Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2014-2020 czerwiec 2015r.

2 2 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu EFS: Oś 6 Rynek pracy Oś 7 Włączenie społeczne Oś 8 Edukacja

3 3 Oś 6. Rynek pracy  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy (m.in. poprzez wsparcie udzielane w ramach PUP dla osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy  Wsparcie rozpoczynania działalności gospodarczej (dotacje i pożyczki)  Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia (wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym  Wsparcie rozwojowe udzielane na rzecz przedsiębiorstw pozwalające na dostosowanie do zmian w gospodarce (system RUR oraz outplacement)  Programy zdrowotne (profilaktyczne i rehabilitacyjne) służące wspieraniu aktywności zawodowej (wsparcie programów zdrowotnych w zakresie chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu – maksymalnie 15% alokacji) 265 mln euro Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

4 4 Oś 7. Włączenie społeczne  Aktywizacja społeczno-zawodowa, edukacyjna i zdrowotna osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem, aktywna integracja  Poprawa dostępu do usług zdrowotnych i społecznych  Wspieranie przedsiębiorczości społecznej (PES) 197,3 mln euro Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

5 5 Oś 8. Edukacja  Wsparcie wychowania przedszkolnego (nowe miejsca i rozszerzona oferta)  Tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty warunków do nauczania i uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, TIK oraz nauczania eksperymentalnego  Wsparcie indywidualizacji pracy z uczniem (uczniowie zdolni, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)  Projekty służące podnoszeniu kompetencji językowych i ICT osób dorosłych, w szczególności o niskich kwalifikacjach i 50+  Podnoszenie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, przez większą współpracę szkół i placówek z pracodawcami 156,3 mln euro Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

6 6 III kwartał Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych IV kwartał Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Planowane nabory w 2015 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

7 7 III kwartałDziałanie 7.1 Aktywna integracja IV kwartałDziałanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne II kwartałDziałanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 8.1.1Edukacja przedszkolna nabór 30 czerwca - 13 lipca Poddziałanie 8.1.2Kształcenie ogólneIV kwartał Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życieII kwartał Poddziałanie 8.3.1Kształcenie zawodowe młodzieżyIII i IV kwartał Poddziałanie 8.3.2Kształcenie zawodowe dorosłych IV kwartał Planowane nabory w 2015 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

8 8 1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy, 2. rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1), 3. wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1). Poddziałanie 8.1.1Edukacja przedszkolna Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

9 9 Grupa docelowa: Dzieci w wieku przedszkolnym (3 i 4 lat) oraz ich rodzice/opiekunowie; Nauczyciele i pracownicy przedszkoli; Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego (w tym specjalne, integracyjne) i ich organy prowadzące. Typ beneficjenta: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Poddziałanie 8.1.1Edukacja przedszkolna Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

10 10 Do realizacji projektu jest wymagane wniesienie wkładu własnego Beneficjenta stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowalnych. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Minimalna wartość projektu 50 000 zł. Poddziałanie 8.1.1Edukacja przedszkolna Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

11 11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej ul. Szyperska 14 61-754 POZNAŃ www.wrpo.wielkopolskie.pl Dziękuję za uwagę Eliza Głowala Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu


Pobierz ppt "1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google