Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów."— Zapis prezentacji:

1 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 (zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia 24 listopada 2015 r.) Terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych: szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów od 6 maja 2016 r. do 21 czerwca 2016 r.

2 Kryteria rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. Do dnia 29 lutego 2016 r. dyrektor szkoły podaje warunki rekrutacji do publicznej wiadomości, umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla zainteresowanych oraz na stronie internetowej, jeżeli szkoła ją posiada. Kryteria rekrutacji, upowszechniane przez szkoły, powinny zawierać : określenie trzech wybranych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów z których oceny będą przeliczane na punkty, określenie limitu miejsc w szkołach, szczegółowe terminy rekrutacji Do szkół sportowych lub dwujęzycznych – składanie wniosków - od 6 - 20 maja sprawdzian uzdolnień kierunkowych musi być przeprowadzony do 31 maja. Wyniki będą podane do 6 czerwca

3 Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia zagadnieniePunktacja szczegółowaPunktacja maksymalna Język polski dopuszczający – 2 punkty 20 punktów dostateczny – 8 punktów dobry – 12 punktów bardzo dobry – 16 punktów celujący – 20 punktów Pierwsze wybrane zajęciajak w przypadku języka polskiego 20 punktów edukacyjne Drugie wybrane zajęciajak w przypadku języka polskiego 20 punktów edukacyjne Trzecie wybrane zajęciajak w przypadku języka polskiego 20 punktów edukacyjne

4 Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem5 punktów Zawody wiedzy, turnieje (międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadwojewódzkie, wojewódzkie organizowane przez kuratora oświaty – uzyskanie tytułu finalisty, laureata) max. - 10 punktów minimum – 2 punkty Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły międzynarodowym – 4 punkty krajowym – 3 punkty wojewódzkim – 2 punkty powiatowym – 1 punkt za wszystkie osiągnięcia – max. - 13 punktów Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu Wymieniona na świadectwie ukończenia gimnazjum 2 punkty Egzamin gimnazjalny100 punktów Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

5 Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego J. polski J. polski Historia i WOS Historia i WOS Matematyka Matematyka Przedmioty przyrodnicze Przedmioty przyrodnicze Język obcy Język obcy 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (w sumie 5 x maksymalnie 20 punktów) 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (w sumie 5 x maksymalnie 20 punktów)

6 Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługuje się wyłącznie kopiami świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydat może składać dokumenty nie więcej niż do trzech szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

7 Od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. – termin dostarczania do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzonych kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego Do 30 czerwca 2016 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły 15 lipca 2016 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych Do 19 lipca 2016 r. – wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie Od 15 - 21 lipca 2016 r. - potwierdzania przez rodzica lub kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego (w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe) 22 lipca 2016 r. - ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. Do szkół dysponujących wolnymi miejscami, uczniowie mogą być przyjmowani do dnia 31 sierpnia 2016 r., kiedy to nastąpi ostateczne zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów. Terminy rekrutacji

8 Punkt Informacji Zawodowej Czynny we wtorki i piątki od 15.00 – 16.00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl., ul. Mendego 3

9 Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące czteroletnie technikum szkoły policealne dla osób posiadających wykształcenie średnie

10 Zasadnicza szkoła zawodowa Ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie dalsze kształcenie począwszy od II klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

11 Liceum ogólnokształcące Uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego W LO przedmioty nauczane są w zakresie podstawowym 2 – 4 przedmioty nauczane są w zakresie rozszerzonym Przedmioty uzupełniające

12 Technikum Ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie Uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego przedmioty nauczane są w zakresie podstawowym, 2 w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające

13 Nowa klasyfikacja zawodów obejmuje 200 zawodów w ramach których wyodrębniono 251 kwalifikacji 23 zawody (po 3 kwalifikacje na zawód) 72 zawody (po 2 kwalifikacje na zawód) 98 zawodów (po 1 kwalifikacji na zawód) 7 zawodów szkolnictwa artystycznego, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji

14 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie przeprowadzany dla każdej kwalifikacji odrębnie Zdanie egzaminu jest potwierdzeniem, że dana osoba posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie danej kwalifikacji Dyplom potwierdzający kwalifikacje (pełne) w danym zawodzie będzie wydawany osobom, które zdają egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie oraz posiadające odpowiedni dla zawodu poziom wykształcenia ogólnego


Pobierz ppt "Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google