Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytetowe kierunki działania gdańskich poradni psychologiczno-pedagogicznych Materiał opracowany przez dyrektorów gdańskich poradni psychologiczno-

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytetowe kierunki działania gdańskich poradni psychologiczno-pedagogicznych Materiał opracowany przez dyrektorów gdańskich poradni psychologiczno-"— Zapis prezentacji:

1 Priorytetowe kierunki działania gdańskich poradni psychologiczno-pedagogicznych Materiał opracowany przez dyrektorów gdańskich poradni psychologiczno- pedagogicznych

2 W Gdańsku jest 6 publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych. Poradnie znajdują się w różnych dzielnicach miasta, tak, aby zapewnić pomoc mieszkańcom w ich środowisku lokalnym, zgodnie ze sprawdzonym modelem możliwie łatwej dostępności. W rozwiązywaniu problemów i reagowaniu na zgłaszane potrzeby poradnie wzajemnie korzystają ze swoich zasobów. Materiał opracowany przez dyrektorów gdańskich poradni psychologiczno- pedagogicznych

3 Każda poradnia realizuje zadania zgodnie z obowiązującym prawem i standardami dotyczącymi udzielania wsparcia dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom. Wiele działań poradnie podejmują wspólnie (także w tym samym czasie i w ten sam, wcześniej uzgodniony, sposób) - dla potrzeb całego miasta w oparciu o diagnozę potrzeb środowiska. Materiał opracowany przez dyrektorów gdańskich poradni psychologiczno- pedagogicznych

4 Najistotniejsze z nich to: konsultacje dla rodziców dzieci przed rozpoczęciem nauki w szkole, „soboty logopedyczne”, doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach „Salonu maturzystów”, program rozwijający kompetencje wychowawców klas w gimnazjach „Golden Five”, udział w projekcie „Zdolni z Pomorza”, udział w dniach otwartych szkół, współpraca z MOPR i inne. Materiał opracowany przez dyrektorów gdańskich poradni psychologiczno- pedagogicznych

5 W odpowiedzi na zwiększające się zapotrzebowanie środowiska na wielospecjalistyczną diagnozę i terapię, poradnie stale poszerzają swoją ofertę wspomagania. Wyzwaniem, z którym mierzymy się aktualnie jest szybko wzrastająca liczba osób z coraz poważniejszymi zaburzeniami. Materiał opracowany przez dyrektorów gdańskich poradni psychologiczno- pedagogicznych

6 W przypadku małych dzieci są to głębokie dysharmonie rozwojowe wymagające wielospecjalistycznej diagnozy oraz intensywnej i długoterminowej terapii logopedycznej, terapii zaburzeń przetwarzania zmysłowego, stymulacji pedagogicznej i psychologicznej w okresie przedszkolnym, aby jak najlepiej przygotować dziecko do podjęcia nauki szkolnej. Materiał opracowany przez dyrektorów gdańskich poradni psychologiczno- pedagogicznych

7 W przypadku młodzieży obserwujemy wzrastającą liczbę zaburzeń zachowania i, coraz wcześniej występujące, zaburzenia psychiczne. Poradnie są na ogół pierwszą instytucją pomocy, która ukierunkowuje i wspiera działania szkoły i rodziny. Ma to na celu wczesne zapobieganie wykluczeniu z edukacji i w dalszej konsekwencji z życia społecznego, osoby dotkniętej zaburzeniem psychicznym. Materiał opracowany przez dyrektorów gdańskich poradni psychologiczno- pedagogicznych

8 Dyrektorzy wszystkich sześciu poradni współpracują obecnie z Wydziałem Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku w zakresie wypracowywania systemowej opieki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz schorzeniami psychicznymi uczącymi się w gdańskich szkołach i placówkach. Materiał opracowany przez dyrektorów gdańskich poradni psychologiczno- pedagogicznych

9 Poradnie od początku funkcjonowania systematycznie kierują ofertę wsparcia do rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Wspierają rodziców w akceptacji niepełnosprawności swoich dzieci oraz w procesie ich wychowywania i usamodzielniania. Aktywnie uczestniczą w pomocy szkołom w zakresie opracowywania programów pracy z tymi uczniami. Prowadzą wielozakresową diagnozę dzieci i młodzieży oraz przygotowują zalecenia do pracy terapeutycznej. Materiał opracowany przez dyrektorów gdańskich poradni psychologiczno- pedagogicznych

10 W szerokim spectrum zadań, które są realizowane w poradniach jest sprawnie rozwijający się obszar doradztwa edukacyjno - zawodowego. Ukierunkowane jest ono przede wszystkim na pomoc młodzieży w poruszaniu się w przyszłości na rynku pracy poprzez rozpoznawanie ich potencjału, zdolności i preferencji, jak również poprzez upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy na temat zawodów, rynku pracy i możliwych ścieżek kształcenia. Materiał opracowany przez dyrektorów gdańskich poradni psychologiczno- pedagogicznych

11 Poradnie zajmują się nie tylko deficytami, trudnościami i problemami (choć to przeważa w naszej codziennej pracy). W zadaniach poradni jest też wspomaganie uczniów zdolnych, ich rodziców i nauczycieli, aby lepiej rozpoznawali i zaspokajali indywidualne potrzeby dzieci. Wspólnie z nauczycielami wypracowujemy niestandardowe metody pracy i pomagamy w realizowaniu indywidualnych programów edukacyjnych. Materiał opracowany przez dyrektorów gdańskich poradni psychologiczno- pedagogicznych

12 W związku ze zmieniającą się sytuacją społeczno- ekonomiczną m.in. słabą kondycją polskiej rodziny, nowymi zjawiskami społecznymi (np. rodziny migrujące, uchodźcy, eurosieroty) dyrektorzy wszystkich poradni systematycznie – przynajmniej raz w miesiącu (stały dzień i godzina), spotykają się w sprawie kluczowych obszarów działalności w celu wypracowywania wspólnych rozwiązań. Materiał opracowany przez dyrektorów gdańskich poradni psychologiczno- pedagogicznych

13 Aktualnie największe zapotrzebowanie jest na: diagnozę psychologiczną i logopedyczną dzieci i młodzieży związaną z zaburzeniami rozwojowymi (zaburzenia zachowania i emocji, opóźnienia rozwoju psychoruchowego małego dziecka, zaburzenia rozwoju mowy), terapię indywidualną (psychoterapia, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, w tym jąkanie, terapia zaburzeń integracji sensorycznej), Materiał opracowany przez dyrektorów gdańskich poradni psychologiczno- pedagogicznych

14 terapię grupową, w tym: socjoterapia, terapia dla dzieci z różnymi rodzajami zaburzeń zachowania i emocji, terapia z wykorzystaniem metody Veroniki Scherborne, psychoedukację, w tym: treningi umiejętności wychowawczych, Szkoła dla rodziców i wychowawców, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli, Materiał opracowany przez dyrektorów gdańskich poradni psychologiczno- pedagogicznych

15 prowadzenie sieci i grup wsparcia dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, nauczycieli klas integracyjnych, terapeutów pedagogicznych, porady i konsultacje dla rodziców w poradniach, szkołach i przedszkolach, wspieranie szkół i placówek w realizacji programów profilaktycznych, w tym dotyczących zagrożeń płynących z sieci. Materiał opracowany przez dyrektorów gdańskich poradni psychologiczno- pedagogicznych

16 Dziękuję za uwagę! Materiał opracowany przez dyrektorów gdańskich poradni psychologiczno- pedagogicznych


Pobierz ppt "Priorytetowe kierunki działania gdańskich poradni psychologiczno-pedagogicznych Materiał opracowany przez dyrektorów gdańskich poradni psychologiczno-"

Podobne prezentacje


Reklamy Google