuje w nowym brzmieniu i na jego podstawie przekazywane jest dofinansowanie. Proszę więc o rozważne i realne szacowanie kwoty zapotrzebowania !

9 Ze względu na limity środków dotacji rozwojowej określone dla ZWP w ustawie budżetowej na 2009 r., może zajść konieczność zmniejszenia łącznej kwoty zapotrzebowania środków na 2009 r. wykazanej przez Państwa w Kwartalnym zapotrzebowaniu na środki. W takiej sytuacji, przed zawarciem umowy IZ RPO WP poinformuje Beneficjenta o dokonanych korektach, a w stosownym czasie będzie wnioskować o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa celem zapewnienia Beneficjentowi większej kwoty środków. Proszę więc o rozważne i realne szacowanie kwoty zapotrzebowania !

10 W kolumnie rok w miejsce 0 należy wpisać poszczególne lata realizacji projektu. Należy wypełnić jedynie kolumny nr 5 (Wydatki majątkowe) oraz nr 10 (Wkład własny - inne środki, w tym prywatne). Tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest planowanie wydatków bieżących (kolumna nr 6), przy czym w takim przypadku należy podać uzasadnienie. Pozostałe kolumny wypełniają się automatycznie. Kwota w kolumnach nr 3 (Planowana kwota wydatków kwalifikowanych) oraz nr 4 (Należna wysokość dofinansowania ogółem) w wierszu RAZEM powinna być tożsama z kwotą określoną w części A5 wniosku o dofinansowanie projektu (Wartość wydatków ogółem i kwota wnioskowanej dotacji). Proszę więc o rozważne i realne szacowanie kwoty zapotrzebowania !

11 Przykład sporządzenia Kwartalnego zapotrzebowania na środki

12 Wniosek o dofinansowanie A.5 wartość wydatków ogółem i kwota wnioskowanej dotacji

13 Wniosek o dofinansowanie D.3. Tabela wydatków kwalifikowanych (w zł) Przykład wyliczeń: 2 m-ce 500 008,00 x 61,35 % = 306 754,91zł30 004,00 x 61,35% = 18 407,45zł 500 008,00 x 38,65% = 193 253,09zł 30 004,00 x 38,65% = 11 596,55zł

14

15 Problemy mogące się pojawić przy weryfikacji przez IZ RPO WP Kwartalnego zapotrzebowania na środki

16 Formularz nie podpisany przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta. Numer i tytuł projektu niezgodny z Wnioskiem o dofinansowanie. Kolumna nr 1 (rok realizacji) – pozostawiona bez wypełnienia. Brak spójności z wydatkami wykazanymi w punkcie D.3 Wniosku o dofinansowanie (Tabela wydatków kwalifikowanych). Błędne planowanie płatności – bez zachowania 2 miesięcznego okresu na przekazanie środków. Błędy arytmetyczne: niezgodność procentowego udziału dofinansowania i środków własnych z Wnioskiem o dofinansowanie, niezgodność pozycji RAZEM z kwotą określoną w części A5 Wniosku o dofinansowanie. Proszę więc o rozważne i realne szacowanie kwoty zapotrzebowania !

17 Dziękuję za uwagę Małgorzata Jarosińska Kierownik Oddziału Umów i Sprawozdawczości Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ul. Hanasiewicza 17, Rzeszów Tel. 017 747 6405 m.jarosinska@podkarpackie.pl


Pobierz ppt "Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google