Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie 06-400 Ciechanów ul. Wyzwolenia 10 A Tel/fax.:23 672 40 31 23 673 23 61.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie 06-400 Ciechanów ul. Wyzwolenia 10 A Tel/fax.:23 672 40 31 23 673 23 61."— Zapis prezentacji:

1 Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie 06-400 Ciechanów ul. Wyzwolenia 10 A Tel/fax.:23 672 40 31 23 673 23 61 23 673 49 71 e-mail: ciechanow@mscdn.edu.plciechanow@mscdn.edu.pl www.ciechanow.mscdn.edu.pl

2 Rola wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli w procesowym wspomaganiu szkół i przedszkoli Andrzej Kaliszewski Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie

3 Zmiana rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli W dniu 31.10.2012 r. weszło w życie rozporządzenie MEN z 26.10.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2012 r. poz. 1196). Resort edukacji przyjął założenie, że beneficjentem sytemu doskonalenia ma być szkoła pojmowana jako wieloaspektowa organizacja. Wspomaganie szkoły ma być takim działaniem, które szanując autonomiczną rolę szkoły, nie narzuca je gotowych rozwiązań, a jedynie pomaga przy organizacji działań szkoły. Dopełnieniem i rozszerzeniem realizowanego w szkole wspomaganie będzie powstanie sieci skupiających nauczycieli, dyrektorów, psychologów, pedagogów, bibliotekarzy z różnych szkół i placówek. Sieć ma na celu utworzenie platformy współpracy, samokształcenia, wymiany doświadczeń, analizy dobrych praktyk i tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

4 Nowy system doskonalenia nauczycieli Zorganizowany blisko szkoły; Pracuje na potrzeby szkoły – oferta i proces doskonalenia dopasowane do konkretnych potrzeb, – towarzyszenie szkole w całym procesie doskonalenia (od diagnozy po monitorowanie efektów); Wykorzystuje potencjał różnych instytucji świadczących usługi na rzecz doskonalenia nauczycieli: placówek doskonalenia nauczyli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych.

5 Nowy zakres obowiązków placówek doskonalenia prowadzonych przez JST W § 15 rozporządzenia ujednolicono zakres obowiązkowych zadań dla publicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez samorząd województwa, powiat i gminę. Powinny realizować: doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie wynikającym z: a) kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, b) wymagań stawianych szkole lub placówce, których wypełnienie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego, c) realizacji podstaw programowych, d) wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego i egzaminów prowadzonych w szkołach – § 15 ust. 1; doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą – § 15 ust. 2.

6 Obowiązkowe zadania placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez samorząd województwa Organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli: a) przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych, b) zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym. Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

7 Sposoby realizacji obowiązkowych zadań Organizowanie i prowadzenie w szkołach i placówkach wspomagania w zakresach obejmujących: a) pomoc szkole w diagnozowaniu potrzeb, b) ustalenia sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb lub rozwiązywania problemów, c) zaplanowanie adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb szkoły oraz jej możliwości form wspomagania i ich realizacja, d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

8 Sposoby realizacji obowiązkowych zadań Organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, w ramach których będą organizowane doskonalenia w różnych formach obejmujących zarówno spotkania z udziałem zewnętrznych ekspertów – wykłady, warsztaty, konsultacje grupowe, jak i wszelkie formy inicjowane przez organizatora i prowadzącego sieć – organizowanie lekcji pokazowych, omawianie dobrych praktyk, wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych. Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki. Pozostawiono możliwość realizacji obowiązkowych zadań przez udzielanie konsultacji oraz prowadzenie doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów i szkoleń.

9 Projekty realizowane w MSCDN rok 2012/2013  Mazowieckie Centra Talentu i Kariery (2010 r. – 2013 r.)  Otwarte Przedszkola (2011 r. – 2013 r.)  Mazowieccy Liderzy Nauczania (2011 r. – 2013 r.)  Przedsiębiorczość i kreatywność w znajdowaniu nowych miejsc pracy w dobie globalnego kryzysu (2011 r. – 2012 r.)  Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim (projekt innowacyjny) – (2012 r. - 2014 r.)

10 Mazowieckie Centra Talentu i Kariery (2010 r. – 2013 r.) Projekt składa się z dwóch komponentów:  Centra Talentu i Kariery – 7 szkół ponadgimnazjalnych, po jednej na terenie każdego wydziału MSCDN,  Szkoły startu do kariery – 30 placówek; 6 na terenie działania Wydziału MSCDN w Ciechanowie.

11

12 Szkoły Startu do Kariery – działania obejmują: Diagnozę Raport uwzględniający potrzeby uczniów i nauczycieli; Start do kariery – wsparcie w budowaniu wieloletniego programu, który umożliwi uczniom uzyskiwanie lepszych wyników na sprawdzianie zewnętrznym; Monitoring indywidualnych postępów uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych; Zajęcia dodatkowe – ok. 700 godz. zajęć rozwijających kreatywność, motywację, umiejętność uczenia się; a także zajęć wyrównawczych rozwijających najsłabiej rozwinięte kompetencje opisane w diagnozie edukacyjnej szkoły; Doskonalenie – bogata oferta doskonalenia nauczycieli w zdiagnozowanych obszarach; Wsparcie dla uczniów – systematyczna opieka psychologiczno-pedagogiczna; Włączenie w szersze działania: dofinansowanie wycieczek edukacyjnych; możliwość udziału w przedsięwzięciach regionalnych projektu prezentujących jego efekty.

13 Miejsce projektu MSCDN w nowym systemie wspomagania szkół Wspomaganie procesowe Wspólna diagnoza potrzeb Wspólne zaplanowanie działań Zorganizowanie najlepszej dla danej szkoły formy doskonalenia Zaangażowanie nauczycieli i dyrektora w procesie wprowadzania zmian Wsparcie nauczycieli we wdrażaniu nowych rozwiązań Ewaluacja procesu Wspólne opracowanie rekomendacji Szkoły Startu do Kariery Diagnoza potrzeb uczniów i nauczycieli Program Start do Kariery Bogata oferta doskonalenia Tworzenie przez nauczycieli programów zajęć dodatkowych Konsultacje programów, monitoring postępów uczniów Ewaluacja projektu

14 Akademia Profesjonalnego Nauczyciela Projekt systemowy zgłoszony do Planu Działania na rok 2013 (PO KL Priorytet IX, Działanie 9.4) Doskonalenie kompetencji nauczycieli wobec zmian wynikających z wdrażanej reformy systemu oświaty oraz dostosowanie kwalifikacji nauczycieli do zmieniającej się sytuacji na rynku edukacyjnym. Czas trwania projektu – 1 czerwiec 2013 r. – 30 czerwca 2015 r. Wartość projektu – 9 500 000 zł.

15 Komponenty projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela szkoła KKDNJO

16 Model profesjonalnego nauczyciela Diagnoza, monitorowanie, ewaluacja merytoryczna Wypracowanie efektów: - prace nauczycieli, - standardy doskonalenia, - sylwetka profesjonalnego nauczyciela Cykl wykładów otwartych w Akademii Profesjonalnego Nauczyciela

17 Kursy kwalifikacyjne Lp.NazwaWymiar godzin 1.KK przygotowujący do pracy z dziećmi z autyzmem350 + 150 2.KK z tyflopedagogiki270 3.KK z surdopedagogiki270 4.KK pedagogiczno-metodyczny „język angielski”280 5.KK z metodyki nauczania jęz. obcego w okresie wczesnoszkolnym240 6.KK pedagogiczny dla nauczycieli PNZ150

18 III. Doskonalenie kompetencji społecznych nauczycieli IV. Doskonalenie przedmiotowe Opracowanie 2 programów 20-godzinnych kursów stacjonarnych, Realizacja w 60 grupach 20-osobowych. III. Przygotowanie 11 programów 32-godzinnych kursów stacjonarnych (+8 godz. on-line), Realizacja w 120 grupach 20-osobowych. IV.

19 Doskonalenie przedmiotowe 3 dni – doskonalenie ogólne 3 dni – doskonalenie przedmiotowe 4 seminaria wdrożeniowe 10 godzin on-line 2 dni – podsumowanie, prezentacje efektów

20 V. Doskonalenie kompetencji językowych VI. Doskonalenie kadry kierowniczej Kursy językowe na trzech poziomach w formie hybrydowej (stacjonarnej i on-line), Przeszkolenie 210 nauczycieli w 30 grupach 7-osobowych. V. Przygotowanie jednego 10-godzinnego kursu stacjonarnego (dla 6 grup), Przygotowanie jednego programu 30- godzinnego (dla 6 grup). VI.

21 Doskonalenie kadry kierowniczej 10 godz. – kompetencje społeczne w pracy nauczyciela 30 godz. – ocenianie w szkole 10 godz. – wykorzystanie TIK przez kadrę kierowniczą

22 VII. Doskonalenie kompetencji wykorzystania TIK Kursy e-learningowe w zakresie dydaktyk przedmiotowych 11 programów 8- godzinnych, Realizacja w 120 grupach 20- osobowych. Kursy stacjonarne w zakresie wykorzystania TIK 2 programy 20- godzinne, Realizacja w 120 grupach 10- osobowych. Kurs stacjonarny dla kadry kierowniczej 1 program 10- godzinny, 6 grup.

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie 06-400 Ciechanów ul. Wyzwolenia 10 A Tel/fax.:23 672 40 31 23 673 23 61."

Podobne prezentacje


Reklamy Google