Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umowa ramowa - Nazwa UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umowa ramowa - Nazwa UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH."— Zapis prezentacji:

1

2 Umowa ramowa - Nazwa UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH

3 2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
Strony umowy 1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka

4 Umowa określa prawa i obowiązki Stron w zakresie warunków i sposobu realizacji LSROR

5 Obowiązki LGR § 5. LGR zobowiązuje się do: rozpowszechniania informacji o LSROR oraz o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach środków objętych osią priorytetową 4, w tym o warunkach i trybie jej przyznawania; bezpłatnego świadczenia przez pracownika lub pracowników biura LGR, doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji LSROR; terminowego przeprowadzania postępowania w sprawie wyboru operacji, zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy oraz zgodnie z harmonogramem konkursów na wybór operacji do realizacji, w ramach wdrażania LSROR, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy;

6 przekazywania właściwemu organowi samorządu województwa oryginałów list wybranych operacji, list nie wybranych operacji, uchwał komitetu LGR w sprawie wyboru operacji wraz ze wszystkimi złożonymi wnioskami o dofinansowanie na operacje w ramach realizacji LSROR; LGR przechowuje kopie ww. dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem; informowania o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji LSROR poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej LGR, na tablicy znajdującej się w jej siedzibie oraz w sposób określony przez LGR w LSROR, przy czym ostatnie podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o dofinansowanie może nastąpić najpóźniej do dnia 31 marca r., a także umieszczania na stronie internetowej formularza wniosku o dofinansowanie w ramach realizacji LSROR;

7 sprawdzania zgodności operacji realizowanych w ramach środków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy z LSROR; wybierania operacji zgodnie z procedurami oceny operacji opisanymi w LSROR oraz na podstawie kryteriów oceny operacji wskazanych w LSROR; umożliwienia przeprowadzania kontroli LGR przez przedstawicieli samorządu województwa, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organów kontroli państwowej i skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, w zakresie wyboru LGR i realizacji LSROR, do dnia 31 grudnia 2020 roku; przechowywania dokumentów, dotyczących wyboru LGR i realizacji LSROR, do dnia 31 grudnia 2020 r.;

8 zorganizowania najpóźniej w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy oraz utrzymywania w okresie realizacji LSROR biura LGR spełniającego następujące warunki: a) wyposażonego w dostęp do sieci teleinformatycznej oraz do sieci Internet, b) wyposażonego w sprzęt komputerowy i biurowy, zapewniający terminową obsługę spraw LGR związanych z wyborem operacji w ramach realizacji LSROR, c) gwarantującego bezpieczne przechowywanie dokumentacji związanej z wyborem operacji w ramach realizacji LSROR;

9 utrzymywania składu komitetu zgodnego z przepisami ustawy i rozporządzenia, w szczególności zapewnienia: a) co najmniej 50-procentowego udziału partnerów podmiotów sektora społecznego i gospodarczego w składzie komitetu LGR oraz co najmniej 50-procentowego udziału w składzie komitetu podmiotów spełniających warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, b) w składzie komitetu co najmniej trzech przedstawicieli sektora publicznego, c) w składzie komitetu co najmniej trzech przedstawicieli sektora gospodarczego, d) w składzie komitetu co najmniej trzech przedstawicieli sektora społecznego; niezatrudniania członków zarządu, organu kontroli wewnętrznej oraz komitetu LGR w biurze LGR na podstawie umowy o pracę oraz innych umów o podobnym charakterze; wyłączania członka komitetu od udziału w dokonywaniu wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności, zgodnie z procedurą, której opis został umieszczony w LSROR;

10 zachowania warunków realizacji LSROR, o których mowa w załączniku nr 1 umowy, w okresie realizacji LSROR, w zakresie określonym w § 3 ust. 1 umowy dotyczących: a) spełniania wymogu trójsektorowości partnerstwa LGR, zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia, b) spójności przestrzennej obszaru LSROR oraz tego, że obszar objęty LSROR nie zostanie: - powiększony do obszaru obejmującego gminy, których łączna liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r., wynosi więcej niż 100 tysięcy mieszkańców lub do obszaru, dla którego współczynnik, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia będzie niższy niż 0,5, - zmniejszony do obszaru obejmującego gminy, których łączna liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi mniej niż 10 tysięcy mieszkańców lub do obszaru, dla którego współczynnik, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia będzie niższy niż 0,5, c) niełączenia funkcji członka komitetu LGR z pełnieniem funkcji członka innego organu LGR;

11 złożenia sprawozdania końcowego z realizacji LSROR do dnia 30 czerwca 2015 r. na formularzu udostępnionym przez Ministra; niezwłocznego informowania Ministra o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy; uzupełnienia lub zmiany LSROR, regulaminu organizacyjnego komitetu lub wzorów dokumentów stosowanych podczas oceny zgodności operacji z LSROR i wyboru operacji, zgodnie z wnioskiem Ministra w terminie 60 dni od dnia doręczenia tego wniosku. Minister zgłasza wniosek dotyczący powyższych zmian w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy. § 7 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

12 Ewaluacja LGR § 6. LGR zobowiązuje się do poddania się ewaluacji w terminie wyznaczonym przez Ministra. W przypadku uzyskania podczas oceny, o której mowa w ust. 1, negatywnej opinii Ministra, LGR jest zobowiązana do zrealizowania programu naprawczego opracowanego przez LGR i zatwierdzonego przez Ministra, w terminie wskazanym w tym programie.

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Umowa ramowa - Nazwa UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google