Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Społeczny (EFS), to nie inwestowanie w budowę dróg, świetlic, boisk sportowych, szkół czy tworzenie linii produkcyjnych - to INWESTYCJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Społeczny (EFS), to nie inwestowanie w budowę dróg, świetlic, boisk sportowych, szkół czy tworzenie linii produkcyjnych - to INWESTYCJA."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Europejski Fundusz Społeczny (EFS), to nie inwestowanie w budowę dróg, świetlic, boisk sportowych, szkół czy tworzenie linii produkcyjnych - to INWESTYCJA W CZŁOWIEKA: aktywizacja osób pozostających bez zatrudnienia integracja społeczna podniesienie poziomu wykształcenia w społeczeństwie zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw WSPARCIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO – CZŁOWIEK NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ

4 GŁÓWNE OBSZARY WSPARCIA W RAMACH PO KL OBSZARY INTERWENCJI PO KL OBSZARY INTERWENCJI PO KL Rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich Budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej Rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw Integracja społeczna Zatrudnienie Edukacja

5 Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększaniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy CEL STRATEGICZNY PO KL W ZAKRESIE EDUKACJI

6 REALIZACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W RAMACH PO KL Priorytet III: podwyższanie jakości systemu oświaty – rozwiązania systemowe Priorytet IV: podwyższanie jakości szkolnictwa wyższego Priorytet IX: wyrównywanie szans edukacyjnych w systemie oświaty poprzez wysokiej jakości usługi edukacyjne

7 REALIZACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W RAMACH PO KL PRIORYTET IX Wybór konkretnych form wsparcia uzależniony jest od zdiagnozowanych problemów, wyzwań występujących na danym terenie oraz działań ujętych w Strategii Rozwoju Województwa

8 PRIORYTETY WSPARCIA PO KL DLA EDUKACJI NA DOLNYM ŚLĄSKU PRIORYTETY WSPARCIA PO KL DLA EDUKACJI NA DOLNYM ŚLĄSKU  Tworzenie przedszkoli na obszarach wiejskich oraz wspieranie już istniejących;  Wdrażanie programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne, w szczególności na obszarach wiejskich;  Pomoc stypendialna dla szczególnie uzdolnionych uczniów;  Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku;  Upowszechnianie kształcenia ustawicznego wśród osób dorosłych;  Przekwalifikowanie nauczycieli ze względu na zmieniającą się sytuację demograficzną;  Pobudzanie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich - lokalne inicjatywy.

9 CELE SZCZEGÓŁOWE PRIORYTETU IX Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi Cel 2: Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) Cel 3:Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego Cel 4: Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, szczególnie na obszarach wiejskich

10 WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PRIORYTETU IX DLA DOLNEGO ŚLĄSKA WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PRIORYTETU IX DLA DOLNEGO ŚLĄSKA WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PRIORYTETU IX Wartość wskaźnika – 2010 r. Wartość wskaźnika – 2013 r. WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały programy rozwojowe 564762 Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskają wsparcie 152119 Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, które wdrożyły programy rozwojowe 260202 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych 232152 Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym 53410 201 Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach 1 7123 820

11 WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PRIORYTETU IX Wartość wskaźnika – 2010 r. Wartość wskaźnika – 2013 r. WSKAŹNIKI REZULTATU Odsetek szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które wdrożyły programy rozwojowe w relacji do wszystkich szkół tego typu 67,53%50% Odsetek szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych, w relacji do wszystkich szkół tego typu 60,26%38% Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Priorytetu 54251 672* Odsetek osób w wieku 25-64 lat, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym ( w ramach systemu oświaty) w stosunku do całkowitej liczby osób w tej grupie wiekowej 0,03%1% Odsetek dzieci w wieku 3 – 5 lat uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej w ramach Priorytetu na obszarach wiejskich w stosunku do ogólnej liczby dzieci w tej grupie 12,98%6%* WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PRIORYTETU IX DLA DOLNEGO ŚLĄSKA WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PRIORYTETU IX DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

12 WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PRIORYTETU IX Wartość wskaźnika – 2010 r. Wartość wskaźnika – 2013 r. WSKAŹNIKI REZULTATU Odsetek szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały programy rozwojowe 37,01%60,00% Odsetek nauczycieli, którzy podnieśli swoje kompetencje w wyniku doskonalenia zawodowego w krótkich formach w relacji do ogólnej liczby nauczycieli 3,75%11% WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PRIORYTETU IX DLA DOLNEGO ŚLĄSKA WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PRIORYTETU IX DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

13 PRIORYTET IX Alokacja ( mln PLN) Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych246,5 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego141,6 Działanie 9.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych50,6 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty26,8 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich41,2 OGÓŁEM506,7 ALOKACJA NA DZIAŁANIA EDUKACYJNE NA DOLNYM ŚLĄSKU (na okres 2007 – 2013) ALOKACJA NA DZIAŁANIA EDUKACYJNE NA DOLNYM ŚLĄSKU (na okres 2007 – 2013)

14 ALOKACJA NA DZIAŁANIA EDUKACYJNE NA DOLNYM ŚLĄSKU (na okres 2007 – 2013) ALOKACJA NA DZIAŁANIA EDUKACYJNE NA DOLNYM ŚLĄSKU (na okres 2007 – 2013) 320 mln PLN 147 mln PLN 39,7 mln PLN

15 STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU

16 REALIZACJA PRIORYTETU IX – WYKONANIE (stan na 31.05.2011 r.) REALIZACJA PRIORYTETU IX – WYKONANIE (stan na 31.05.2011 r.) Podpisane umowy625 Wartość umów349,9 mln PLN Wykorzystanie alokacji69%* Rozliczone wnioski o płatność1 666 Wartość zatwierdzonych wydatków138,6 mln PLN Kwota pozostała do zakontraktowania 156,8 mln PLN*

17 REALIZACJA PRIORYTETU IX W WOJEWODZTWIE DOLNOŚLĄSKIM EDUKACJA PRZEDSZKOLNA (9.1.1) REALIZACJA PRIORYTETU IX W WOJEWODZTWIE DOLNOŚLĄSKIM EDUKACJA PRZEDSZKOLNA (9.1.1) PODPISANE UMOWY – 44 ŁĄCZNA KWOTA PODPISANYCH UMÓW – 42 mln PLN POZOSTAŁO DO ZAKONTRAKTOWANIA 24,7 mln PLN w tym w 2011 r. – 10 mln PLN 2 2 2 4 3 2 4 4 3 1 4 2 1 4 2 3 1 2 2 1 3 22 1 5 3

18 REALIZACJA PRIORYTETU IX W WOJEWODZTWIE DOLNOŚLĄSKIM PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ (9.1.2) REALIZACJA PRIORYTETU IX W WOJEWODZTWIE DOLNOŚLĄSKIM PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ (9.1.2) PODPISANE UMOWY – 252 ŁĄCZNA KWOTA PODPISANYCH UMÓW – 113,4 mln PLN POZOSTAŁO DO ZAKONTRAKTOWANIA 57,9 mln PLN* w tym w 2011 r. – 33 mln PLN 5 10 4 21 6 5 17 8 6 7 11 18 8 2 4 8 11 7 5 1 10 6 7 20 10 9 5 8 6

19 REALIZACJA PRIORYTETU IX W WOJEWODZTWIE DOLNOŚLĄSKIM PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ (9.2) REALIZACJA PRIORYTETU IX W WOJEWODZTWIE DOLNOŚLĄSKIM PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ (9.2) PODPISANE UMOWY – 29 ŁĄCZNA KWOTA PODPISANYCH UMÓW – 141,6 mln PLN Środki na Działanie zostały wyczerpane. 14 3 3 1 1 1 3 3 2 2 1 1 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 4 1 2

20 REALIZACJA PRIORYTETU IX W WOJEWODZTWIE DOLNOŚLĄSKIM KSZTAŁCENIE USTAWICZNE (9.3) REALIZACJA PRIORYTETU IX W WOJEWODZTWIE DOLNOŚLĄSKIM KSZTAŁCENIE USTAWICZNE (9.3) PODPISANE UMOWY – 12 ŁĄCZNA KWOTA PODPISANYCH UMÓW – 12,2 mln PLN POZOSTAŁO DO ZAKONTRAKTOWANIA 38,4 mln PLN w tym w 2011 r. – 15 mln PLN 6 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

21 REALIZACJA PRIORYTETU IX W WOJEWODZTWIE DOLNOŚLĄSKIM WZROST KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU OŚWIATY (9.4) REALIZACJA PRIORYTETU IX W WOJEWODZTWIE DOLNOŚLĄSKIM WZROST KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU OŚWIATY (9.4) PODPISANE UMOWY – 26 ŁĄCZNA KWOTA PODPISANYCH UMÓW – 20,7 mln PLN POZOSTAŁO DO ZAKONTRAKTOWANIA 6,1 mln PLN w tym w 2011 r. – max 6,7 mln PLN 3 19 1 1 3 3 3 1 1 3

22 REALIZACJA PRIORYTETU IX W WOJEWODZTWIE DOLNOŚLĄSKIM ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE (9.5) REALIZACJA PRIORYTETU IX W WOJEWODZTWIE DOLNOŚLĄSKIM ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE (9.5) PODPISANE UMOWY – 261 ŁĄCZNA KWOTA PODPISANYCH UMÓW – 12 mln PLN POZOSTAŁO DO ZAKONTRAKTOWANIA 29,2 mln PLN w tym w 2011 r. – 13,5 mln PLN 14 10 6 14 5 15 18 3 3 21 7 17 7 19 32 18 7 6 9 6 4 17 6 23 9 4 8

23 PRIORYTETOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ NA KOLEJNE LATA W RAMACH PRIORYTETU IX PRIORYTETOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ NA KOLEJNE LATA W RAMACH PRIORYTETU IX Wsparcie edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich (9.1.1); Wsparcie szkół kształcenia ogólnego (realizujących programy rozwojowe) na terenach wiejskich (9.1.2); Wsparcie stypendialne uczniów uzdolnionych (9.1.3); Modernizacja kształcenia zawodowego (9.2); Zwiększenie liczby osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym (9.3); Podnoszenie/zmiana kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich (9.4); Wsparcie lokalnych inicjatyw (9.5); Realizacja projektów wspierających edukację osób niepełnosprawnych (9.1.1, 9.1.2, 9.4);

24 Dziękuję za uwagę

25


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Społeczny (EFS), to nie inwestowanie w budowę dróg, świetlic, boisk sportowych, szkół czy tworzenie linii produkcyjnych - to INWESTYCJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google