Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” _____________________________________________________________________ Dorota Kamińska – Poradnia Psychologiczno.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” _____________________________________________________________________ Dorota Kamińska – Poradnia Psychologiczno."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” _____________________________________________________________________ Dorota Kamińska – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ciechanowie Doświadczenia SORE w ramach realizacji systemu kompleksowego wspomagania rozwoju wybranych placówek w powiecie ciechanowskim

2 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” SORE - nowy tytuł, nowe zadania … ? ?

3 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” Cykl szkoleń dla SORE [ 05.06.2012 r. – 09.10.2012 r. ] ______________________________________________________ (w ramach projektu ORE: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”)

4 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” W ramach szkolenia dla SORE (84h): W ramach szkolenia dla SORE (84h): MODUŁ I : Podstawy rozwoju organizacyjnego. MODUŁ II : Diagnozowanie potrzeb rozwojowych placówki przy wsparciu SORE. MODUŁ III : Współpraca z zespołem zadaniowymi planowanie wsparcia rozwojowego w placówce. MODUŁ IV : Realizacja wsparcia placówki w ciągu roku szkolnego. MODUŁ V : Egzamin praktyczny.

5 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji nie jest: wykładowcą / ekspertem merytorycznym szkoleniowcem

6 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” zewnętrznym specjalistą pracującym na rzecz szkoły (przedszkola) w ramach realizowanego w powiecie projektu „Doskonalenie szansą na rozwój” Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji jest :

7 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” Rola i zadania SORE diagnoza potrzeb placówki planowanie wspólnie z Dyrektorem i RP rozwoju placówki

8 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” Rola i zadania SORE pomoc w formułowaniu celów wynikających ze diagnozowanych potrzeb i określeniu obszaru do rozwoju placówki współpraca z dyrektorem i radą pedagogiczną podczas konstruowania rocznego planu wspomagania placówki

9 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” Rola i zadania SORE organizacja działań związanych z zewnętrznym wspomaganiem (szkoleń i konsultacji) wspieranie nauczycieli podczas wdrażania nabytych umiejętności (m.in. konsultacje)

10 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” opracowanie i prezentacja sprawozdania z realizacji działań podjętych w placówce w ramach kompleksowego wspomagania, rekomendacje monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania Rola i zadania SORE

11 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój”  Technikum nr 4 w Ciechanowie  Gminne Przedszkole w Gołotczyźnie  Szkoła Podstawowa w Sońsku  Gimnazjum w Sońsku  Gimnazjum w Gąsocinie 5 placówek objętych kompleksowym wspomaganiem rozwoju źródło: https://www.google.pl/maps/

12 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój”  Technikum nr 4 w Ciechanowie – 15 osób  Gminne Przedszkole w Gołotczyźnie – 7 osób  Szkoła Podstawowa w Sońsku – 15 osób  Gimnazjum w Sońsku – 15 osób  Gimnazjum w Gąsocinie – 10 osób Liczba uczestników projektu w poszczególnych placówkach

13 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” Etapy realizacji procesu kompleksowego wsparcia placówek ETAP I - Diagnoza potrzeb rozwojowych placówki

14 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” wywiad z dyrektorem - pozyskanie informacji o placówce, określenie potrzeb w zakresie wspomagania, zapoznanie z ofertami doskonalenia, spotkanie z rada pedagogiczną – zapoznanie z celami i założeniami projektu „Doskonalenia szansą na rozwój” oraz organizacją działania w ramach jego realizacji, powołanie zespołu zadaniowego, zebranie informacji dotyczących zakresu wspomagania, warsztat diagnostyczno – rozwojowy - pogłębiona autodiagnoza, określenie priorytetów rozwojowych szkoły / przedszkola w roku szkolnym 2013/2014, wypracowanie elementów Rocznego Planu Wspomagania, określenie 2 ofert szkoleniowych (w tym: warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne), form wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej / przedszkolnej oraz sposobów ewaluacji efektów wsparcia. ETAP I - Diagnoza potrzeb rozwojowych placówki

15 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” Etapy realizacji procesu kompleksowego wsparcia placówek ETAP II – opracowanie rocznego planu wspomagania placówki

16 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” Roczny plan wspomagania placówki  przedstawienie RPW radzie pedagogicznej po akceptacji dyrektora szkoły/ przedszkola  czas realizacji projektu: 02.09.2013 r. – 30.06.2014 r.  zakładane wskaźniki realizacji RPW (mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji RPW, np. liczba nauczycieli uczestniczących w zajęciach, liczba godzin doradztwa indywidualnego, liczba godzin szkoleniowych)  cel ogólny i cele szczegółowe (np. doskonalenie kompetencji nauczycieli w określonym obszarze, efektywna realizacja działań, współpraca…)  harmonogram realizacji RPW  zadania osób realizujących RPW (SORE, eksperta/specjalisty)  zadania osób korzystających ze wspomagania (dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie, rodzice, pedagog…)  sprawozdanie z realizacji zadań (SORE - prezentacja dla RP)

17 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” Etapy realizacji procesu kompleksowego wsparcia placówek ETAP III – realizacja 2 ofert doskonalenia (szkolenia, konsultacje grupowe i indywidualne)

18 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” OFERTA: „Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?” OFERTA:  Technikum nr 4 w Ciechanowie  szkolenie obejmowało 15 h szkoleniowych (3 spotkania)  konsultacje grupowe 5h  konsultacje indywidualne  Gimnazjum w Sońsku  Szkoła Podstawowa w Sońsku  Gminne Przedszkole w Gołotczyźnie  szkolenie obejmowało 12 h szkoleniowych (2 spotkania)  konsultacje grupowe 5h  konsultacje indywidualne

19 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” OFERTA: „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” OFERTA:  Gminne Przedszkole w Gołotczyźnie  szkolenie obejmowało 12 h szkoleniowych (2 spotkania)  konsultacje grupowe 5h  konsultacje indywidualne  Gimnazjum w Gąsocinie  szkolenie obejmowało 15 h szkoleniowych (3 spotkania)  konsultacje grupowe 5h  konsultacje indywidualne

20 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” OFERTA: „Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła” OFERTA:  Technikum nr 4 w Ciechanowie  szkolenie obejmowało 15 h szkoleniowych (3 spotkania)  konsultacje grupowe 5h  konsultacje indywidualne  Szkoła Podstawowa w Sońsku

21 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” OFERTA: „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” OFERTA:  szkolenie obejmowało 15 h szkoleniowych (3 spotkania)  konsultacje grupowe 5h  konsultacje indywidualne  Gimnazjum w Sońsku

22 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” OFERTA: „Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych” OFERTA:  szkolenie obejmowało 15 h szkoleniowych (3 spotkania)  konsultacje grupowe 5h  konsultacje indywidualne  Gimnazjum w Gąsocinie

23 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” Technikum nr 4 w Ciechanowie

24 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” Szkoła Podstawowa w Sońsku

25 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” Gimnazjum w Sońsku

26 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” Gimnazjum w Gąsocinie

27 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” Etapy realizacji procesu kompleksowego wsparcia placówek ETAP IV – wdrożenie poznanych umiejętności w praktyce szkolnej / przedszkolnej (realizacja działań zaplanowanych w RPW)

28 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” Działania podjęte w placówkach w ramach realizacji RPW w stosunku do nauczycieli w stosunku do uczniów w stosunku do rodziców

29 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” Przykładowe działania podjęte w placówkach w ramach realizacji RPW Bezpieczeństwo w szkole: - opracowanie scenariuszy godzin wychowawczych i przeprowadzenie zajęć z uczniami o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa (m. in. agresji, przemocy, asertywności i właściwej komunikacji, poczucia bezpieczeństwa oraz uzależnień), - zorganizowanie warsztatów dla uczniów nt. „Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole?”, „STOP cyberprzemocy!”, - zorganizowanie warsztatów tematycznych oraz prelekcji dla rodziców nt. „Bezpieczeństwo, a uzależnienia - Internet i substancje psychoaktywne”, - zorganizowanie debaty międzyszkolnej nt. Cyberprzemocy, uzależnienia od Internetu i telefonów komórkowych…

30 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” Przykładowe działania podjęte w placówkach w ramach realizacji RPW Ewaluacja wewnętrzna szkoły / przedszkola: - wyłoniono zespołów ds. ewaluacji, - opracowano projektów ewaluacji wewnętrznej (w szkole / przedszkolu) oraz narzędzi diagnostycznych (np. ankiety dla uczniów, nauczycieli i rodziców), - przeprowadzono ewaluację wewnętrzną w ramach określonych obszarów działania placówek, - opracowano Raport końcowy z przeprowadzonych ewaluacji wewnętrznych…

31 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” Wybrane efekty działań Poszerzenie kompetencji nauczycieli w zakresie, m. in.: Wzbogacenie działań edukacyjnych i wychowawczych podejmowanych w stosunku do uczniów oraz ich rodziców. - rozpoznawania strategii uczenia się i dopasowywania metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia / dziecka, - wczesnej diagnozy rozwoju i gotowości szkolnej dziecka, - zasad skutecznej komunikacji w relacjach dziecko – rodzic – nauczyciel (trening asertywności dla nauczycieli wychowawców) umiejętności rozwiązywania problemów, - procedur interwencji wychowawczych (i niezbędnych dokumentów), - ewaluacji - celowość, sposoby realizacji (narzędzia diagnostyczne, projekt ewaluacji), sposoby dokumentowania działań.

32 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” Etapy realizacji procesu kompleksowego wsparcia placówek ETAP V – sprawozdanie z realizacji RPW

33 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” Etapy realizacji procesu kompleksowego wsparcia placówek ETAP VI – rekomendacje rekomendacje do pracy szkoły / przedszkola w kolejnym roku szkolnym

34 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” Udział w szkoleniach - wszyscy nauczyciele z placówki, PRZESZKODY … brak czasu, dokumentowanie przebiegu wspomagania rozwoju placówek - SORE.

35 __________________________________________________________________________ PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” Dziękuję za współpracę i uwagę cdn…


Pobierz ppt "PROJEKT „Doskonalenie szansą na rozwój” _____________________________________________________________________ Dorota Kamińska – Poradnia Psychologiczno."

Podobne prezentacje


Reklamy Google