Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.3.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.3."— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.3

2 Obowiązek przeprowadzenia badań ewaluacyjnych w ramach Poddziałania 6.1.3 wynika z zapisów dokumentu Projekty Systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL stanowiącego część Systemu Realizacji PO KL. Badania ewaluacyjne przeprowadzone zostanie dwukrotnie: -w połowie wdrażania 2010r. -na koniec realizacji projektu 2013r. Głównym celem ewaluacji jest ocena jakości projektów systemowych realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL oraz wpływu podejmowanych w ramach tych projektów działań na podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia ich uczestników.

3 Zasady przeprowadzenia ewaluacji w tym: -minimum metodologiczne, -pytania badawcze, -kwestionariusze, ankiety, -kwestie organizacyjne reguluje dokument: Założenia do ewaluacji projektów systemowych Powiatowych Urzędów Pracy realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL Dodatkowo został opracowany zestaw pytań i odpowiedzi w zakresie realizowania zadania ewaluacja: Ewaluacja w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL - FAQ

4 W ramach badania ewaluacyjnego powinny zostać wykorzystane 3 techniki badawcze: 1.Analiza danych zastanych – analizie poddane zostaną zarówno dokumentacja finansowa jak i rzeczowa – wniosek o dofinansowanie, wnioski o płatność, zapisy dokumentów programowych PO KL i.t.p. 2.CATI - wywiady telefoniczne z osobami, które zakończyły udział (zgodnie z zaplanowaną ścieżką) w projekcie systemowym w 2009 roku! co najmniej 6 m-cy przed udziałem w badaniu. 3.IDI – Indywidualny wywiad pogłębiony – wywiad przeprowadzony będzie z osobą do kontaktów roboczych określoną we wniosku o dofinansowanie projektu systemowego (z 2009roku).

5 Koszt badania ewaluacyjnego: -całkowity koszt badania ewaluacyjnego projektu systemowego to 30 000 tys. zł, -badanie ewaluacyjne powinno zostać sfinansowane ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu w ramach innych zadań fakultatywnych określonych w art. 108 ust 1 pkt 4b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, -zgodnie z powyższym wydatek związany z przedmiotową ewaluacją powinien zostać sfinansowany z wkładu własnego na zasadzie refundacji, -badanie ewaluacyjne może również zostać sfinansowane ze środków własnych (tj. budżetu JST) bez wykazania ich w projekcie POKL jako wkład własny, tym samym z punktu widzenia projektu zadanie zostanie zrealizowane bezkosztowo, -oszczędności w ramach zadania ewaluacja

6 Wydatek poniesiony na ewaluację należy wykazać w Załączniku Nr 1 wniosku o płatność: 1. Faktura od wykonawcy ewaluacji - zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, konieczne jest w takim wypadku podanie zarówno daty zapłaty jak i daty refundacji ze środków FP. Wydatek ten jest kwalifikowalny, gdyż ostatecznym źródłem, z którego jest finansowany jest FP. 2. Dokument finansowy potwierdzający poniesienie wydatku ze środków FP(z odpowiednim opisem, że jest to refundacja wydatków uprzednio zapłaconych ze środków JST).

7 Założenia organizacyjne: 1.Wybór ewaluatora do dnia 30.09.2010 zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych 2.Przygotowanie i zawarcie umowy z ewaluatorem w oparciu o wzory umów stosowanych w konkretnym PUP. Umowa powinna opierać się o założenia zawarte w dokumencie dotyczącym ewaluacji. 3.Wyrażenie przez IP2 zgody na powierzenie przetwarzania danych osobowych wykonawcy zewnętrznemu wybranemu do realizacji badania ewaluacyjnego i zawarcie przez PUP z wybranym wykonawcą stosownej umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8 Wyniki ewaluacji Po zakończeniu realizacji badania ewaluacyjnego PUP przekazuje do 31.12.2010 IP2: -raport końcowy, -bazy danych zebranych w ramach badania ewaluacyjnego w wersji elektronicznej, -wypełnioną tabelę wdrażania rekomendacji (Załącznik nr 4 do założeń ewaluacyjnych), -Kartę Oceny Procesu i Wyników Badania ewaluacyjnego (karta ta powinna być wypełniona przez PUP po odbiorze raportu końcowego z badania (Załącznik nr 3 do założeń ewaluacyjnych).

9 Raport końcowy Raport końcowy przeprowadzony w połowie okresu wdrażania POKL (2010r.) powinien zwierać wnioski i rekomendacje, które przyczynią się do przygotowania w przyszłych latach bardziej trafnych, skutecznych, efektywnych projektów systemowych, uwzględniających w większym stopniu potrzeby lokalne oraz potrzeby uczestników Poddziałania 6.1.3 Wyniki badań ewaluacyjnych w 2010 roku posłużą w szczególności do przygotowania działań korygując - naprawczych, które będą wdrażane w ramach projektów systemowych. Skuteczność wdrażanych powyższych działań będzie elementem ewaluacji w 2013 roku.

10 Wnioski i rekomendacje powinny być przygotowane przez wykonawcę w oparciu o system zarządzania rekomendacji, zgodnie z zaleceniami Krajowej Jednostki Ocen (Załącznik nr 4 do założeń ewaluacyjnych). Rekomendacje powinny być wdrażane przez PUP w terminach określonych w tabeli wdrażania rekomendacji (Załącznik nr 4 do założeń ewaluacyjnych). Każdy PUP zobowiązany jest przygotować wnioski o dofinansowanie projektu systemowego na lata 2011, 2012 oraz 2013 z uwzględnieniem przyjętych rekomendacji z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego w 2010 roku.


Pobierz ppt "EWALUACJA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.3."

Podobne prezentacje


Reklamy Google