Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WNIOSEK O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WNIOSEK O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA"— Zapis prezentacji:

1 WNIOSEK O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8 października 2013 r. Toruń

2 Wzór formularza wniosku znajduje się również na stronie
Wzór wniosku o uruchomienie środków stanowi załącznik nr 3 Umowy Partnerskiej zawartej 15 maja 2013 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Partnerami Projektu. Wzór formularza wniosku znajduje się również na stronie w zakładce: Kultura, projekty RPO. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

3 Wniosek o uruchomienie środków składany WYŁĄCZNIE :
osobiście (za potwierdzeniem odbioru): Punkt Podawczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Pl. Teatralny 2, Toruń drogą pocztową: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, Toruń W jednym egzemplarzu!!!! Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

4 refundacja środków – to zwrot poniesionych wydatków.
Rodzaje płatności: zaliczka - to suma pieniężna wypłacana na poczet przyszłych należności; refundacja środków – to zwrot poniesionych wydatków. Forma płatności: 65 % środki RPO WK-P 1 % środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego 34 % środki własne Partnerów Projektu Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

5 Do płatności w formie zaliczki należy przygotować dokumenty tj:
wniosek o uruchomienie środków; faktury lub inne dokumenty księgowe (nazwa usługi zgodna z nazwą zadania, na które Partner Projektu otrzymał dofinansowanie, załącznik nr 2); kopie dokumentów potwierdzających odbiór prac oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną (zgodnie z umową partnerską data dokonania odbioru nie może być późniejsza niż data wystawienia dokumentu księgowego) kopie umów i aneksów do umów z wykonawcą prac oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną (data zawarcia umowy i wykonania prac musi być zgodna z decyzją WKZ) Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszłałowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

6 Rozliczenie płatności w formie zaliczki:
W terminie 20 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zaliczki Partner dokonauje zapłaty faktury lub innego dokumentu księgowego, a następnie składa do Lidera zapłacony dokument księgowy oraz potwierdzenie dokonania przelewu bankowego wraz z dokumentami tj: faktura lub inny dokument księgowy; potwierdzenie dokonania przelewu bankowego za wykonanie zadania (w treści przelewu wpisany numer dokumentu księgowego); przelewy wyłącznie z wyodrębnionego rachunku założonego na cele projektu dokumenty dotyczące przeprowadzonej procedury udzielenia zamówień publicznych (decyzja WKZ ze wskazaniem wykonawcy/3 oferty wraz z opisem udzielonego zamówienia). W przypadku niedotrzymania wyżej wymienionego terminu Lider będzie miał prawo wezwać do złożenia stosownych wyjaśnień. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

7 Do refundacji środków należy przygotować dokumenty tj:
wniosek o uruchomienie środków; faktura lub inny dokument księgowy (opisany zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy partnerskiej); kopie dokumentów potwierdzających odbiór prac oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną; kopie umów i aneksów do umów z wykonawcą prac oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną; potwierdzenie dokonania przelewu bankowego za wykonanie zadania; dokumenty dotyczące przeprowadzonej procedury udzielenia zamówień publicznych (decyzja WKZ ze wskazaniem wykonawcy/3 oferty wraz z opisem udzielonego zamówienia). Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

8 Wzór wniosku o płatność
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

9 Wzór opisu faktury/innego dokumentu księgowego
terminy płatności; faktury VAT (wyliczenie netto, brutto, wysokość podatku VAT); format faktury/ innego dokumentu księgowego - najlepiej A4; nie wprowadzać zmian po złożeniu dokumentu do Urzędu Marszałkowskiego; w przypadku wprowadzenia zmian, należy przekreślić i zaparafować oraz złożyć kopię do Urzędu Marszałkowskiego; dopiski, podpisy, pieczątki TYLKO na oryginałach dokumentów; Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

10 Zobowiązania Partnerów Projektu:
dokonywanie płatności za finansowane prace WYŁĄCZNIE przelewem bankowym. W tytule przelewu bankowego należy wskazać numer faktury lub innego dokumentu księgowego, który stanowi podstawę dokonania wydatku oraz datę wystawienia dokumentu; składanie kopii dokumentów dotyczących realizacji Projektu potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną W przypadku braku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumenty nie będą rozpatrywane; prowadzenie odrębnego rachunku bankowego lub subkonta, obsługującego Projekt; wraz z pierwszym wnioskiem o uruchomienie środków należy złożyć oświadczenie o otwarciu odrębnego konta lub subkonta wraz z numerem tego konta; po dokonaniu zapłaty należy przygotować wyciąg z konta a następnie je zamknąć. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

11 odsetki na rachunku otwartym do projektu;
dostarczenie oświadczenia o kwalfikowalności podatku VAT: - raz do roku przez okres 5 lat od zakończenia projektu - z pierwszym wnioskiem o płatność (rozliczającym zaliczkę lub refundacji)

12 Obieg wniosku o uruchomienie środków w Urzędzie Marszałkowskim
Partner Projektu (składa dokumentację) błędy we wniosku i dokumentacji Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Inwestycji Departament Finansów Skarbnik wypłata środków Partner Projektu Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

13 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność
Brak należytej staranności w opisie dokumentów księgowych – brak podpisów osób upoważnionych; Brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem; Nieczytelne kserokopie załączonych dokumentów; Brak któregokolwiek z wymaganych załączników – m. in. wyciągów bankowych lub przelewów bankowych, protokołów odbioru, dokumentów dotyczących stosowania ustawy PZP; Błędne numery rachunków bankowych; Błędy rachunkowe na fakturach lub innych dokumentach księgowych. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

14 rozliczenia finansowe:
Osoby do kontaktu: rozliczenia finansowe: Monika Butowska tel wew. *2539 Małgorzata Borgula tel wew. *2549 Marcin Graczyk tel wew. *2549 realizacji zadania: Jerzy Kurowski tel Lech Narębski tel wew. *2536 Zuzanna Śliwecka tel Paweł Wietrzykowski tel


Pobierz ppt "WNIOSEK O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google