Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wniosek o płatność. Terminy składania wniosków o płatność: Pierwszy wniosek o płatność: 3 miesiące, licząc od daty podpisania umowy Kolejne wnioski o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wniosek o płatność. Terminy składania wniosków o płatność: Pierwszy wniosek o płatność: 3 miesiące, licząc od daty podpisania umowy Kolejne wnioski o."— Zapis prezentacji:

1 Wniosek o płatność

2 Terminy składania wniosków o płatność: Pierwszy wniosek o płatność: 3 miesiące, licząc od daty podpisania umowy Kolejne wnioski o płatność: przynajmniej raz na 3 miesiące, licząc od daty złożenia poprzedniego wniosku o płatność W niosek rozliczający ostatnią transzę zaliczki przekazanej w danym roku budżetowym : 30 listopada danego roku Ostatni wniosek o płatność rozliczający otrzymane zaliczki: 14 dni od daty finansowego zakończenia projektu

3 Funkcje wniosku o płatność

4 Wniosek beneficjenta o płatność służy (cz.1): - wnioskowaniu o przyznanie pierwszej płatności zaliczkowej (beneficjent wypełnia poz. 1 - 10, 13, 14, 19, 22, 24, 25). Beneficjent ma również możliwość przekazania we wniosku o płatność zaliczkową informacji o postępie rzeczowym z realizacji projektu, (jeżeli projekt jest już rozpoczęty), wówczas dodatkowo wypełnia punkty: 18, 20, 21, 23; - rozliczeniu środków przekazanych beneficjentowi w ramach zaliczki (beneficjent wypełnia poz. 1 - 12 i 15 - 25); - rozliczeniu środków przekazanych beneficjentowi w ramach wcześniejszych transz zaliczkowych z jednoczesnym wnioskowaniem o kolejne transze środków (beneficjent wypełnia poz. 1 - 25);

5 Wniosek beneficjenta o płatność służy (cz.2): - wnioskowaniu o przyznanie płatności pośredniej lub końcowej stanowiącej refundację części lub całości wydatków sfinansowanych ze środków beneficjenta (beneficjent wypełnia poz. 1 - 25 z wyłączeniem pkt. 11, natomiast jeżeli w ramach przyznanego dofinansowania otrzymał zaliczkę przed złożeniem wniosku o płatność pośrednią lub końcową, wypełnia również pkt. 11, przy wniosku o płatność końcową nie wypełnia pkt. 19 i 22 wniosku); - rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budżetowe sfinansowanych ze środków zapisanych w budżecie danego dysponenta (beneficjent wypełnia poz. 1 - 12 z wyłączeniem pkt. 11, 15 - 25); - przekazaniu informacji o postępie rzeczowym projektu (funkcja sprawozdawcza). Beneficjent wypełnia poz. 1 - 9 i 18 - 24.

6 Omówienie poszczególnych punktów wniosku o płatność

7

8

9

10 Wniosek o płatność

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Najczęściej popełniane błędy (1): 1)zaznaczanie checkboxu Wniosek o płatność dotyczy postępu z realizacji projektu (część sprawozdawcza) we wniosku do którego dołączono faktury 2)błędna data w pkt. 1 w polu do… 3)błędna nazwa programu operacyjnego. Prawidłowa nazwa to: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 4)błędnie wpisany numer projektu tj. poprzedzony literami UDA, które odnoszą się do numeru umowy Przykładowy numer projektu: RPPK.04.01.00-18-123/08 5)brak wyszczególnienia aneksu, w sytuacji gdy umowa o dofinansowanie projektu była aneksowana. Należy podać numer ostatniego aneksu i datę jego podpisania

31 Najczęściej popełniane błędy (2): 6) niepotrzebnie wpisywanie wyrazów Faktura VAT nr/Rachunek nr w komórkach (kol. 1 pkt. 15) dotyczących numeru dokumentu 7)nazwa towaru lub usługi wymieniona na fakturze niezgodna z nazwą w pkt. 15 kol. 5 (Zestawienie dokumentów…) 8)nazwy zadań/celów… wymienionych w pkt. 18 wniosku o płatność niezgodne z nazwami podanymi we wniosku o dofinansowanie (pkt. C.1) 9)niepotrzebnie wpisane wskaźniki rezultatu we wnioskach o płatność pośrednią, gdyż tabelę tę w pkt. 20 wypełnia się jedynie, przy wniosku o płatność końcową 10)nieprawidłowo wypełniony harmonogram wydatków na kolejne kwartały

32 Najczęściej popełniane błędy (3): 11)zaznaczanie w pkt. 23 odpowiedzi wskazujących na nieprzestrzeganie polityk wspólnotowych, zwłaszcza w 2 ostatnich pytaniach. Zaznaczenie checkboxu tak jest odpowiedzią informującą o przestrzeganiu polityk wspólnotowych 12) brak numeru porządkowego na fakturach (zgodnego z pozycją w pkt. 15 wniosku) 13) brak opisu związku wydatku z projektem – brak przyporządkowania do której kategorii kosztu przedstawionego we wniosku o dofinansowanie projektu odnosi się wydatek opisany fakturą/innym dokumentem o równoważnej wartości dowodowej. Niezgodność w nazewnictwie kategorii wydatków między wnioskiem o dofinansowanie (pkt. D.3) a nazwą kategorii podaną w opisie faktury

33 Najczęściej popełniane błędy (4): 14)rozbieżność w trybach zamówień publicznych podanych w pkt. B.6 wniosku o dofinansowanie a wskazanych w opisie faktur 15) brak protokołów odbioru robót 16) brak pieczęci imiennej osoby parafującej protokół odbioru w imieniu beneficjenta 17)brak minimalnego opisu tj. numeru umowy lub nazwy projektu i adnotacji, że szczegółowy opis znajduje się w załączniku, w sytuacji gdy nie ma możliwości dokonania pełnego opisu oryginału faktury/innego dokumentu… na odwrocie 18)brak pieczęci wnioskodawcy na załącznikach

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wniosek o płatność. Terminy składania wniosków o płatność: Pierwszy wniosek o płatność: 3 miesiące, licząc od daty podpisania umowy Kolejne wnioski o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google