Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie RADY (WE) NR 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Rybackiego (Dz.U. Nr 72, poz. 619 z późn.zm); Rozporządzenie MRiRW z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 zawartą w PO RYBY 2007-2013 (Dz.U Nr 177, poz. 1371)

3 ZAKRES § 7 Rozporządzenia; wydatki związane z: administrowaniem LGR lub badaniem obszaru LSROR lub działaniem informacyjnym dotyczącym przygotowania lub realizacji LSROR lub działalności LGR lub szkoleniem pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR lub realizacją wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR lub działaniami aktywizującymi lokalne społeczności

4 KATALOG NEGATYWNY § 17 Rozporządzenia, m.in.: praca własna wykonywana przez beneficjenta będącego osobą fizyczną lub wolontariuszy; koszty ogólne realizacji operacji, w tym koszty połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne beneficjenta i osób przez niego zatrudnionych: a)powyżej 10% wartości netto operacji; b)które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji; c)które zostały naliczone i wykazanie niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o dofinansowanie.

5 KATALOG NEGATYWNY c.d § 20 ust.1 Rozporządzenia: Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów poniesionych w związku z jej realizacją poza obszarem LSROR.

6 WYSOKOŚĆ POMOCY § 9 ust. 2 i 3 Rozporządzenia: do 100% kosztów kwalifikowalnych; w wysokości nie przekraczającej limitu określonego w umowie ramowej; koszty kwalifikowalne poniesione w celu przygotowania LSROR podlegają zwrotowi do wysokości 50 000 zł.

7 POCZĄTEK OKRESU KWALIFIKOWALNOŚCI § 16 Rozporządzenia: ust.1 – od dnia przyznania pomocy; ust.2 – w przypadku przyznania pomocy kosztami kwalifikowalnymi są również koszty poniesione przed dniem przyznania pomocy jednak nie wcześniej niż w dniu: złożenia wniosku o dofinansowanie; 29 maja 2009 r. – w przypadku kosztów kwalifikowalnych poniesionych w celu przygotowania LSROR.

8 TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY § 29 ust.1 Rozporządzenia: raz w roku od dnia 15 września do dnia 15 października roku poprzedzającego rok na który przyznawana jest pomoc; pierwszy rok realizacji LSROR – 30 dni od dnia dokonania wyboru LGR do realizacji opracowanej przez nią LSROR

9 ZALICZKI – PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U Nr 223, poz. 1786).

10 ZALICZKI przekazywana w jednej lub kilku transzach; wypłata kolejnej transzy jest uzależniona od rozliczenia określonej w umowie o dofinansowanie części dotychczas otrzymanych transz, nie niższej niż 70% łącznej kwoty przekazanych transz; rozliczenie transzy polega na wykazaniu przez beneficjenta we wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych oraz poświadczeniu tych wydatków przez instytucję pośredniczącą; zaliczka jest wypłacana na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie po ustanowieniu i wniesieniu przez beneficjenta zabezpieczenia;

11 ZALICZKI c.d w przypadku pomocy do 1 mln zł. zabezpieczenie stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; w przypadku pomocy powyżej 1 mln zł, formy zabezpieczenia określa Rozporządzenie MRR; zaliczki wypłacać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; zaliczka finansowana z udziałem środków EFR jest przekazywana na wyodrębniony rachunek bankowy beneficjenta przeznaczony wyłącznie do obsługi tej zaliczki § 4 ust.2 Rozporządzenia MRR.

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego www.dprow.woj-pomorskie.pl tel: (058) 32 61 650 fax: (058) 32 61 673 email: dprow@woj-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google