Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 System zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO IG IZ PO IG wypracowało rozwiązanie odnoszące się do kwestii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 System zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO IG IZ PO IG wypracowało rozwiązanie odnoszące się do kwestii."— Zapis prezentacji:

1

2 2 System zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO IG IZ PO IG wypracowało rozwiązanie odnoszące się do kwestii zabezpieczania prawidłowej realizacji umowy, na podstawie: ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z dnia 7 września 2007 r. w sprawie ponoszenia wydatków w ramach programów operacyjnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm.)

3 3 c.d. Zgodnie z art. 209 ust 2 pkt 6) ustawy o fp. umowa o dotację rozwojową powinna zawierać m.in.: formy zabezpieczeń należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań wynikających z umowy; zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia dotacja rozwojowa w formie zaliczki wypłacana jest beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

4 4 System zabezpieczania umowy rekomendowany przez IZ PO IG ustanowienie zabezpieczenia na cały okres obowiązywania umowy, tj. do zakończenia okresu trwałości projektu. możliwość ustanowienia zabezpieczenia na kwotę niższą niż przyznane dofinansowanie (rozporządzenie i ustawa nie określają jaki % dofinansowania powinno stanowić zabezpieczenie), Ważne, aby zabezpieczenie było ustanowione w odniesieniu do konkretnych: –działań, –typów projektów oraz –beneficjentów, –w wysokości dającej wierzycielowi (instytucji udzielającej wsparcia) wystarczającą gwarancję wywiązania się przez beneficjenta ze zobowiązań nałożonych w umowie.

5 5 System zabezpieczania umowy rekomendowany przez IZ PO IG (1) Ustanowienie i wniesienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w przypadku: –przekazywania refundacji (niezależnie od wartości dofinansowania) oraz –przekazywania zaliczki w jednej lub kilku transzach, a wartość dofinansowania nie przekracza 4.000.000 zł

6 6 System zabezpieczania umowy rekomendowany przez IZ PO IG (2) Ustanowienie i wniesienie zabezpieczenia w formie określonej w rozporządzeniu ws. wydatków, w przypadku: –przekazania dofinansowania w formie zaliczki albo zaliczki lub refundacji (tryb mieszany) przy wartości dofinansowania przekraczającej 4.000.000 zł Możliwość zmiany na wniosek beneficjenta drogiej formy zabezpieczenia określonej w rozporządzeniu, na weksel in blanco - po rozliczeniu zaliczki.

7 7 System zabezpieczania umowy rekomendowany przez IZ PO IG (3) Możliwość ustanowienia, na pisemny wniosek beneficjenta, zabezpieczenia w drogiej formie określonej w rozporządzeniu ws. wydatków, nawet w przypadku gdy wymagane jest od niego wniesienie jedynie weksla in blanco.

8 8 Przykładowe rozwiązania zabezpieczania umów przez poszczególne IW (1) I. Działania wdrażane przez PARP - gdy wartość przyznanego dofinansowania przekracza 4 000 000 zł : Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, ustanawiane jest: 1) w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (zwrot tego zabezpieczenia nastąpi po upływie okresu trwałości Projektu) oraz 2) na wartość dofinansowania odpowiadającą kwocie najwyższej transzy zaliczki w jednej lub kilku formach określonych w rozporządzeniu - zwolnienie tego zabezpieczenia może nastąpić na wniosek Beneficjenta po rozliczeniu całości dofinansowania przyznanego w formie zaliczki.

9 9 Przykładowe rozwiązania zabezpieczania umów przez poszczególne IW (2) II. Działania wdrażane przez MNiSW - gdy wartość przyznanego dofinansowania przekazanego w formie zaliczki lub w trybie mieszanym przekracza 4 000 000 zł: zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku formach określonych w rozporządzeniu beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia prawidłowo wystawionego zabezpieczenia w wysokości 100% kwoty dofinansowania.

10 10 Planowane zmiany w rozporządzeniu ws. wydatków Uzależnienie formy zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy od wartości dofinansowania przekazanego zaliczką (obecnie wartość dofinansowania przyznana w umowie); Podwójny system zabezpieczania (weksel + droga forma na najwyższą transzę zaliczki), w przypadku gdy wartość sumy zaliczek dla danego projektu przekracza 4 mln zł; Rozliczenie transzy będzie polegać na wykazaniu we wniosku o płatność wydatków kwalifikowanych.

11 11 Dziękuję za uwagę joanna.ciszek@mrr.gov.pl


Pobierz ppt "2 System zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO IG IZ PO IG wypracowało rozwiązanie odnoszące się do kwestii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google