Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marcin Białek, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Projektów Pomocy Technicznej Departament Rozwoju Cyfrowego, Ministerstwo Rozwoju 15 lutego 2016 r. Program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marcin Białek, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Projektów Pomocy Technicznej Departament Rozwoju Cyfrowego, Ministerstwo Rozwoju 15 lutego 2016 r. Program."— Zapis prezentacji:

1 Marcin Białek, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Projektów Pomocy Technicznej Departament Rozwoju Cyfrowego, Ministerstwo Rozwoju 15 lutego 2016 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

2 Cele tematyczne EFSI 2014-2020 B+R TIK MŚP ENERGETYKA KLIMAT ŚRODOWISKO TRANSPORT ZATRUDNIENI E WŁĄCZENIE SPOŁECZNE KSZTAŁCENIE ADMINISTRACJA

3 Alokacja środków UE w Polsce na lata 2014-2020

4 Cele tematyczne – gdzie jeszcze wsparcie dla TIK? Priorytet dla projektów realizowanych w ramach obszarów: RPO | POIR | POPW | POIŚ | POWER

5 Cel tematyczny 2 wzmocnienie zastosowań TIK dla: e-administracji | e- uczenia się e-włączenia społecznego | e-kultury e-zdrowia {POPC | RPO} poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych oraz prowadzanie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzania nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej {POPC}

6 Program Polska Cyfrowa 2014-2020 I. Powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu o redukcja terytorialnych różnic w dostępie do szybkiego internetu szerokopasmowego II. E-administracja i otwarty rząd o wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych o cyfryzacja procesów back-office w administracji publicznej o dostępność informacji sektora publicznego III. Kompetencje cyfrowe społeczeństwa o podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych, w tym e-usług publicznych

7 Cele POPC 2014-2020 o powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu powyżej 30 Mb/s do roku 2020 o wszyscy mieszkańcy powinni mieć dostęp do zaawansowanych publicznych usług elektronicznych do roku 2020 o ponad 50% mieszkańców powinno posiadać przynajmniej średni poziom kompetencji cyfrowych

8 Alokacja na POPC: 2 172 mln euro 1 020,22 mln euro 949,6 mln euro 145 mln euro 57,7 mln euro dostęp do SZYBKIEGO internetu NOWOCZESNE e-usługi publiczne i informacja sektora publicznego cyfrowe umiejętności MIESZKAŃCÓW pomoc techniczna

9 Priorytet I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu CEL: szybki dostęp do internetu EURO: 1 020,22 mln NA: działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do szybkiego internetu BENEFICJENCI: przedsiębiorcy telekomunikacyjni

10 Priorytet II. E-administracja i otwarty rząd CEL: większa dostępność spraw urzędowych przez internet EURO: 949,6 mln NA: nowoczesne usługi elektroniczne cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego BENEFICJENCI: przede wszystkim jednostki administracji rządowej oraz podmioty im podległe, sądy i jednostki prokuratury, partnerstwa uprawnionych wnioskodawców, instytucje kultury, archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy

11 Priorytet III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa CEL: rozwój cyfrowych umiejętności społeczeństwa EURO: 145 mln NA: działania wspierające nabywanie i rozwój kompetencji cyfrowych BENEFICJENCI: organizacje pozarządowe, JST oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, instytucje publiczne z obszaru nauki, edukacji i kultury oraz szkoły wyższe

12 SzOOP POPC Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 zawiera takie informacje jak: typy projektów, typy beneficjentów, plan finansowy, formy wsparcia oraz poziom dofinansowania. Najnowsza wersja znajduje się na stronie: www.polskacyfrowa.gov.plwww.polskacyfrowa.gov.pl Ostatnia aktualizacja 25 stycznia 2016 r.

13 Wyniki konkursu 2.1. POPC 39 projektów na kwotę 2,7 mld zł kosztów kwalifikowalnych; Typ I (A2B/A2C): 19 projektów; Typ II (A2A): 20 projektów; MC, MF, MR (byłe MG), MSW, MNISW, MS, GUGIK, NDAP, CSIOZ, CRZL/PFRON, UKE, ŚUM, CDR, UTK, UZP, GITD, PUW, Wojewoda Małopolski, UFG, ZSCKR, BN, PG, POT; 13 projektów o łącznej wartości ok. 1,3 mld złotych.

14 14 L.p.Tytuł projektuNazwa wnioskodawcyTyp projektu rekomendowana kwota dofinansowania (PLN) 1. Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe) Ministerstwo Sprawiedliwości Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) 185 000 000,00 2. Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) Ministerstwo Finansów Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) 157 133 424,00 3. ZSIN-Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Główny Urząd Geodezji i Kartografii Tworzenie lub rozwój usług wewnątrz administracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych 152 953 000,00 4. Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej Główny Urząd Geodezji i Kartografii Tworzenie lub rozwój usług wewnątrz administracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych 189 614 022,00 5. K-GESUT-Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Główny Urząd Geodezji i Kartografii Tworzenie lub rozwój usług wewnątrz administracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych 87 138 430,00 6. Archiwum Dokumentów Elektronicznych Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Tworzenie lub rozwój usług wewnątrz administracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych 14 284 842,78

15 7. Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego Ministerstwo Finansów Usprawnienie procesów związanych z obsługą obowiązków podatkowych w zakresie podatku CIT i VAT oraz realizacji czynności sprawdzających i kontroli podatkowej przy wykorzystaniu JPK 97 615 960,00 8. Chmura obliczeniowa resortu finansów (HARF) Ministerstwo Finansów Projekt zapewni wirtualną centralną infrastrukturę informatyczną oraz sieci do transmisji danych, stanowiących podstawę dla odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, elastyczności działania oraz wydajności aplikacji 192 500 000,00 9. System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Stworzenie sytemu informatycznego, który usprawni osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz, w tym przedsiębiorcom proces aplikowania o środki PFRON 26 648 826,50 10. Zintegrowany System Usług dla Nauki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego System informatyczny obsługujący procesy finansowania nauki 29 120 750,00 11. NOXA – E-usługi publiczne wspierające usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Polsce Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (obecnie Ministerstwo Cyfryzacji) Dzięki projektowi mieszkaniec lub przedsiębiorca będzie mógł zgłosić do samorządu wystąpienie zdarzeń o znamionach klęski żywiołu (np. powódź, podtopienie, huragan, gradobicie), które dotyczą mienia komunalnego lub państwowego 3 831 167,14 12. Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji Ministerstwo Gospodarki (obecnie Ministerstwo Rozwoju) Dzięki wdrożeniu projektu więcej formalności związanych z realizacją obowiązków i praw przedsiębiorców będzie można załatwić w jednym miejscu, za pośrednictwem Internetu 60 456 117,00 13. Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) Prokuratoria Generalna Możliwość zapoznania się z aktami sprawy przez uczestników postępowania karnego, usprawnienie współdziałania prokuratury z organami współpracującymi na etapie postępowania przygotowawczego 103 065 708,56

16 Główne kryteria problematyczne Zakres rzeczowy i struktura wydatków są adekwatne do celów programu i projektu; Dla projektu dokonano wiarygodnej analizy kosztów i korzyści; Wnioskodawca przedstawił analizę procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług; Projekt jest realizowany zgodnie z wymaganiami w zakresie interoperacyjności; Komplementarność projektu z innymi projektami realizowanymi na poziomie centralnym i regionalnym.

17 Koordynacja z RPO Zespół do spraw koordynacji działań w obszarze e-administracji i udostępniania informacji sektora publicznego przy MC: monitorowanie efektów polityki państwa z uwzględnieniem wpływu polityki spójności w obszarze informatyzacji, wymiana informacji o projektach dot. e-usług publicznych i udostępniania informacji sektora publicznego (ISP), zapewnienie interoperacyjności i komplementarności między projektami finansowanymi z POPC i RPO, w tym poprzez rekomendacje dla właściwych komitetów monitorujących dot. kryteriów wyboru projektów w ww. obszarze,

18 identyfikacja i wsparcie usuwania barier w szczególności prawno-organizacyjnych, identyfikacja i rozpowszechnianie dobrych praktyk zarządczych i technologicznych, zapewnienie obiegu informacji o podejmowanych w obszarze e-administracji i otwartego rządu działaniach na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym. Koordynacja z RPO cd.

19 Konkursy i nabory w POPC Numer i nazwa działania/poddziałania Planowany termin naborów Wysokość dofinansowania Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 3 mld zł Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 736 mln zł Działanie 2.2. Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej 236 mln zł Poddziałanie 2.3.1. Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki 65 mln zł Poddziałanie 2.3.1. Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki 65 mln zł Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 105 mln zł Działanie 3.2. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej 30 mln zł

20 Konkursy i nabory w POPC 28 sierpnia 2015 r. ogłoszono 3 konkursy w działaniu 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego 30 września 2015 r. ogłoszono konkurs w działaniu 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach 30 września 2015 r. ogłoszono konkurs w działaniu 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 27 października 2015 r. ogłoszono konkurs w działaniu 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

21 POPC dla przedsiębiorców PRIORYTET I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Beneficjenci: przedsiębiorcy telekomunikacyjni Konkurs: IV kwartał 2016 r. Orientacyjna kwota przeznaczona na konkurs: 3 mld zł PRIORYTET II E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Beneficjenci: przedsiębiorcy, ale wyłącznie jako partnerzy z administracją rządową Konkurs: IV kwartał 2016 r. Orientacyjna kwota przeznaczona na konkurs: 736 mln zł Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Beneficjenci: przedsiębiorcy, ale wyłącznie jako partnerzy z administracją rządową Konkurs: IV kwartał 2016 r. Orientacyjna kwota przeznaczona na konkurs: 130 mln zł.

22 POPC dla samorządu PRIORYTET III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Beneficjenci: organizacje pozarządowe, które w realizację projektu będą mogły zaangażować JST Konkurs: III kwartał 2016 r. Orientacyjna kwota przeznaczona na konkurs: 105 mln zł Działanie 3.2. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Beneficjenci: partnerstwa organizacji pozarządowych z JST Konkurs: III kwartał 2016 r. Orientacyjna kwota przeznaczona na konkurs: 105 mln zł

23 Dziękuję za uwagę Marcin Białek marcin.bialek@mr.gov.pl www.mr.gov.pl www.polskacyfrowa.gov.pl


Pobierz ppt "Marcin Białek, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Projektów Pomocy Technicznej Departament Rozwoju Cyfrowego, Ministerstwo Rozwoju 15 lutego 2016 r. Program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google