Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany dotyczące zasad kierowania uczniów do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS) Konferencja dla dyrektorów, doradców zawodowych i pedagogów gimnazjów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany dotyczące zasad kierowania uczniów do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS) Konferencja dla dyrektorów, doradców zawodowych i pedagogów gimnazjów."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany dotyczące zasad kierowania uczniów do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS) Konferencja dla dyrektorów, doradców zawodowych i pedagogów gimnazjów Wrocław, 16 kwietnia 2012 r. Jelenia Góra, 18 kwietnia 2012 r.

2 Podstawy prawne działania młodzieżowych ośrodków socjoterapii rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1489) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. Nr 109, poz. 631)

3 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Młodzieżowe ośrodki socjoterapii prowadzone są dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym, mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym oraz wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy, m.in. psychologów, pedagogów i socjoterapeutów. Podstawą oddziaływań wobec wychowanków w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii jest dobrowolna terapia i ścisła współpraca z terapeutą. Zadaniem MOS jest:  eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania  przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi

4 Podstawy prawne zmiany zasad umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 z późn. zm.) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zmieniła zapisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) (Dz.U. Nr 149, poz. 887) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz.U. z 2011 r. Nr 296, poz. 1755)

5 Zmiana sposobu kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) Do 31 grudnia 2011 r. Wychowankowie młodzieżowych ośrodków socjoterapii mogli być umieszczani w tej placówce na podstawie postanowienia sądu rodzinnego o zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku zgodnie art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich - albo na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Od dnia 1 stycznia 2012 r. Umieszczanie wychowanka w młodzieżowym ośrodku socjoterapii jest możliwe wyłącznie na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej zgodnie z art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych

6 Umieszczanie dzieci i młodzieży w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii Szkoła Dziecko wykazujące przejawy zagrożenia niedostosowaniem społecznym Zespół nauczycieli i specjalistów, z udziałem/bez udziału rodzica analizuje potrzeby dziecka, rekomenduje rodzicom diagnozę w poradni i wnioskowanie o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym Rodzice składają wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o wydanie orzeczenia Poradnia diagnozuje dziecko, wyznacza termin posiedzenia zespołu orzekającego i informuje rodzica o terminie i godzinie spotkania, w celu umożliwienia mu udziału w spotkaniu zespołu orzekającego Zespół orzekający wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym Rodzic zgłasza się do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania z wnioskiem o skierowanie dziecka do młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Do wniosku dołącza orzeczenie

7 Starosta Kieruje do MOS, jeśli posiada go na swoim terenie i w placówce są wolne miejsca Zgłasza potrzebę umieszczenia dziecka w MOS do Centralnego Systemu Kierowania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie Centralny System Kierowania wskazuje miejsce w konkretnej placówce Starosta kieruje dziecko do wskazanej placówki Rodzic umieszcza dziecko w placówce

8 Źródła pozyskiwania informacji na temat zmian w kształceniu ogólnym i zawodowym od 1 września 2012 r.  Ministerstwo Edukacji Narodowej; www.men.gov.pl Zakładka: Kształcenie i kadry Zakładka : Kształcenie zawodowe  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU); www.koweziu.edu.pl Zakładka: Projekty EFS Zakładki Projektów: 1.Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego. 2.Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru.  Ośrodek Rozwoju Edukacji; www.ore.edu.pl Zakładka: Wdrażanie podstawy programowej Zakładka : Ramowe plany nauczania Zakładka: Programy nauczania  Kuratorium Oświaty we Wrocławiu; www.kuratorium.wroclaw.pl Zakładka o nazwie: „ Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1.09.2012 r.”


Pobierz ppt "Zmiany dotyczące zasad kierowania uczniów do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS) Konferencja dla dyrektorów, doradców zawodowych i pedagogów gimnazjów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google