Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najczęściej popełniane uchybienia i błędy przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najczęściej popełniane uchybienia i błędy przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Departament."— Zapis prezentacji:

1 Najczęściej popełniane uchybienia i błędy przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Rzeszów,2 października 2008

2 Układ wniosku Część A – identyfikacja projektu i wnioskodawcy Część B – charakterystyka projektu Część C - efekty realizacji projektu Część D – część finansowa projektu Część E - załączniki do wniosku. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

3 ogólnie Brak spójności wewnętrznej we wniosku: np. (część B) - zakres rzeczowy projektu, opis bezpośrednich rezultatów projektu, (część C ) – Wskaźniki, (część D) - harmonogram realizacji projektu, tabele wydatków, Brak spójności pomiędzy wnioskiem a studium wykonalności i innymi załącznikami do wniosku, np. odnośnie zakresu rzeczowego, wskaźników, harmonogramu, Część tekstu jest niewidoczna, Brak wypełnienia niektórych pól, Rozbieżność wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

4 Pole A4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO oraz kategorii interwencji i typu projektu Nieokreślony lub błędnie wskazany nr i nazwa w polu działalność gospodarcza. Brak wypełnienia opcji tak/nie w pozycji usługi, dostawy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

5 Pole A.5 Wartość ogółem i kwota wnioskowanej dotacji Nieprawidłowo wypełniono pole dot. deklaracji czy projekt jest tzw. dużym projektem EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

6 Pole A.6 Wnioskodawca Błędna forma prawna wnioskodawcy – odnośnie jst. (powinno być: wspólnoty samorządowe) EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

7 Pole A.8. Miejsce realizacji projektu Nieprawidłowo zamieszczone wpisy w tabeli (nazwy miejscowości umieszczone w jednym wierszu) EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

8 Cześć B EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

9 Pole B.3. Opis zakresu rzeczowego projektu Opis zakresu rzeczowego projektu nie jest spójny z załączonymi projektami budowlanymi i studium wykonalności. Brak jednoznacznego określenia zakresu rzeczowego projektu. Niezgodność wartości wskaźnika produktu określonego w niniejszym punkcie i w pkt C.2. z danymi wynikającymi z dokumentacji projektowej. Brak uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania technicznego. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

10 Pole B.5.1. Posiadane pozwolenia na budowę / dokonane zgłoszenia robót Niespójność danych z załączonymi pozwoleniami, np.daty wydania, daty uprawomocnienia EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

11 Pole B.6. Zamówienia publiczne Brak informacji na temat nadzoru inwestorskiego oraz promocji Nieprecyzyjnie określony zakres przedmiotowy zamówienia. Brak uzasadnienia wyboru różnych trybów postępowania w polu Informacje dodatkowe. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

12 Pole B.7. Informacja o instytucjonalnych, technicznych i finansowych warunkach eksploatacji projektu Brak opisu formy prawnej przekazania inwestycji innemu podmiotowi EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

13 Pole B.8. Opis bezpośrednich rezultatów projektu oraz informacja o przewidywanych oddziaływaniach społeczno-gospodarczych inwestycji Brak spójności z pkt C.3. wniosku w zakresie wskaźników rezultatu, Brak opisu oddziaływania projektu EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

14 Pole B.9.1. Wpływ projektu na politykę ochrony środowiska Brak zaznaczenia odpowiedzi tak lub nie przy wierszu pn. Realizacja na terenie utworzonego / projektowanego obszaru sieci Natura 2000 (lub wpływ na w/w obszar). EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

15 Pole B.9.2. Wpływ projektu na politykę równych szans Uzasadnienie nie dotyczy zakresu rzeczowego projektu. Uzasadnienie nieadekwatne do wybranej opcji EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

16 Pole B.9.3. Wpływ projektu na politykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego Uzasadnienie nieadekwatne do wybranej opcji EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

17 Pole B.10. Promocja projektu Brak wszystkich wymaganych elementów promocji projektu. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

18 Cześć C EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

19 Pole C.1. Harmonogram realizacji projektu EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

20 Pole C.1. Harmonogram realizacji projektu Data rozpoczęcia (ogłoszenie) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego niezgodna z datą wymienioną w punkcie D.6, Zbyt ogólnie sformułowany harmonogram projektu. Harmonogram niespójny z tabelą wydatków (D.3). Nieprawidłowo podana planowana data przedstawienia wniosku o płatność. Nieprawidłowo podane daty rozpoczęcia realizacji poszczególnych etapów realizacji projektu. Błędne zamieszczenie w harmonogramie następujących etapów realizacji projektu - studium wykonalności, - promocja projektu, - nadzór inwestorski. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

21 Pole C.2. Wskaźniki produktów projektu Niezgodność wartości wsk. produktu, z pkt. B.3 (zakres rzeczowy) Nieprawidłowo określone źródła pozyskania informacji o osiągniętych wartościach poszczególnych wskaźników. Nie podano roku osiągnięcia docelowej wartości wskaźników. Brak wskaźników regionalnych dot. miejsc pracy (dotyczy przypadków wskazania wskaźnika kluczowego dot. miejsc pracy) EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

22 Pole C.3. Wskaźniki rezultatów projektu Brak wskazania roku 0 oraz roku osiągnięcia docelowej wartości wskaźników. Nie wybrano wszystkich wskaźników charakteryzujących projekt. Nieprawidłowo określone źródła pozyskania informacji o osiągniętych wartościach poszczególnych wskaźników. Brak wskaźników regionalnych dot. miejsc pracy (dotyczy przypadków wskazania wskaźnika kluczowego dot. miejsc pracy) EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

23 Cześć D EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

24 Pole D.3. Tabela wydatków kwalifikowanych (w zł) Błędnie wyliczony podatek VAT w pozycji kosztowej …… (dokładność do 0,01 zł) Brak wykazania stawki podatku VAT, Zbyt ogólnie określone koszty kwalifikowane, Koszty niespójne z zakresem rzeczowym wskazanym w pkt. D.3 i C.1 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

25 Pole D.4. Tabela wydatków niekwalifikowanych (w zł) Brak wydzielenie wydatków netto i podatku VAT EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

26 Pole D.6. Dochody generowane przez projekt Nieprawidłowe zaznaczenie opcji dot. generowania dochodu przez projekt. Brak wypełnienia tabeli - brak odniesienia do studium wykonalności/załącznika w którym dokonano szczegółowych analiz dochodów. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

27 Pole D.6.1. Ustalenie wartości zdyskontowanego dochodu generowanego przez projekt Brak wypełnienia tabeli ( w przypadku projektów generujących dochód) EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

28 Pole D.7. Źródła finansowania kosztów kwalifikowanych projektu (w zł) Przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania projektu przez EFRR obliczonego zgodnie z metodologią wyliczania luki finansowej. (pkt. D.6.1) lub maksymalną kwotą dofinansowania Nieprawidłowo podana wartość wnioskowanej dotacji oraz krajowych środków publicznych (np.. 112,3 % dofinansowania z EFRR). Niezgodność pomiędzy sumą źródeł finansowania kosztów kwalifikowanych projektu z danymi podanymi w pkt A.5. i D.3. wniosku. Niejednakowy poziom dofinansowania (%) w poszczególnych latach realizacji projektu EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

29 Pole F.1. Oświadczenie Wnioskodawcy

30 Pole F.1. Oświadczenie wnioskodawcy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

31 Załączniki do wniosku Brak niektórych załączników, Brak wymaganych podpisów, brak pieczęci wnioskodawcy, Brak mapy sytuującej projekt w województwie oraz/lub lokalizującej projekt w najbliższym otoczeniu. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane – brak spójności nr działek z decyzją pozwolenie na budowę, Oświadczenie dot. tego, czy nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu będą/nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT – brak dokonano wyboru wersji (będą lub nie będą), Oświadczenie o posiadaniu/nie posiadaniu statusu podatnika podatku VAT - dokonano wyboru wersji (posiada status podatnika lub nie posiada statusu podatnika). EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

32 Załączniki cd. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację projektu: brak wykazania środków własnych we wszystkich latach realizacji projektu, brak zabezpieczenia I kwartału realizacji inwestycji, brak spójności kwot w oświadczeniu z załączonymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie wkładu własnego, Niezgodna z wymaganiami forma zabezpieczenia środków własnych EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

33 Definicje – wskaźniki dot. nowych miejsc pracy P.100 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) [szt.] R.100 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy Wskaźnik produktu - w przypadku, gdy nowe miejsca pracy utworzone zostają bezpośrednio w trakcie realizacji projektu – od momentu jego rozpoczęcia do chwili złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową, - Wskaźnik rezultatu – dotyczy miejsc pracy utworzonych bezpośrednio w efekcie realizacji projektu od momentu jego rozpoczęcia do końca fazy operacyjnej projektu, tj. do roku od momentu złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową. Należy podać całkowitą zakładaną liczbę utworzonych nowych miejsc pracy. Jest to wiec wartość wskaźnika produktu powiększona o liczbę nowych miejsc pracy, których utworzenie przewiduje beneficjent w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

34 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Dziękuję za uwagę http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum


Pobierz ppt "Najczęściej popełniane uchybienia i błędy przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google