Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umowy o dofinansowanie projektów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umowy o dofinansowanie projektów"— Zapis prezentacji:

1 Umowy o dofinansowanie projektów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Rzeszów, dnia 23 marca 2012 r.

2 Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie Kwartalne zapotrzebowanie na środki

3 Jest to kluczowy dokument służący planowaniu środków finansowych, które będą przekazywane Beneficjentom na podstawie umowy. Odpowiednie wypełnienie tego dokumentu będzie podstawą zapewnienia Państwu środków w budżecie województwa podkarpackiego, Informacje dotyczące planowania płatności oraz wprowadzania zmian w Kwartalnym zapotrzebowaniu na środki określone są w § 5 umowy o dofinansowanie (Planowanie płatności), Wzór Kwartalnego zapotrzebowania na środki wraz z instrukcją sporządzenia znajduje się na stronie internetowej

4 Kwartalne zapotrzebowanie na środki w PLN - wzór

5 Instrukcja do sporządzenia Kwartalnego zapotrzebowania na środki

6 Proszę więc o rozważne i realne szacowanie kwoty zapotrzebowania !
Beneficjent przekazuje IZ RPO WP pisemnie i na nośniku elektrycznym Kwartalne zapotrzebowanie na środki (2 egz.) podpisane przez osoby upoważnione, w którym określa oczekiwane terminy (w układzie kwartalnym) kwoty przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta przez IZ RPO WP. Określając zapotrzebowanie na środki Beneficjent winien mieć na uwadze, że przekazanie płatności pośrednich następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia poprawnego i prawidłowego wniosku o płatność. Należy więc w Kwartalnym zapotrzebowaniu na środki uwzględnić ok. dwumiesięczny okres przekazania płatności na rzecz Beneficjenta, licząc od dnia złożenia poprawnego wniosku o płatność do IZ RPO WP. Proszę więc o rozważne i realne szacowanie kwoty zapotrzebowania !

7 Proszę więc o rozważne i realne szacowanie kwoty zapotrzebowania !
Beneficjent zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, w szczególności takiego określenia kwot w Kwartalnym zapotrzebowaniu na środki oraz takiej realizacji projektu, aby wnioski o płatność złożone w danym roku budżetowym wyczerpały kwotę przyjętą na dany rok. Zmiany Kwartalnego zapotrzebowania na środki w kolejnych kwartałach i latach realizacji projektu będą dokonywane w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą IZ RPO WP. Zmiany w kolejnych latach realizacji wymagają sporządzenia aneksu do umowy (§ 5 ust. 5a umowy o dofinansowanie). Proszę więc o rozważne i realne szacowanie kwoty zapotrzebowania !

8 Proszę więc o rozważne i realne szacowanie kwoty zapotrzebowania !
Zmiany Kwartalnego zapotrzebowania na środki dotyczące jedynie przesunięć pomiędzy kwartałami w ramach danego roku realizacji nie wymagają sporządzania aneksu do umowy. Beneficjent zgłasza na piśmie konieczność zmiany dołączając 2 egz. propozycji zmiany załącznika, podpisane przez osoby upoważnione. IZ RPO WP weryfikuje złożoną propozycję zmian i pisemnie informuje Beneficjenta o braku możliwości ich wprowadzenia lub zmiany akceptuje i odsyła podpisany załącznik przez osoby reprezentujące. Załącznik uzgodniony w tym trybie obowiązuje w nowym brzmieniu i na jego podstawie przekazywane jest dofinansowanie. Proszę więc o rozważne i realne szacowanie kwoty zapotrzebowania !

9 Należy wypełnić jedynie kolumnę nr 4 (Wydatki majątkowe),
Tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest planowanie wydatków bieżących (kolumna nr 5), przy czym w takim przypadku należy podać uzasadnienie, Pozostałe kolumny wypełniają się automatycznie, Kwota w kolumnie nr 3 (Należna wysokość dofinansowania ogółem) w wierszu „RAZEM” powinna być tożsama z kwotą określoną w części A5 wniosku o dofinansowanie projektu (Wartość wydatków ogółem i kwota wnioskowanej dotacji).

10 Przykład sporządzenia Kwartalnego zapotrzebowania na środki

11 Wniosek o dofinansowanie A
Wniosek o dofinansowanie A.5 wartość wydatków ogółem i kwota wnioskowanej dotacji

12 Wniosek o dofinansowanie D.3. Tabela wydatków kwalifikowanych (w zł)‏

13 Kwartalne zapotrzebowanie na środki w PLN

14 Problemy mogące się pojawić przy weryfikacji przez IZ RPO WP Kwartalnego zapotrzebowania na środki

15 Formularz nie podpisany przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta.
Numer i tytuł projektu niezgodny z „Wnioskiem o dofinansowanie”. Brak spójności z wydatkami wykazanymi w punkcie D.3 „Wniosku o dofinansowanie” (Tabela wydatków kwalifikowanych). Błędne planowanie płatności – bez zachowania 2 miesięcznego okresu na przekazanie środków. Błędy arytmetyczne: niezgodność procentowego udziału dofinansowania z „Wnioskiem o dofinansowanie”, niezgodność pozycji „RAZEM” z kwotą określoną w części A5 „Wniosku o dofinansowanie”.

16 Małgorzata Jarosińska Kierownik Oddziału Umów
Dziękuję za uwagę Małgorzata Jarosińska Kierownik Oddziału Umów Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ul. Towarnickiego 3A, Rzeszów Tel


Pobierz ppt "Umowy o dofinansowanie projektów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google