Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA DIGITALIZACJI MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA DIGITALIZACJI MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA DIGITALIZACJI MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Anna Duńczyk-Szulc Departament Mecenatu Państwa MKiDN Konferencja Polskie zbiory w Europeanie Toruń, 18 października 2012 r.

2 KOORDYNACJA MERYTORYCZNA i ORGANIZACYJNA
Zakresy i synergia programów, strategii Koordynacja między podmiotami i resortami Ustalanie zasad współpracy Finansowanie programów Finansowanie instytucji Sprawozdawczość

3 STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
Cel 4 Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury wzmocnienie procesu digitalizacji zasobów oraz ujednolicanie standardów i zasad udostępniania; wyrównywanie dostępu do dziedzictwa przez cyfryzację, w tym zniesienie barier dla osób wykluczonych cyfrowo; wspieranie obecności zdigitalizowanych zbiorów polskiej kultury na międzynarodowych portalach; opracowanie i wdrożenie regulacji prawnych dotyczących narodowego zasobu audiowizualnego, w tym stworzenie systemu archiwizowania i udostępniania zasobów dziedzictwa audiowizualnego i audialnego, np. treści „digital born”, udostępnianie w sieci zcyfryzowanych przez instytucje publiczne zbiorów do celów edukacyjnych; opracowanie i wdrożenie mechanizmów wsparcia partnerskich projektów badawczo- rozwojowych dotyczących digitalizacji i udostępniania zasobów kultury.

4 STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
Cel3 Zwiększenie dostępności treści edukacyjnych, naukowych i kulturowych w domenie publicznej. stworzenie sprzyjającego środowiska dla działalności twórców i innych posiadaczy praw w świecie cyfrowym; digitalizacja i publiczne udostępnianie przez instytucje publiczne zasobów dziedzictwa kulturowego; rozwiązanie problemu utworów osieroconych umożliwiające ich realną dostępność dla odbiorców przygotowanie i wdrożenie jednolitego i neutralnego systemu regulacji, zapewniającego otwartość zasobów finansowanych ze środków publicznych i ich dostępność w sieci; zapewnienie warunków instytucjonalnych dla otwartego udostępniania w sieci treści audiowizualnych i audialnych wytworzonych przez media publiczne; zakupy praw autorskich do utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej i udostępnianie ich przez instytucje publiczne. Ochrona własności intelektualnej i stworzenie warunków umożliwiających eksploatację treści w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami prawa uwzględnienie w systemie prawa autorskiego współczesnych procesów produkcji i dystrybucji treści; zachęcanie do tworzenia atrakcyjnych legalnych ofert, umożliwiających dostęp konsumentów do twórczości; stworzenie warunków prawnych i technologicznych umożliwiających eksploatację treści w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami prawa; zwiększanie bezpieczeństwa eksploatacji dorobku kulturowego w środowisku cyfrowym;

5 STRATEGIA SPRAWNE PAŃSTWO
1 cel strategii zorientowany jest na usprawnienie funkcjonowania struktur organizacyjnych państwa, usprawnienia procesów wewnętrznych realizacji zadań. Podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług przez urzędy administracji publicznej i udostępnienie zasobów informatycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów informacyjnych i komunikacyjnych, rozwijania dialogu i współpracy (administracja publiczna-obywatel). 4 cel: efektywne systemy świadczenia usług publicznych wprowadzanie aktywnej partycypacji obywateli w kreowaniu usług publicznych i stałej poprawy poziomu satysfakcji obywateli z jakości usług publicznych oraz zagwarantowaniu równego dostępu do wysokiej jakości świadczonych usług. stworzenie zintegrowanej platformy informatycznej o usługach publicznych, zapewnienie kompletności dostępnych usług publicznych, promowania wykorzystania danych publicznych na rzecz tworzenia innowacyjnych usług elektronicznych we współpracy ze środowiskiem pozarządowym, promowania standardów interoperacyjności oraz zasad otwartości i transparentności, wsparcia usług elektronicznej administracji o zasięgu paneuropejskim oraz działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym.

6 DIGITALIZACJA PRZECHOWYWANIE PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIANIE

7 DIGITALIZACJA Merytoryczna strategia digitalizacji:
kryteria doboru treści do cyfryzacji, Harmonogram działań Określenie priorytetowych zasobów (arcydzieł) Koordynacja procesów digitalizacji Standaryzacja prac i tworzenia metadanych digitalizowanych obiektów Rozwiązania licencyjne i prawnoautorskie Dalsze współfinansowanie wyposażenia i doposażenia pracowni digitalizacyjnych Tworzenie projektów edukacyjnych Szkolenia kadry i wdrażanie standardów digitalizacji wypracowanych przez Centra Kompetencji

8 PRZECHOWYWANIE REPOZYTORIUM CENTRALNE Muzea Biblioteki cyfrowe BN NAC
Repozytoria regionalne Muzea Biblioteki cyfrowe Repozytoria CK BN NAC Repozytoria tematyczne FN Audiowizualne REPOZYTORIUM CENTRALNE

9 PRZETWARZANIE I UDOSTĘPNIANIE
Centra Kompetencji Zasilanie Przetwarzanie Udostępnianie Zintegrowany system Otwarte standardy wyszukiwarka Użytkownicy EUROPEANA instytucje

10 zarządzanie udostępnianie zasobów cyfrowych
CENTRA KOMPETENCJI koordynacja działań zarządzanie udostępnianie zasobów cyfrowych Standardy digitalizacji różnego rodzaju obiektów zmiany technologiczne w zakresie digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych edukacja kadr instytucji kultury

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 REALIZACJA Zespół ds. digitalizacji – standardy, koordynacja, arcydzieła Strona MKiDN poświęcona digitalizacji

30


Pobierz ppt "STRATEGIA DIGITALIZACJI MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google