Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zielona Góra, 15.02.2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zielona Góra, 15.02.2016 r."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY Infrastruktura i Środowisko Zielona Góra, r.

2 POIŚ Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

3 POIŚ

4  wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE);  poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach,  sektorze publicznym i mieszkaniowym;  promowanie strategii niskoemisyjnych;  rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji. Zmniejszenie emisyjności gospodarki euro (FS)

5 POIŚ  rozwój infrastruktury środowiskowej;  dostosowanie do zmian klimatu;  ochrona i zahamowanie spadku różnorodności biologicznej;  poprawa jakości środowiska miejskiego. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu euro (FS)

6 POIŚ  rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T;  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;  poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym;  transport intermodalny, morski i śródlądowy. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego euro (FS)

7 POIŚ  poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic). Infrastruktura drogowa dla miast euro (EFRR)

8 POIŚ  rozwój kolei w TEN-T, poza siecią i kolei miejskich Rozwój transportu kolejowego w Polsce euro (FS)

9 POIŚ  infrastruktura i tabor dla publicznego transportu zbiorowego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach euro (FS)

10 POIŚ  rozwój inteligentnych systemów dystrybucji,  magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej;  budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego;  rozbudowa terminala LNG. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego euro(EFRR)

11 POIŚ  inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, szkół artystycznych. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – euro (EFRR)

12 POIŚ  wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego;  wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia – (EFRR)

13 POIŚ  Jednostki samorządu terytorialnego;  Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;  Administracja publiczna;  Służby publiczne inne niż administracja;  Instytucje ochrony zdrowia;  Instytucje kultury, nauki i edukacji;  Duże przedsiębiorstwa;  Małe i średnie przedsiębiorstwa;  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe. Beneficjenci w programie

14 POIŚ Wsparcie dla Jednostek Samorządów Terytorialnych Wszystkie osie oprócz: Osi VII (przedsiębiorcy z obszaru energetyki) i Osi IX (podmiotu z obszaru zdrowia)

15 POIŚ Wsparcie dla Uczelni Oś II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

16 POIŚ Wsparcie dla podmiotów leczniczych Oś IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego. Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

17 POIŚ W zależności od rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu różna jest struktura finansowania. W programie przewidziano następujące formy wsparcia: a) dotacja: -refundacja, -zaliczka. b) instrumenty zwrotne W zależności od rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu różna jest struktura finansowania. W programie przewidziano następujące formy wsparcia: a) dotacja: -refundacja, -zaliczka. b) instrumenty zwrotne Sposób finansowania projektów

18 POIŚ Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Instytucje w programie Departament Programów Infrastrukturalnych Tel.: Departament Programów Infrastrukturalnych Tel.: Departament Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych Tel.: Departament Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych Tel.:

19 POIŚ Instytucje Pośredniczące Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Energii Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Centrum Unijnych Projektów Transportowych

20 POIŚ Instytucje Wdrażające Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarka Wodnej Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarka Wodnej w Katowicach Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

21 POIŚ

22 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Chrobrego Tel Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. ul. Łokietka 22 Tel

23 Dziękuję za uwagę specjalista ds. Funduszy Europejskich Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zielona Góra, 15.02.2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google