Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grażyna Osicka Wspieranie procesu zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym Lublin, 12 września 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grażyna Osicka Wspieranie procesu zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym Lublin, 12 września 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Grażyna Osicka Wspieranie procesu zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym Lublin, 12 września 2014 r.

2 Agenda  Rodzaje i zakres wsparcia w procesie zmian  Monitorowanie wdrażania PPKZ  Współpraca szkół z pracodawcami  Doradztwo edukacyjno-zawodowe  Kształcenie na odległość  Wyzwania i oferta wsparcia

3 doskonalenie ogólnokrajowa (placówka centralna) organ prowadzący – MEN CEL placówka doskonalenia nauczycieli działalność wydawnicza działalność popularyzatorska doradcy zawodowi nauczyciele-doradcy metodyczni ADRESACI WSPARCIA placówki doskonalenia nauczycieli poradnie psychologiczno- pedagogiczne biblioteki pedagogiczne kształcenie zawodowe i ustawiczne poradnictwo edukacyjno-zawodowe kształcenie na odległość OBSZARYWSPARCIA FORMY WSPARCIA WSPIERANIE POPRZEZ doskonalenie promocja i upowszechnianie publikacje kursy i inne formy projekty systemowe działania statutowe RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

4 FORMY WSPARCIA doskonalenie wydawnictwa promocja i upowszechnianie kursy stacjonarne on-line blended wg zdiagnozowanych potrzeb kształcenie zawodowe i ustawiczne poradnictwo edukacyjno-zawodowe kształcenie na odległość publikacje materiały metodyczne filmy materiały edukacyjne ulotki plakaty materiały prasowe wydarzeniakonkursy, targi seminaria, konferencje Formy wsparcia

5 Wyszukiwarki Portale Plany i programy nauczania Filmy o zawodach Plakaty informacyjno-promocyjne Platforma Edukacyjna KOWEZiU Informacja o doskonaleniu Wydawnictwa – Poradniki – Doradztwo zawodowe „Edukator Zawodowy”

6 Wyszukiwarki na stronie KOWEZiU Szkół Zawodowych Możliwości kształcenia w CKU, CKP i ODDZ Poradnictwo zawodowe w systemie edukacji Placówek doskonalenia nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (działa od XI.2013) Bibliotek Pedagogicznych (działa od XI.2013) Instytucji wdrażających kształcenie modułowe Gimnazjów Baza promotorów zmian kształcenia zawodowego Baza ekspertów kształcenia modułowego Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (od III.2014)

7 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach CELE MONITOROWANIA zebranie informacji na temat procesu wdrażania PPKZ pozyskanie informacji na temat potrzeb i oczekiwań nauczycieli w zakresie szkoleń, doskonalenia zawodowego i materiałów dydaktycznych

8 ZADANIA W PROJEKCIE MONITOROWANIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH  3 etapy monitorowania  narzędzia do ewaluacji wewnętrznej DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH  szkolenia dla kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych  sieci branżowe

9 II etap monitorowania – przebieg procesu kształcenia zawodowego – dotyczy roku szkolnego 2013/2014 Termin: sierpień 2014 – wrzesień 2014 r. Szczegóły na: www.monitorowanie-ppkz.plwww.monitorowanie-ppkz.pl Do monitorowania zgłaszają się pojedyncze szkoły (ZSZ, T, SP) MONITOROWANIE 2014

10 II etap – OBSZARY BADAWCZE Obszar A. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły Monitorowanie PPKZ, ewaluacja wewnętrzna programów nauczania dla zawodu Obszar B. Oferta edukacyjna szkoły KKZ, doradztwo zawodowe, badanie losów absolwentów Obszar C. Plan i program nauczania dla zawodu Termin zakończenia realizacji poszczególnych kwalifikacji, termin przystąpienia uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, realizacja efektów kształcenia, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (T) Obszar D. Warunki realizacji kształcenia Baza technodydaktyczna, TIK, współpraca z różnymi podmiotami, praktyki zawodowe/pnz Obszar E. Realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodach Trudności w realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie w poszczególnych obszarach Obszar F. Doskonalenie zawodowe kadry zarządzającej i nauczycieli Tematyka doskonalenia zawodowego kadry zarządzającej i nauczycieli

11 Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania PPKZ – diagnoza potrzeb Tematy doskonalenia nie podawane przez nauczycieli: współpraca z pracodawcami doradztwo edukacyjno-zawodowe technologie informacyjno-komunikacyjne marketing edukacyjny

12 Współpraca szkół z pracodawcami Informacja edukacyjno-zawodowa Wykorzystanie TIK, w tym KNO Promocja kształcenia zawodowego, w tym – elastycznych ścieżek uczenia się Obszary wymagające wsparcia

13 Współpraca z pracodawcami Cykl 16. konferencji regionalnych dla przedstawicieli pracodawców oraz organizacji zrzeszających pracodawców – 2013-2014 Konkursy „Szkoła dla rynku pracy” Opracowywanie dokumentacji programowej

14 Rozwój poradnictwa edukacyjno- zawodowego Oferta doskonalenia 2014/2015: o „Poradnictwo na odległość” – kurs on ‑ line o „Poradnictwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – kurs on-line o „Techniki kreatywne w poradnictwie zawodowym" – stacjonarny o „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży, w szkołach i ośrodkach specjalnych” – konferencja EPW „Doradca zawodowy”

15 Rozwój poradnictwa edukacyjno- zawodowego Planowane publikacje: – materiały metodyczne dla pracowników bibliotek pedagogicznych „Informacja edukacyjno-zawodowa w bibliotece pedagogicznej” – „Vademecum poradnictwa zawodowego" – „Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu" – „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej" – „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych”

16 Dotychczasowe publikacje

17

18 Wsparcie – KNO Autorzy: Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska Wydany w 2012 r. Zawartość: -Istota e-learningu -Scenariusz kursu e-learningowego -Typy zasobów do kształcenia zdalnego -Rola nauczyciela w kształceniu na odległość -Ewaluacja zasobów -Prawa autorskie

19 Poradnik prowadzenie kursów KNO Poradnik „Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej” Autorzy: Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Anita Raczyńska Wydany w 2013 r. Część I teoretyczna -Specyfika realizacji kształcenia zdalnego -Formy komunikowania się podczas e-zajęć -Kompetencje nauczyciela w kształceniu na odległość -Organizacja zajęć na platformie edukacyjnej Część II praktyczna -Czego uczniowie oczekują od nauczyciela -Od czego zacząć pracę na platformie edukacyjnej

20 Poradnik „Jak wdrażać kształcenie na odległość w kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych” Autorzy: Rafał Michałowski, Wojciech Myka Wydany w 2014 r.

21 Upowszechnianie wykorzystania kształcenia na odległość w kształceniu zawodowym i ustawicznym 195 kursów e-learningowych, w tym: 26 kursów doskonalących dla nauczycieli, dyrektorów i doradców zawodowych, m.in z zakresu zmian w kształceniu zawodowym, doradztwa zawodowego, zarządzania szkołą/placówką 169 kursów dla słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych -kryterium – najpopularniejsze zawody i kwalifikacje wybierane przez uczniów i słuchaczy w roku szkolnym 2013/1014 Kursy zostały udostępnione do bezpłatnego pobrania

22 Kursy dla słuchaczy Obszar administracyjno-usługowy – 41 kursów Obszar budowlany – 18 kursów Obszar elektryczno-elektroniczno-teleinformatyczny – 27 kursów Obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy – 29 kursów Obszar rolniczo-leśny z ochroną środowiska – 17 kursów Obszar turystyczno-gastronomiczny – 25 kursów Obszar medyczno-społeczny – 8 kursów Kursy dla BHP i PDG – 4 kursy

23 Budowa kursów 4-8 modułów, po 4-5 h każdy Każdy moduł składa się z: Materiałów przekazujących i budujący wiedzę Materiałów utrwalających wiedzę i kompetencje Materiałów do aktywizacji i motywacji Materiałów do sprawdzania wiedzy i umiejętności W ramach modułu znajdziemy minimum:  Skrypt  Materiał wideo  Materiał audio  Prezentację multimedialną  Zadania zamknięte, zadania otwarte

24 Autorzy: Zespół projektu (Wojciech Myka, Agnieszka Pfeiffer, Rafał Auch-Szkoda) Wydany w czerwcu 2014 r. i rozesłany do wszystkich szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego Informator składa się z kart kursów, które zostały przygotowane do każdego ze 169 kursów

25 Działania planowane do realizacji w roku szkolnym 2014/15 Realizacja wsparcia dla nauczycieli będzie prowadzona przez KOWEZiU w siedmiu obszarach tematycznych: I.Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach II.Wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno- pedagogicznych we wspomaganiu szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego III.Rozwój poradnictwa edukacyjno-zawodowego IV.Upowszechnianie wykorzystania KNO w kształceniu zawodowym i ustawicznym V.Współpraca z pracodawcami, uczelniami i organami prowadzącymi szkoły i placówki VI.Organizowanie szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli VII.Upowszechnianie i promocja kształcenia zawodowego i ustawicznego

26 Działania planowane do realizacji w roku szkolnym 2014/15 – formy Realizacja wsparcia dla nauczycieli będzie prowadzona przez KOWEZiU w formach: – kursy (priorytet dla kadry PDN, doradców metodycznych, BP, PPP) – stacjonarne, e-learning, blended learning – kursy „wyjazdowe” (do uzgodnienia) – seminaria (KNO, sieci branżowe, poradnictwo) – konsultacje (w zależności od zgłaszanych potrzeb) – konferencje – sieci wsparcia – EPW tematyczne (wzajemne uczenie się na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU) – publikacje – „Edukator zawodowy” – STRONA INTERNETOWA

27 kursy blended on-line Wirtualna Przestrzeń Robocza Edukacyjna Przestrzeń Wirtualna Kształcenie na odległość Programy nauczania dla zawodów Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym Kształcenie modułowe Forum „Eksperta” Doradca zawodowy Język obcy zawodowy (JOZ) Akredytacja Oferta e-learningowa KOWEZiU Organizacja KKZ z elementami marketingu edukacyjnego Jak przygotować kurs on-line na platformie Moodle Projektowanie pakietów edukacyjnych – poradników dla nauczycieli oraz poradników dla uczniów Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych Organizacja kształcenia zawodowego – kształcenie ustawiczne Zmiany w szkolnictwie zawodowym - nowe możliwości uczenia się przez całe życie Dopuszczanie do użytku w szkole programu nauczania dla zawodu Poradnictwo na odległość Poradnictwo zawodowe dla uczniów ze SPE Platforma Moodle dla początkujących Jak przygotować kurs on-line na platformie Moodle Prowadzenie kursów on-line Realizacja kształcenia na podst. nowych programów Organizacja praktyk zawodowych w technikach i szkołach policealnych Zarządzanie czasem przez nauczyciela Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych Branżowe sieci wsparcia

28 Plan na rok szkolny 2014-15 Miernik Wartość planowana ogółem Liczba uczestników kursów i szkoleń29 847 Liczba form doskonalenia (edycji)868 Liczba publikacji materiałów metodycznych 249

29 Dziękuję za uwagę Zapraszam na oraz na www.monitorowanie-ppkz.pl


Pobierz ppt "Grażyna Osicka Wspieranie procesu zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym Lublin, 12 września 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google