Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

.,,Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło” C. K. Norwid.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ".,,Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło” C. K. Norwid."— Zapis prezentacji:

1 .,,Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło” C. K. Norwid

2 GDZIE JESTEŚMY …. ? Ewaluacja zewnętrzna wrzesień 2010 r.

3 GDZIE JESTEŚMY …. ? Ewaluacja praktyczne badanie oceniające przeprowadzone w szkole lub placówce

4 Ewaluacja zewnętrzna w województwie podkarpackim w roku szkolny 2009/10 Ewaluacja całościowa - 4 (PP, SP, G, T). Ewaluacja problemowa - obszar efekty - 13 ( PP - 2, SP – 7, G -3, LO - 1)

5 WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ - Przedszkola W przedszkolach zespołowo dokonuje się systemowej analizy osiągnięć dzieci, a sformułowane wnioski wykorzystuje się do podnoszenia jakości pracy we wszystkich aspektach działalności placówki. Prowadzona diagnoza zachowań w sposób regularny i metodyczny, sprzyja podejmowaniu skutecznych rozwiązań, których celem jest kształtowanie poprawnych nawyków postępowania wśród wychowanków.

6 W NIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ – Przedszkola Przedszkola umożliwiają swoim wychowankom udział w różnorodnych zajęciach, przez co przyczyniają się do skutecznego opanowania wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej oraz do rozwoju ich aktywności. Przedszkola promują się w środowisku lokalnym, prezentując swój dorobek na licznych imprezach, uroczystościach i konkursach.

7 WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ -PRZEDSZKOLA W przedszkolach, realizowane są koncepcje pracy, które w szerokim zakresie ukierunkowane są na rozwój każdego dziecka oraz zaspokajanie potrzeb rodziców i środowiska lokalnego.

8 WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ – SP+G Wykorzystuje się wyniki analizy jakościowej i ilościowej sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego, która prowadzi do formułowania i wdrażania wniosków, co przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia. W większości szkół prowadzi się systematyczną diagnozę i analizę skuteczności podejmowanych działań, sprzyjających opanowaniu wiadomości i umiejętności opisanych w podstawie programowej, co uczniom pozwala na osiąganie sukcesu na miarę ich możliwości.

9 WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ – SP+G Szkoły umożliwiają uczniom realizację swoich pomysłów, związanych z organizacją uroczystości, imprez szkolnych i środowiskowych oraz akcji charytatywnych, które wyzwalają inicjatywy na rzecz ich rozwoju i rozwoju szkoły. Szkoły wdrażają uczniów do aktywności i samodzielności, poprzez możliwość uczestnictwa w licznych przedsięwzięciach, przez co wyzwala się w nich kreatywność i zaangażowanie, na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.

10 WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ – SP+G Szkoły podejmują szereg działań, mających na celu zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych. Szkoły diagnozują występujące problemy wychowawcze i rozwiązują je we współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi.

11 Ewaluacja zewnętrzna w roku szkolnym 2010/11

12 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2010/11 w zakresie ewaluacji Procesy zachodzące w szkole lub placówce – 80% wszystkich ewaluacji Ewaluacja całościowa 20% wszystkich ewaluacji

13 Ewaluacja całościowa – obszary 1.Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki Szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Szkoła lub placówka doskonali efekty swojej pracy. (Badanie w zakresie 4 wymagań)

14 Ewaluacja całościowa – obszary 2. Procesy zachodzące w szkole lub placówce. Procesy zachodzące w szkole lub placówce służą realizacji przyjętej w szkole lub placówce koncepcji pracy. W szkole lub placówce dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. (Badanie w zakresie 6 wymagań)

15 Ewaluacja całościowa – obszary 3. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym. Szkoła lub placówka jest integralnym elementem środowisk, w którym działa. Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. Szkoła lub placówka racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa. (Badanie w zakresie 4 wymagań)

16 Ewaluacja całościowa – obszary 3. Zarządzanie szkołą lub placówką Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie szkoły. (Badanie w zakresie 3 wymagań)

17 Procesy zachodzące w szkole lub placówce

18 Ewaluacja problemowa Obszar procesy - wymagania dla szkół i placówek 2.1 Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy, która jest przyjęta przez RP, realizowana; analizowana i modyfikowana, znana i akceptowana przez uczniów i rodziców.

19 2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej wynika z podstawy programowej, odpowiada potrzebom uczniów i rynku pracy, jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów, realizuje się nowatorskie rozwiązania programowe. Obszar procesy – wymagania dla szkół i placówek

20 Obszar procesy - wymagania dla szkół i placówek 2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany realizacja podstawy programowej odbywa się z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, procesy przebiegają planowo i sprzyjają uczeniu się, uczeń jest motywowany i otrzymuje informację zwrotną o swoich postępach,

21 Obszar procesy –wymagania dla szkoły i placówki 2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany procesy są systematycznie monitorowane i doskonalone, a wnioski wdrażane są dalszego planowania, nauczyciele pracują wspólnie z uczniami na kreowaniem indywidualnej ścieżki rozwoju każdego ucznia, analizuje się wyniki osiągnięć uczniów i wdraża się wypracowane wnioski.

22 Obszar procesy – wymagania dla szkoły i placówki 2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli widoczna jest współpraca nauczycieli w tworzeniu i analizie tych procesów, nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizacji, realizacji i zmianie procesów.

23 Obszar procesy – wymagania dla szkoły i placówki 2.5. Kształtuje się postawy uczniów działania wychowawcze są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów, uczniowie uczestniczą w działaniach edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw, działania wychowawcze są planowane, modyfikowane (z udziałem uczniów) oraz analizowane, wnioski z prowadzonej analizy są wdrażane w celu doskonalenia podejmowanych działań.

24 Obszar procesy – wymagania dla szkoły i placówki 2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości, działania służą zwiększeniu szans edukacyjnych uczniów uwzględniają indywidualizuję procesu edukacji.

25 Narzędzia badawcze Wywiad Badanie ankietowe Obserwacja Analiza dokumentów  Wśród wszystkich nauczycieli  Wśród uczniów rok młodszych od najstarszych w szkole (moja szkoła)  Wśród uczniów najstarszych klas (mój dzień)  Wśród rodziców  Z dyrektorem  Z nauczycielami  Z przedstawicielami lokalnych partnerów  Z rodzicami  Z uczniami  Lekcji w wybranych klasach  Szkoły i boiska podczas przerw, przed i po zajęciach, oraz najbliższego otoczenia  Zajęć pozalekcyjnych (w miarę możliwości)  Analizowane są tylko te dokumenty, które dyrektor uzna za właściwe, by pokazać wizytatorom ds. ewaluacji

26 Procedura przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej

27 ZAWIADOMIENIE W TERMINIE 30 DNI PRZED PLANOWANYM ROZPOCZĘCIEM EWALUACJI PRZEDSTAWIENIE RADZIE PEDAGOGICZNEJ ZAKRESU I HARMONOGRAMU EWALUACJI CZYNNOŚCI EWALUACYJNE TRWAJĄCE NIE DŁUŻEJ NIŻ 5 DNI ROBOCZYCH W TERMINIE 7 DNI OD DNIA ZAKOŃCZENIA EWALUACJI ZESPÓŁ PRZEDSTAWIA WYNIKI I WNIOSKI Z EWALUACJI NA ZEBRANIU RADY PEDAGOGICZNEJ W TERMINIE 7 DNI OD DNIA ZEBRANIA ZESPÓŁ SPORZĄDZA RAPORT Z EWALUACJ I RAPORT ZAWIERA WYNIKI EWALUACJI OKREŚLENIE POZIOMU SPEŁNIANIA WYMAGAŃ WNIOSKI Z EWALUACJI DYREKTOR SZKOŁY W TERMINIE 7 DNI OD DNIA OTRZYMANIA RAPORTU MOŻE ZGŁOSIĆ ORGANOWI SPRAWUJACEMU NADZÓR PEDAGOGICZNY PISEMNIE UMOTYWOWANE ZASTRZEŻEN IA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ZASTRZEŻEŃ, ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY ZAJMUJE STANOWISKO WOBEC TYCH ZASTRZEŻEŃ I PRZEKAZUJE JE DYREKTOROWI SZKOŁY ORAZ ORGANOWI PROWADZĄCEMU SZKOŁĘ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA ICH OTRZYMANIA. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZASADNOŚCI ZGŁOSZONYCH ZASTRZEŻEŃ, ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY, DOKONUJE ZMIAN W RAPORCIE PRZEZ ZAMIESZCZENIE ODPOWIEDNICH ADNOTACJI I PRZEKAZUJE GO DYREKTOROWI SZKOŁY ORAZ ORGANOWI PROWADZĄCEMU

28 Ewaluacja wewnętrzna w ewaluacji zewnętrznej

29 Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 roku (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) § 8 ust. 4 „Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, prowadząc ewaluację zewnętrzną bierze pod uwagę wyniki ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w szkole lub placówce.”

30 Ewaluacja Zewnętrzna Czemu służy ???

31 Czemu to służy ??? 1. Określeniu poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań państwa. 2. Rozwojowi szkół i placówek. 3. Rozwojowi sytemu oświatowego.

32 Czemu to służy ??? 4. Rozwojowi kultury zarządzania systemem oświatowym i prowadzenia polityki oświatowej: budowanie bazy danych, prowadzenie badań porównawczych i analiz, podejmowanie decyzji i tworzenie strategii rozwojowych.

33 Raport www.npseo.pl www.nadzorpedagogiczny.edu.pl www.ko.rzeszow.pl Zakładka: nadzór pedagogiczny – ewaluacja

34 Świat należy do entuzjastów, którzy potrafią zachować zimną krew Julian Tuwim Życzę Państwu entuzjazmu, optymizmu by nie myśleć o działaniu, które się nie udało zrealizować, zamiast tego czerpać radość z waszych osiągnięć.


Pobierz ppt ".,,Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło” C. K. Norwid."

Podobne prezentacje


Reklamy Google