Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Duńczyk-Szulc Departament Mecenatu Państwa MKiDN Konferencja Polskie zbiory w Europeanie Toruń, 18 października 2012 r. STRATEGIA DIGITALIZACJI MINISTERSTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Duńczyk-Szulc Departament Mecenatu Państwa MKiDN Konferencja Polskie zbiory w Europeanie Toruń, 18 października 2012 r. STRATEGIA DIGITALIZACJI MINISTERSTWA."— Zapis prezentacji:

1 Anna Duńczyk-Szulc Departament Mecenatu Państwa MKiDN Konferencja Polskie zbiory w Europeanie Toruń, 18 października 2012 r. STRATEGIA DIGITALIZACJI MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2 KOORDYNACJA MERYTORYCZNA i ORGANIZACYJNA Zakresy i synergia programów, strategii Koordynacja między podmiotami i resortami Ustalanie zasad współpracy Finansowanie programów Finansowanie instytucji Sprawozdawczość

3 STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO Cel 4 Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury wzmocnienie procesu digitalizacji zasobów oraz ujednolicanie standardów i zasad udostępniania; wyrównywanie dostępu do dziedzictwa przez cyfryzację, w tym zniesienie barier dla osób wykluczonych cyfrowo; wspieranie obecności zdigitalizowanych zbiorów polskiej kultury na międzynarodowych portalach; opracowanie i wdrożenie regulacji prawnych dotyczących narodowego zasobu audiowizualnego, w tym stworzenie systemu archiwizowania i udostępniania zasobów dziedzictwa audiowizualnego i audialnego, np. treści digital born, udostępnianie w sieci zcyfryzowanych przez instytucje publiczne zbiorów do celów edukacyjnych; opracowanie i wdrożenie mechanizmów wsparcia partnerskich projektów badawczo- rozwojowych dotyczących digitalizacji i udostępniania zasobów kultury.

4 STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO Cel3 Zwiększenie dostępności treści edukacyjnych, naukowych i kulturowych w domenie publicznej. stworzenie sprzyjającego środowiska dla działalności twórców i innych posiadaczy praw w świecie cyfrowym; digitalizacja i publiczne udostępnianie przez instytucje publiczne zasobów dziedzictwa kulturowego; rozwiązanie problemu utworów osieroconych umożliwiające ich realną dostępność dla odbiorców przygotowanie i wdrożenie jednolitego i neutralnego systemu regulacji, zapewniającego otwartość zasobów finansowanych ze środków publicznych i ich dostępność w sieci; zapewnienie warunków instytucjonalnych dla otwartego udostępniania w sieci treści audiowizualnych i audialnych wytworzonych przez media publiczne; zakupy praw autorskich do utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej i udostępnianie ich przez instytucje publiczne. Ochrona własności intelektualnej i stworzenie warunków umożliwiających eksploatację treści w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami prawa uwzględnienie w systemie prawa autorskiego współczesnych procesów produkcji i dystrybucji treści; zachęcanie do tworzenia atrakcyjnych legalnych ofert, umożliwiających dostęp konsumentów do twórczości; stworzenie warunków prawnych i technologicznych umożliwiających eksploatację treści w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami prawa; zwiększanie bezpieczeństwa eksploatacji dorobku kulturowego w środowisku cyfrowym;

5 STRATEGIA SPRAWNE PAŃSTWO 1 cel strategii zorientowany jest na usprawnienie funkcjonowania struktur organizacyjnych państwa, usprawnienia procesów wewnętrznych realizacji zadań. Podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług przez urzędy administracji publicznej i udostępnienie zasobów informatycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów informacyjnych i komunikacyjnych, rozwijania dialogu i współpracy (administracja publiczna-obywatel). 4 cel: efektywne systemy świadczenia usług publicznych wprowadzanie aktywnej partycypacji obywateli w kreowaniu usług publicznych i stałej poprawy poziomu satysfakcji obywateli z jakości usług publicznych oraz zagwarantowaniu równego dostępu do wysokiej jakości świadczonych usług. stworzenie zintegrowanej platformy informatycznej o usługach publicznych, zapewnienie kompletności dostępnych usług publicznych, promowania wykorzystania danych publicznych na rzecz tworzenia innowacyjnych usług elektronicznych we współpracy ze środowiskiem pozarządowym, promowania standardów interoperacyjności oraz zasad otwartości i transparentności, wsparcia usług elektronicznej administracji o zasięgu paneuropejskim oraz działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym.

6 DIGITALIZACJAPRZECHOWYWANIEPRZETWARZANIEUDOSTĘPNIANIE

7 DIGITALIZACJA Merytoryczna strategia digitalizacji: kryteria doboru treści do cyfryzacji, Harmonogram działań Określenie priorytetowych zasobów (arcydzieł) Koordynacja procesów digitalizacji Standaryzacja prac i tworzenia metadanych digitalizowanych obiektów Rozwiązania licencyjne i prawnoautorskie Dalsze współfinansowanie wyposażenia i doposażenia pracowni digitalizacyjnych Tworzenie projektów edukacyjnych Szkolenia kadry i wdrażanie standardów digitalizacji wypracowanych przez Centra Kompetencji

8 PRZECHOWYWANIE Repozytoria regionalne Muzea Biblioteki cyfrowe Repozytoria CK BN NAC Repozytoria tematyczne FN Audiowizualne REPOZYTORIUM CENTRALNE

9 PRZETWARZANIE I UDOSTĘPNIANIE Centra Kompetencji Zasilanie Przetwarzanie Udostępnianie Zintegrowany system Otwarte standardy wyszukiwarka Użytkownicy EUROPEANA instytucje

10 CENTRA KOMPETENCJI koordynacja działań zarządzanie udostępnianie zasobów cyfrowych Standardy digitalizacji różnego rodzaju obiektów zmiany technologiczne w zakresie digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych edukacja kadr instytucji kultury

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 REALIZACJA Zespół ds. digitalizacji – standardy, koordynacja, arcydzieła Strona MKiDN poświęcona digitalizacji

30


Pobierz ppt "Anna Duńczyk-Szulc Departament Mecenatu Państwa MKiDN Konferencja Polskie zbiory w Europeanie Toruń, 18 października 2012 r. STRATEGIA DIGITALIZACJI MINISTERSTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google