Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na."— Zapis prezentacji:

1 Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Rzeszów, dnia 16 czerwca 2010 r.

2 Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie Kwartalne zapotrzebowanie na środki

3 Jest to kluczowy dokument służący planowaniu środków finansowych, które będą przekazywane Beneficjentom na podstawie umowy. Odpowiednie wypełnienie tego dokumentu będzie podstawą zapewnienia Państwu środków w budżecie województwa podkarpackiego, Informacje dotyczące planowania płatności oraz wprowadzania zmian w Kwartalnym zapotrzebowaniu na środki określone są w § 5 umowy o dofinansowanie (Planowanie płatności), Wzór Kwartalnego zapotrzebowania na środki wraz z instrukcją sporządzenia znajduje się na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1.

4 Kwartalne zapotrzebowanie na środki w PLN Nazwa Beneficjenta :................................................................................. Tytuł projektu:............................................................................................ Numer ewidencyjny wniosku:..................................................................... Numer i data umowy o dofinansowanie:.................................................... DziałRozdział 15015011 rokkwartałOgółem Wydatki majątkowe Wydatki bieżąceOgółemBudżet jst* Inne krajowe środki publiczne* Inne środki, w tym prywatne* 123=4+74=5+6567=8+9+108910 I kwartał 0000000 II kwartał 000000 III kwartał 000000 IV kwartał 000000 00000000 I kwartał 0 00000 II kwartał 0 00000 III kwartał 0 00000 IV kwartał 0 00000 00000000 I kwartał 0 00000 II kwartał 0 00000 III kwartał 0 00000 IV kwartał 0 00000 00000000 00000000 Podpisy:................................................................... Instytucja Zarządzająca Programem Wkład własny Ogółem rok 0 +… Ogółem rok 0 2011 Ogółem rok 0 + 1 2012 podpis i pieczątka osoby upoważnionej do składania Oświadczenia w imieniu Beneficjenta 2010 *środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego, inne krajowe środki publiczne oraz inne środki w części stanowiącej współfinansowanie projektu RAZEM.................................................................... Klasyfikacja budżetowa projektu Okres (rok, kwartał) Planowana kwota wydatków kwalifikowanych Należna wysokość dofinansowania

5 Instrukcja do sporządzenia Kwartalnego zapotrzebowania na środki

6 Beneficjent przekazuje IZ RPO WP pisemnie i na nośniku elektrycznym Kwartalne zapotrzebowanie na środki (2 egz.) podpisane przez osoby upoważnione, w którym określa oczekiwane terminy (w układzie kwartalnym) kwoty przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta przez IZ RPO WP. Określając zapotrzebowanie na środki Beneficjent winien mieć na uwadze, że przekazanie płatności pośrednich następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia poprawnego i prawidłowego wniosku o płatność. Należy więc w Kwartalnym zapotrzebowaniu na środki uwzględnić ok. dwumiesięczny okres przekazania płatności na rzecz Beneficjenta, licząc od dnia złożenia poprawnego wniosku o płatność do IZ RPO WP. Proszę więc o rozważne i realne szacowanie kwoty zapotrzebowania !

7 Beneficjent zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, w szczególności takiego określenia kwot w Kwartalnym zapotrzebowaniu na środki oraz takiej realizacji projektu, aby wnioski o płatność złożone w danym roku budżetowym wyczerpały kwotę przyjętą na dany rok. Zmiany Kwartalnego zapotrzebowania na środki w kolejnych kwartałach i latach realizacji projektu będą dokonywane w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą IZ RPO WP. Zmiany w kolejnych latach realizacji wymagają sporządzenia aneksu do umowy ( § 5 ust. 5a umowy o dofinansowanie). Proszę więc o rozważne i realne szacowanie kwoty zapotrzebowania !

8 Zmiany Kwartalnego zapotrzebowania na środki dotyczące jedynie przesunięć pomiędzy kwartałami w ramach danego roku realizacji nie wymagają sporządzania aneksu do umowy. Beneficjent zgłasza na piśmie konieczność zmiany dołączając 2 egz. propozycji zmiany załącznika, podpisane przez osoby upoważnione. IZ RPO WP weryfikuje złożoną propozycję zmian i pisemnie informuje Beneficjenta o braku możliwości ich wprowadzenia lub zmiany akceptuje i odsyła podpisany załącznik przez osoby reprezentujące. Załącznik uzgodniony w tym trybie obowiązuje w nowym brzmieniu i na jego podstawie przekazywane jest dofinansowanie. Proszę więc o rozważne i realne szacowanie kwoty zapotrzebowania !

9 Należy wypełnić jedynie kolumny nr 5 (Wydatki majątkowe) oraz nr 10 (Wkład własny - inne środki, w tym prywatne). Tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest planowanie wydatków bieżących (kolumna nr 6), przy czym w takim przypadku należy podać uzasadnienie. Pozostałe kolumny wypełniają się automatycznie. Kwota w kolumnach nr 3 (Planowana kwota wydatków kwalifikowanych) oraz nr 4 (Należna wysokość dofinansowania ogółem) w wierszu RAZEM powinna być tożsama z kwotą określoną w części A5 wniosku o dofinansowanie projektu (Wartość wydatków ogółem i kwota wnioskowanej dotacji).

10 Przykład sporządzenia Kwartalnego zapotrzebowania na środki

11 Wniosek o dofinansowanie A.5 wartość wydatków ogółem i kwota wnioskowanej dotacji

12 Wniosek o dofinansowanie D.3. Tabela wydatków kwalifikowanych (w zł) Przykład wyliczeń: 2 m-ce 500 008,00 x 61,35 % = 306 754,91zł30 004,00 x 61,35% = 18 407,45zł 500 008,00 x 38,65% = 193 253,09zł 30 004,00 x 38,65% = 11 596,55zł

13 Kwartalne zapotrzebowanie na środki w PLN Nazwa Beneficjenta : Zakład Produkcyjny "SZLIFIERNIA" Sp. z o.o. w Rzeszowie Tytuł projektu: Zakup nowoczesnego centrum maszynowego w Rzeszowie Numer ewidencyjny wniosku: WND-RPPK.01.01.00-18-997/08 Numer i data umowy o dofinansowanie: UDA-RPPK.01.01.00-18-997/08-00 DziałRozdział 15015011 rokkwartałOgółem Wydatki majątkowe Wydatki bieżąceOgółemBudżet jst* Inne krajowe środki publiczne* Inne środki, w tym prywatne* 123=4+74=5+6567=8+9+108910 I kwartał 000 00000 II kwartał 00 00000 0 III kwartał 00 00000 0 IV kwartał 500 008,00306 754,91 0193 253,0900 500 008,00306 754,91 0193 253,0900 I kwartał 40 020,00 24 552,27 015 467,7300 II kwartał 0 0000000 III kwartał 300 000,00 184 050,00 0115 950,0000 IV kwartał 0 0000000 340 020,00208 602,27 0131 417,7300 I kwartał 30 004,00 18 407,45 011 596,5500 II kwartał 0 0 0 00000 III kwartał 0 0 0 00000 IV kwartał 0 0 0 00000 30 004,00018 407,45 011 596,5500 870 032,00533 764,63 0336 267,3700 Podpisy:................................................................... RAZEM.................................................................... Klasyfikacja budżetowa projektu Okres (rok, kwartał) Planowana kwota wydatków kwalifikowanych Należna wysokość dofinansowania Instytucja Zarządzająca Programem Wkład własny Ogółem rok 2011 Ogółem rok 2009 2011 Ogółem rok 2010 2012 podpis i pieczątka osoby upoważnionej do składania Oświadczenia w imieniu Beneficjenta 2010 *środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego, inne krajowe środki publiczne oraz inne środki w części stanowiącej współfinansowanie projektu

14 Problemy mogące się pojawić przy weryfikacji przez IZ RPO WP Kwartalnego zapotrzebowania na środki

15 Formularz nie podpisany przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta. Numer i tytuł projektu niezgodny z Wnioskiem o dofinansowanie. Brak spójności z wydatkami wykazanymi w punkcie D.3 Wniosku o dofinansowanie (Tabela wydatków kwalifikowanych). Błędne planowanie płatności – bez zachowania 2 miesięcznego okresu na przekazanie środków. Błędy arytmetyczne: niezgodność procentowego udziału dofinansowania i środków własnych z Wnioskiem o dofinansowanie, niezgodność pozycji RAZEM z kwotą określoną w części A5 Wniosku o dofinansowanie. Proszę więc o rozważne i realne szacowanie kwoty zapotrzebowania !

16 Dziękuję za uwagę Małgorzata Jarosińska Kierownik Oddziału Umów Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ul. Towarnickiego 1A, Rzeszów Tel. 017 747 6405 m.jarosinska@podkarpackie.pl


Pobierz ppt "Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google