Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.1 RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 10.11.2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.1 RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 10.11.2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata."— Zapis prezentacji:

1 SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.1 RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 10.11.2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2 PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE OŚ PRIORYTETOWA 3 EDUKACJA Działanie 3.2 Edukacja ogólna Poddziałanie 3.2.1Jakość edukacji ogólnej  Alokacja: 231 961 388,00 PLN  Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu  Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu  Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN 2

3 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE Ogłoszenie konkursu – 30.10.2015 r. Rozpoczęcie naboru – 30.11.2015 r. Zakończenie naboru – 15.01.2016 r.

4 TYPY BENEFICJENTÓW Beneficjentem jest organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne Organ prowadzący jest zobligowany do objęcia wsparciem minimum 60 % szkół/placówek (warunek ten nie dotyczy projektów realizowanych przez organy prowadzące będące miastami na prawach powiatu oraz szkół i placówek prowadzących kształcenie w oparciu o dwie podstawy programowe - w zakresie prowadzącego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego) Organ prowadzący składa jeden wniosek o dofinansowanie w ramach danego konkursu, przy czym miasto na prawach powiatu powiatu składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach każdego etapu edukacyjnego 4

5 5 PODMIOT REALIZUJĄCY PROJEKT Podmiot, powiązany z Wnioskodawcą organizacyjnie, któremu została powierzona realizacja projektu, tj. m.in. zarządzanie projektem, w tym jego rozliczanie. Podmiot wskazany w WND – sekcja B.4 oraz H – Zarządzanie projektem. Gdy Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego to podmiotem realizującym projekt może być jednostka organizacyjnie powiązana, nieposiadająca osobowości prawnej np. zespół ekonomiczno-administracyjny szkół. Podmiot realizujący projekt działa w imieniu, na rzecz i ze wskazania Wnioskodawcy na podstawie upoważnienia, pełnomocnictwa lub innego równoważnego dokumentu. Wnioskodawca może wskazać tylko jedną jednostkę organizacyjną powiązaną z nim, która będzie pełniła rolę/funkcję podmiotu realizującego projekt.

6 6 PODMIOT UPOWAŻNIONY DO PONOSZENIA WYDATKÓW KTO MOŻE PONOSIĆ WYDATKI W PROJEKCIE? -Wnioskodawca, -Partner/Partnerzy, -podmiot realizujący projekt, -jednostki organizacyjne Wnioskodawcy i Partnera (gminy, powiatu,) nieposiadające osobowości prawnej np. szkoły, które w ramach projektu wykonują zadania merytoryczne i ponoszą związane z nimi wydatki np.: na wynagrodzenia dla nauczycieli, dokonywanie zakupów itp. pod warunkiem wskazania ich we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu – sekcja H

7 7 Projekty obejmujące co najmniej 1 rok szkolny ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół, w szczególności poprzez: a) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy obejmujące m.in.: organizację dodatkowych zajęć nastawionych na kształtowanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), realizację dodatkowych zajęć kompensacyjno-wyrównawczych, indywidualne lub grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia uzupełniające ofertę nauczania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami rozwoju oraz uczniem młodszym organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym, b) doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod nauczania w kształtowaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej w szczególności nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz wykorzystania narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć, prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniem młodszym, wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w pkt a), c) wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty, wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt a). TYP PROJEKTU

8 GRUPA DOCELOWA Wsparcie skierowane jest do: Wsparcie skierowane jest do:  szkół oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne,  szkół zawodowych i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego,  uczniów tych szkół i placówek oraz ich opiekunów prawnych,  nauczycieli (w tym nauczycieli – doradców zawodowych), psychologów i pedagogów szkolnych. 8

9 9 GRUPA DOCELOWA Placówki systemu oświaty Placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne to wyłącznie placówki określone w art. 2 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, tj.: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

10 10 STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA W ZAKRESIE PODDZIAŁANIA 3.2.1 STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA W ZAKRESIE PODDZIAŁANIA 3.2.1 uwzględniają regionalne ramy kompleksowego wspomagania szkół. Wnioskodawca zobligowany jest do opracowania projektu w oparciu o zasady, warunki i elementy wymienione w Standardach. Oświadczenie wnioskodawcy o realizacji projektu zgodnie ze standardami wsparcia określonymi w regulaminie konkursu - generowane jest w aplikacji GWA. STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA

11 STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA- ZAKRES DOKUMENTU 1.UKIERUNKOWANIE WSPARCIA W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.1 RPO WP 2014-2020 2.OGÓLNE ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW ZAKŁADAJĄCYCH KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK SYSTEMU OŚWIATY 3.ZASADY PRZEPROWADZANIA DIAGNOZY 4.ROZWÓJ U UCZNIÓW KOMEPTENCJI KLUCZOWYCH NIEZBĘDNYCH NA RYNKU PRACY ORAZ WŁAŚCIWYCH POSTAW/UMIEJĘTNOŚCI (KREATYWNOŚCI, INNOWACYJNOŚCI ORAZ PRACY ZESPOŁOWEJ) 5.ROZBUDZANIE KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚĆI POPRZEZ NAUCZANIE OPARTE NA METODZIE EKSPERYMENTU 6.ROZWÓJ DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO 7.INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI (Z WYŁĄCZENIEM UCZNIA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEGO), W TYM WSPARCIE UCZNIA MŁODSZEGO 8.KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ROZWIJANIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH 9.WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 10.DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI 11.ZASADY KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH OSI PODDZIAŁANIA 3.2.1 JAKOŚĆ EDUKACJI OGÓLNEJ 12.SZCZEGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W ZAKRESIE GRUPY DOCELOWEJ ORAZ WSKAŹNIKA REZULTATU 11

12 STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA - DIAGNOZA 12 Diagnoza Diagnoza nie jest finansowana ze środków RPO WP 2014-2020, stanowi jednak konieczny warunek zaplanowania działań w projektach. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zawiera:  deklarację realizacji działań w projekcie w oparciu o wyniki przedmiotowej diagnozy,  wnioski z diagnozy powinny zostać zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu, z przywołaniem danych wynikających z diagnozy oraz źródeł ich pozyskania,  główne konkluzje z analizy I etapu przeprowadzonej we wszystkich szkołach i placówkach systemu oświaty ze szczególnym uwzględnieniem tych szkół lub placówek systemu oświaty, które zaplanowano do objęcia wsparciem w ramach projektu,  uzasadnienie wyboru szkół lub placówek systemu oświaty planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu. Organ prowadzący na wezwanie Instytucji Zarządzającej jest zobowiązany do udostępnienia diagnozy w formie pisemnej.

13 13 STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA- KOMPETENCJE KLUCZOWE Kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy Kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy - kompetencje, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, do których zalicza się: porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość.

14 WSKAŹNIKI 14  Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w Programie,  Liczba nauczycieli objętych wsparciem w Programie,  Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w Programie,  Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach Programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych,  Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w Programie. WSKAŹNIKI PRODUKTU

15 WSKAŹNIKI 15  Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu Programu,  Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu,  Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych,  Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych. WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

16 16 KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE Spodziewanym efektem realizacji projektów jest nabycie przez uczniów kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy oraz uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez nauczycieli objętych wsparciem w ramach projektu. Kwalifikację należy rozumieć jako określony zestaw efektów uczenia się (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji.

17 17 KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE Fakt nabycia kompetencji zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: Zakres ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie (Sekcja C4 WND) Wzorzec ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych, (Sekcja E1 WND) Ocena ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji powyższych efektów na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, (Sekcja E1 WND) Porównanie ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie (Sekcja E1 WND)

18 18 kompetencji Wnioskodawca jest zobligowany do określenia, we wniosku o dofinansowanie projektu, kompetencji zawierających jasno określone warunki, które powinien spełnić uczestnik projektu, tj. wyczerpujących informacji o efektach uczenia się oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Określenie efektów uczenia się, oznacza wskazanie co dana osoba powinna wiedzieć, co potrafić i jakie kompetencje posiadać po zakończeniu danej formy wsparcia. W projekcie należy założyć, że w przypadku uczniów, co najmniej 90 % uczestników projektu nabędzie kompetencje kluczowe, natomiast w przypadku nauczycieli co najmniej 90% uczestników projektu uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje zgodne z powyższymi warunkami. KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

19 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.1 RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 10.11.2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google