Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I.Efekty II.Procesy III.Funkcjonowanie szkoły IV.Zarządzanie szkołą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I.Efekty II.Procesy III.Funkcjonowanie szkoły IV.Zarządzanie szkołą."— Zapis prezentacji:

1

2 I.Efekty II.Procesy III.Funkcjonowanie szkoły IV.Zarządzanie szkołą

3 Koncepcja Pracy szkoły Koncepcja pracy szkoły jest elementem codziennej praktyki szkolnej, a jej ewaluacja dostarcza informacji, które pomagają podejmować słuszne i uzasadnione decyzje odnośnie pracy (dyrekcji, nauczycieli i obsługi) oraz działalności całej placówki. Ma fundamenty w tradycji szkoły, jest znana i akceptowana przez nauczycieli i rodziców. Koncepcja pracy szkoły w ZSP2 Mysłowice

4 Koncepcja Pracy szkoły Koncepcja pracy szkoły w ZSP2 Mysłowice Rozwijać to, co najlepsze Usprawniać to, co sprawdzone Czerpać z tego, co niesie przyszłość Spełniać zmieniające się oczekiwania wszystkich stron społeczności szkolnej Bazując na najbardziej wartościowych dokonaniach szkoły, będziemy śmiało kroczyć w przyszłość:

5 Koncepcja Pracy szkoły Koncepcja pracy szkoły w ZSP2 Mysłowice efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej procesy zachodzące w szkole funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym zarządzanie szkołą W swojej pracy skoncentrujemy się na uzyskaniu przez szkołę jak najwyższego poziomu wymagań w następujacych obszarach:

6 I.Efekty

7 Koncepcja Pracy szkoły Nasza szkoła dba o dobro swych uczniów. Osiągają oni wyniki na miarę swoich możliwości, podejmują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Obiektywnym sprawdzianem skuteczności działań są czołowe miejsca w konkursach międzyszkolnych i dobrymi wynikami egzaminów zewnętrznych porównywalne z wynikami w województwie i w kraju. Stanowić one będą wyzwania dla młodszych uczniów i ich nauczycieli oraz wpływać na przygotowanie do dalszej nauki. Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia ucznia, który poprzez swoje wybory i działania będzie stawał się człowiekiem kulturalnym, odpowiedzialnym i otwartym na zachodzące zmiany. Koncepcja pracy szkoły w ZSP2 Mysłowice

8 II. Procesy

9 Koncepcja Pracy szkoły Procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej koncepcji pracy. Konieczne jest określenie celów, kryteriów i kierunków działań. W planowaniu pracy muszą uczestniczyć nauczyciele, którzy wiedza i rozumieją co w szkole chcemy osiągnąć i jak będziemy to realizować. Podejmowane działania powinny być monitorowane, analizowane, a wyciągane wnioski wdrażane w celu doskonalenia procesów edukacyjnych. Koncepcja pracy szkoły w ZSP2 Mysłowice

10 III. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

11 Koncepcja Pracy szkoły Szkoła jest placówką miejską, dlatego musi podejmować inicjatywy na rzecz środowiska. W swych działaniach powinna współpracować z instytucjami i organizacjami obecnymi na terenie powiatu. Szkoła silnie związana ze środowiskiem jest przez nie wspierana i w trudnych sytuacjach może liczyć na pomoc i wsparcie absolwentów, mieszkańców Wesołej, dlatego warto wsłuchiwać się w ich oczekiwania i wychodzić im naprzeciw. Konieczna jest promocja placówki, informacja kierowana do środowiska o celowości i skuteczności podejmowanych działań m.in. poprzez aktualizację strony internetowej. Jako niezwykle ważny element życia szkoły należy traktować obecność i aktywność rodziców. Rada Rodziców współdecyduje w sprawach szkoły i uczestniczy w podejmowanych decyzjach. Koncepcja pracy szkoły w ZSP2 Mysłowice

12 IV. Zarządzanie szkołą

13 Koncepcja Pracy szkoły Celem zarządzania jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły. W tym celu, będzie się stwarzać warunki służące rozwojowi - poszanowania uprawnień, ale również egzekwowania obowiązków i odpowiedzialności każdego z członków społeczności szkolnej. W obszarze zarządzania są to w szczególności następujące zadania: 1. nauczyciele zespołowo planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą swój warsztat pracy; 2. dyrektor stwarza warunki i monitoruje pracę zespołów; 3. ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli; 4. wnioski z wewnętrznego nadzoru służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły; 5. nauczyciele dbają o dostępny w szkole sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz podejmują działania służące wzbogaceniu bazy dydaktycznej; 6. dyrektor podejmuje skuteczne działania służące poprawie warunków pracy i nauki. Zarządzanie opiera się na zaufaniu i budowaniu atmosfery współdziałania. Koncepcja pracy szkoły w ZSP2 Mysłowice

14 Szkoła zapewniająca poczucie pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego to podstawowe oczekiwania ze strony każdego rodzica. Wszelkie podejmowane działania zmierzają do podmiotowego traktowania, stymulowania i wspierania wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości, rodzice są dumni z osiągnięć dzieci, nauczyciele znajdują radość ze swojej pracy.

15

16

17


Pobierz ppt "I.Efekty II.Procesy III.Funkcjonowanie szkoły IV.Zarządzanie szkołą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google