Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XXV – lecie Samorządu. Gmina Lelkowo położona jest w północno-wschodniej części powiatu braniewskiego, od północy graniczy z Obwodem Kaliningradzkim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XXV – lecie Samorządu. Gmina Lelkowo położona jest w północno-wschodniej części powiatu braniewskiego, od północy graniczy z Obwodem Kaliningradzkim."— Zapis prezentacji:

1 XXV – lecie Samorządu

2 Gmina Lelkowo położona jest w północno-wschodniej części powiatu braniewskiego, od północy graniczy z Obwodem Kaliningradzkim. Zajmuje obszar 19 796 ha, podstawową dziedziną gospodarki jest rolnictwo, użytki rolne stanowią 70% całej powierzchni. W 30 miejscowościach skupionych w 15 sołectwach zamieszkuje 3303 mieszkańców. Zaletą gminy jest czyste środowisko, które przyczynia się do rozwoju turystyki. Głównym miejscem wypoczynku jest jezioro w Głębocku (100 ha). Bliskość lasów zachęca do zbierania runa leśnego. Obszary przygraniczne są jeszcze terenem dziewiczym, stanowią oazę spokoju i zachęcają do turystyki pieszej i rowerowej. Te urokliwe tereny są wspaniałym miejscem do rozwoju agroturystyki.

3 1990 - 2015

4 Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szkoły Podstawowej w Lelkowie odbyło się 15 września 1991 r. Szkołę wybudował ZUR Pieniężno z materiałów zakupionych przez gminę Lelkowo. Pomysł budowy 4 klas lekcyjnych mieszczących się w budynku parterowym powstał już w 1990 r. W grudniu 1990 r. zaczęto gromadzić materiały budowlane i w 1991 r. sporządzono nowy projekt na budowę budynku piętrowego.

5 Powierzchnia użytkowa szkoły to 1260,8 m2, w której znajduje się 9 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, sekretariat, szatnie, sanitariaty dla uczniów, pomieszczenie na bibliotekę szkolną i inne. Na poddaszu mieszczą się 3 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej ok. 250 m2. Wartość budynku to 826 000,00 zł.

6

7

8 Dokończenie budowy powierzono firmie,,STOLBUD” z Górowa Iławeckiego. Roboty zakończono terminowo i 1 września 2003 r. odbyło się uroczyste otwarcie budynku gimnazjum, na którym nadano szkole sztandar i imię Orła Białego. Powierzchnia użytkowa obiektu: 1257,7 m 2, Kubatura: 4 789 m 2, Koszt budowy: 1 705 000 zł (z czego 320 000 zł pozyskano Wojewody Warmińsko- Mazurskiego i Marszałka Województwa).

9

10 Dnia 02.07.2004 r. rozpoczęto prace remontowe wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Zagajach. Zakres remontu obejmował: remont podłóg i posadzek, remont tynków na ścianach i sufitach, remont i wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę schodów drewnianych, wymianę instalacji c.o., wykonanie i remont sanitariatów i szatni, wykonanie instalacji p. poż i alarmowej. Wykonawcą robót była firma,,STOLBUD” z Górowa Iławeckiego, która 14.10.2004 r. zakończyła prace remontowe. Odbioru obiektu dokonał Wojewódzki Konserwator Zabytków. Łączny koszt wyniósł 513 000 zł, z tego 175 502,00 zł uzyskano z PAOW.

11 28 października 2004 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego budynku Szkoły Podstawowej w Zagajach. Łączny koszt remontu wyniósł 852 000 zł.

12

13  Modernizację zrealizowano w okresie od 28.04.2006 r. do 15.11.2006 r.  Wykonawcą zadania była firma L.B. Sp. z o. o. z Olsztyna.  Łączny koszt zadania 265 000 zł (z czego 158 000 zł stanowią środki z PROW).

14

15

16  Zadanie wykonano w okresie od 20.10.2006 r. do 30.06.2007 r.  Wykonawcą robót była firma,,STOLBUD” z Górowa Iławeckiego.  Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 694 000 zł, z tego 430 000 zł to środki pozyskane z PROW.

17

18  budowa ścieżki rowerowej, polegająca na wykonaniu drogi o szerokości 3,5 m z kostki betonowej w ilości 1078 m 2 ;  budowa miejsc postojowych i parkingów polegająca na wykonaniu 10 stanowisk dla samochodów oraz miejsc postojowych dla autokarów przy boiskach piłkarskich, w ilości 532 m 2 ;  przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy, polegająca na wykonaniu drogi o szerokości 5 m, z kostki betonowej w ilości 524 m 2. Do całości zadania wlicza się także wykonanie przyłączy od wpustów ulicznych, zarówno istniejących, jak i tych nowo wykonywanych. Zadanie zakończyło się we wrześniu 2010 r. Wykonawcą zadania był Zakład Handlowo-Usługowy p. Zdzisława Tobiasz z Morąga. Całkowity koszt inwestycji to 599 000 zł.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Data budowyInwestycjaMiejscowość Łączna długość wodociągu [km] Koszt inwestycji Wykonawca 1990Wodociąg Sówki4,27 -- Szarki3,00 Krzekoty2,50 1995 Stacja podwyższani a ciśnienia Miłaki-30 000 zł- 1996Wodociąg Lutkowo5,40 177 000 zł ZWK (prace publiczne) Bieńkowo2,60 2001- 2002Wodociąg Słup, Wilknity, Wilknicki Młyn, Bartki 8,30689 000 złZWK 2001 Modernizacja stacji uzdatniania wody Zagaje-57 000 zł ZWK z udziałem środków AWRSP 28.09 – 30.12.2001 Wodociąg Zagaje- Grabowiec 3,50143 000 zł,,INWERB” Instalacje Sanitarne i Systemy Grzewcze, Braniewo

36 Data budowyInwestycjaMiejscowość Łączna długość wodociągu [km] Koszt inwestycji Wykonawca 08.10.2002 - 30.11.2002 WodociągZagaje - Piele2,80119 000 zł,,INS-ROD”, Braniewo 2003 Modernizacja stacji uzdatniania wody Jachowo-63 000 zł „CH” Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe, Olsztyn Przyłącza wodociągow e Kolonia Lelkowo-12 000 zł- 2005 Wodociąg Głębock- Jarzeń- Jarzeński Młyn 7,3 407 000 zł (250 000 zł ze środków ZPORR) PPHU,,MEL-KAN”, Grudziądz Przyłącze wodociągow e Kolonia Lelkowo0,7217 000 złZWK 2006Wodociąg Lutkowo - Wyszkowo 2,77193 000 zł,,INS-ROD” Braniewo

37 Data budowy InwestycjaMiejscowość Łączna długość wodociągu [km] Koszt inwestycji Wykonawca 2007- 2008 WodociągKolonia Głębock54 000 złZWK WodociągKolonia Lelkowo0,7620 000 złZWK WodociągKolonia Sówki1,3554 000 złZWK 2009Wodociąg Wilknity - Wołowo – Wola Wilknicka 5,2274 000 zł Przedsiębiorstwo Transportowo- Budowlane I. Sitko z Olsztyna 2010-2011 Budowa sieci wodociągowej i przyłączy Wyszkowo2,7570 000 zł,,DROZD” Centrum Techniki z Elbląga. 2013 Budowa sieci wodociągowej i przyłączy Kwiatkowo2,9

38

39 W 2002 r. wybudowano również kanalizację sanitarną w miejscowości Wyszkowo, gdzie istniała stara oczyszczalnia, wybudowana w 1987 r., do której podłączona była tylko część zabudowy. Długość sieci kanalizacyjnej z przyłączami wynosi 3,7 km. Koszt budowy 402 000 zł, w tym 170 000 zł pozyskano z PAOW. Do chwili obecnej długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 13,4 km, skanalizowane są trzy największe miejscowości: Zagaje, Lelkowo i Wyszkowo. Obecnie 50% gospodarstw gminy jest podłączonych do kanalizacji. W 2010 r. wybodowano mechaniczno- biologiczną oczyszczalnię ścieków w Wyszkowie. Przepustowość oczyszczalni wynosi 60 m 3 /dobę.  Koszt budowy oczyszczalni ścieków w Wyszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą wyniósł 1 550 000 zł.  Wykonawcą było Konsorcjum budowlane DIW bau mbh i ESBUD Sp. z o. o. z Elbląga.

40 RokMiejscowość Ilość założonych opraw świetlnych w sztukach 1995 Kwiatkowo5 Wilknity5 Wilknicki Młyn1 2000Bieńkowo5 2001Wyszkowo18 (modernizacja) 2002 Szarki5 Przebędowo3 Krzekoty PGR2

41 RokMiejscowość Ilość założonych opraw świetlnych w sztukach 2003 Jarzeń4 Jarzeński Młyn5 Wola Wilknicka4 Grabowiec4 Zagaje3 2006 Piele5 Jachowo6 Głębock21 (modernizacja)

42 RokMiejscowość Ilość założonych opraw świetlnych w sztukach 2007 Lelkowo41 (modernizacja) Dębowiec8 (modernizacja) Słup3 (modernizacja) Krzekoty5 (modernizacja) Wołowo6 (modernizacja) Sówki5 (modernizacja) Zagaje28 (modernizacja) Kwiatkowo1

43 Na terenie Gminy Lelkowo działają cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, są to: OSP Lelkowo, którą w 1997 roku włączono do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, OSP Głębock oraz OSP Zagaje i Wyszkowo przekształcone z jednostek zakładowych po byłych państwowych zakładach rolnych. Jednostki te zrzeszają 83 członków czynnych, mogących brać udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych i likwidacji wszelkich klęsk żywiołowych.

44 Do 1990 roku słabe wyposażenie jednostek w sprzęt przeciwpożarowy nie pozwalało na prawidłowe prowadzenie działań ratowniczych. Straże posiadały jedynie cztery samochody pożarnicze. Po 1990 roku dzięki pomocy uzyskanej od strony Rady Gminy oraz Wójta, z roku na rok poprawie ulegało zaopatrzenie jednostek straży w niezbędny i coraz bardziej nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, odzież ochronną, węże gaśnicze, sprzęt alarmowania i łączności oraz inny niezbędny sprzęt.

45 1 stycznia 1994 roku w Lelkowie utworzono Strażnicę SG Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, od 2005 roku Placówkę SG, siedzibą strażnicy jest zaadaptowany obiekt po SKR, w latach 2006-2009 generalnie zmodernizowany i rozbudowany. Na czas remontu Placówka SG mieściła się w budynku UG. Placówka SG w Lelkowie chroni 20,5 km odcinek granicy państwa z Federacją Rosyjską, częściowo na terenie gminy Braniewo łącznie z Drogowym Przejściem Granicznym w Grzechotkach.

46

47

48 Początek Turnieju Gmin to rok 1996. Trzy ościenne gminy: Lelkowo, Pieniężno i Płoskinia postanowiły zorganizować wspólną imprezę rekreacyjno-sportową. Trzy drużyny zmierzyły się ze sobą w różnego rodzaju konkurencjach. Celem Turnieju była integracja gmin, prezentacja i promocja, ale przede wszystkim dobra zabawa. Ustalono, że impreza odbywać się będzie kolejno w każdej z gmin. Pierwszy Turniej Gmin odbył się w Pieniężnie, kolejne w tej edycji: w 1997r. w Płoskini, a w 1998 r. gospodarzem była gmina Lelkowo, turniej odbył się nad jeziorem w Głębocku. Pierwsza edycja okazała się zwycięską dla gminy Lelkowo. Puchar przechodni pozostał w rękach Wójta Stanisława Popiel.

49 Druga edycja Turnieju odbyła się po pięcioletniej przerwie w 2003 r. w Pieniężnie. W konkurencjach zmierzyły się drużyny tych samych gmin. Lelkowo zwyciężyło i puchar pozostał w rękach naszego Wójta. Rok później spotkaliśmy się w Płoskini, gdzie pierwsze miejsce zdobyli gospodarze, my wywalczyliśmy drugie. W 2005r. gościliśmy sąsiednie gminy nad jeziorem w Głębocku. Tym razem najlepsza okazała się reprezentacja Pieniężna, nam przypadło drugie miejsce.

50 Po rocznej przerwie, w 2007r. rozpoczęto trzecią edycję Turnieju, który odbył się w Pieniężnie. Nasza gmina zwyciężyła i wróciliśmy do domu z pucharem. Rok później w Płoskini dołączyła gmina Wilczęta i już cztery drużyny zmagały się w zawodach. Ponownie zwycięstwo odniosło Lelkowo i nasz gospodarz Wójt Stanisław Popiel stanął na najwyższym podium.

51 W 2009r. gospodarzem i głównym organizatorem imprezy była nasza gmina. Turniej odbył się na boisku sportowym w Lelkowie. Po raz kolejny Lelkowo zajęło I miejsce i tym samym trzecia edycja Turnieju zakończyła się zwycięstwem gminy Lelkowo.

52 We wrześniu 2008 i 2009 roku odbyły się dożynki gminne. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele p.w. NMP Królowej Polski w Lelkowie. Po mszy dożynkowy korowód w rytmie marsza orkiestry dętej przemaszerował na boisko sportowe, gdzie rozpoczęła się część artystyczno-rozrywkowa. Odbywały się występy dziecięcych zespołów wokalnych, koncert zespołu promującego kulturę ukraińską, konkurencje sportowe, gry i zabawy dla wszystkich uczestników oraz konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, a na zakończenie uroczystości odbyła się zabawa taneczna.

53 Bardzo ważnym świętem dla ludności ukraińskiej mieszkającej w gminie Lelkowo są Spotkania Pogranicza, które odbywają się nad jeziorem w Głębocku. Jest to impreza, na której ludność ukraińska spotyka się w celu uczczenia kolejnych rocznic odzyskania niepodległości przez swój kraj. Jest to również okazja dla ludności polskiej do zapoznania się z bogactwem kultury swoich sąsiadów, skosztowania tradycyjnych, ukraińskich potraw i do dobrej zabawy. Głównymi organizatorami imprezy są: Związek Ukraińców w Polsce, Urząd Gminy w Lelkowie i Liceum Ogólnokształcące z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

54 Początki popularnie nazywanej Watrą imprezy były bardzo skromne. Pierwsze spotkanie zorganizowano 24 sierpnia 1991 r. Kilka rodzin spotkało się nad jeziorem w Głębocku i nikt nie spodziewał się, że z czasem impreza stanie się tak popularna. Z roku na rok przybywało zarówno nowych zespołów występujących w Głębocku, jak i znacznie powiększało się grono uczestników imprezy. W 2007 r. przyjechało około 7 tysięcy osób. Spotkania Pogranicza zyskały miano największej kulturalnej imprezy w zachodniej części Warmii i Mazur.

55 Wyjątkowym wydarzeniem i okazją do wspomnień i refleksji był Jubileusz wsi Dębowiec. Takowa uroczystość odbyła się w dniach 29-30 września 2012r., upamiętniająca powstanie wsi Dębowiec pod nazwą „Dębowiec - Eichholz XIV-XXI wiek". Uroczystościom towarzyszyło spotkanie absolwentów szkoły podstawowej w Dębowcu. Gospodarz Gminy - Wójt Stanisław Popiel przedstawił rys historyczny wsi oraz wręczył okolicznościowe pamiątki osobom oraz rodzinom osób już nieżyjących, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu Dębowca. W kościele odbyła się najważniejsza część uroczystości, Msza Św. w intencji mieszkańców. Po mszy, uczestnicy wysłuchali wykładu prof. dr hab. Grzegorza Białuńskiego z okazji jubileuszu, „O początkach wsi Dębowiec i okolic”, po czym nastąpiło poświęcenie głazu pamiątkowego umieszczonego na terenie kościoła. W trakcie uroczystości rozstrzygnięto konkurs literacki pt. „Moje wspomnienie o Dębowcu” oraz konkurs plastyczny dla dzieci pt. " Dębowiec oczami dziecka". W uroczystościach udział wzięli goście z Niemiec, w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, pomiędzy gimnazjami Lelkowo - Burgdorf. Jubileusz uświetnił bogaty program artystyczny.

56

57 W 2002r. po raz pierwszy odbył się Gminny Festyn Rodzinny "Uśmiech Dziecka" w Zagajach. Festyn został wpisany w kalendarz stałych imprez organizowanych w naszej gminie. Impreza organizowana jest głównie z myślą o dzieciach i dla nich przewidzianych jest najwięcej atrakcji, jednak znakomicie bawią się też dorośli. Każdego roku jest bogaty program artystyczny: występy zespołów dziecięcych, plenerowe przedstawienia, w których główni bohaterowie: postacie z bajek zabawiają najmłodszą publiczność. Są konkurencje sportowe, konkursy, gry i zabawy dla wszystkich uczestników.

58 W tym roku z okazji Dnia Dziecka w miejscowościach Lelkowo, Dębowiec, Głębock, Wilknity, Wyszkowo, Zagaje zorganizowano pikniki dla dzieci. Były pieczone przy ognisku kiełbaski, konkursy, gry i zabawy. Dodatkową atrakcją w niektórych miejscowościach były przejażdżki samochodem strażackim.

59

60

61

62

63

64

65 W styczniu 2010 w Gminnym Centrum Kultury w Lelkowie po raz pierwszy został utworzony Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedsięwzięcie powstało we współpracy z Zespołem Szkół w Lelkowie. Zebrano ponad tysiąc złotych. Organizatorzy i wolontariusze włożyli w tę inicjatywę dużo serca i zaangażowania.

66 28 czerwca 2008r. OSP w Lelkowie obchodziło jubileusz 60-lecia powstania. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele p.w. NMP Królowej Polski w Lelkowie. Po przemarszu przy dźwiękach orkiestry dętej na boisku w Lelkowie odbyło się uroczyste zebranie OSP. Były przemówienia, wręczono medale. Po części oficjalnej był występ artystyczny zespołów działających przy GCK w Lelkowie, prezentacja sprzętu Straży Granicznej, pokazy sprzętu strażackiego, parada motocykli. Imprezę zakończyła zabawa taneczna.

67 Aby zainteresować uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, a co za tym idzie podnieść poziom wiedzy w tym zakresie, od stycznia 2009r. uczniowie Gimnazjum im. Orła Białego w Lelkowie uczestniczą w projekcie "Za rękę z Einsteinem - edycja II" realizowanym przez Politechnikę Gdańską we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz firmę Betacom S.A. w Warszawie. Celem ogólnym projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT) oraz języków obcych.

68 Od dnia 1 września w ZS Lelkowo realizowany był program z zajęć rekreacyjno- sportowych w trzech grupach wiekowych tj. I-III SP, IV-VI SP i gimnazjum. W pierwszej grupie wiekowej, tj. I-III SP, realizowany był program rekreacyjny w oparciu o gry i zabawy. W drugiej kategorii wiekowej, tj. IV-VI, w pierwszym semestrze były prowadzone zajęcia z piłki nożnej, w drugim z tenisa stołowego. Gimnazjaliści na zajęciach uczyli się i doskonalili swoje umiejętności z siatkówki. W programie uczestniczyło ogółem 72 uczniów. W trakcie trwania zajęć przewidziane były wyjazdy na: basen, lodowisko oraz mecz siatkówki AZS-u Olsztyn. Środki na prowadzenie tego typu zajęć pozyskano składając wniosek w Gminie Lelkowo na świadczenie usług integracji społecznej (działanie 4.2.3). Na realizację zadania przeznaczono kwotę 34000 zł.

69

70 Od 06 października do 15 grudnia 2008 r. w Gimnazjum im. Orła Białego w Lelkowie realizowany był program ODKRYJ SIEBIE. Środki na realizację pozyskano składając ofertę w Warmińsko-Mazurskim Kuratorium Oświaty w Olsztynie w ramach konkursu na wspieranie realizacji programów związanych z kształceniem umiejętności społecznych i życiowych. Działania realizowane były w formie dodatkowych zajęć i wycieczek kształtujących podstawowe umiejętności życiowe, szczególnie w zakresie komunikowania się, krytycznego i twórczego myślenia oraz budowania poczucia wartości młodego pokolenia. Działaniami objęto grupę 52 uczniów Gimnazjum. Zorganizowane spotkania, pogadanki i wycieczki edukacyjno-turystyczne, były punktem wyjścia do pracy na pozalekcyjnych zajęciach w szkole. W ramach programu zrealizowano warsztaty: z pedagogiem, pracownikiem Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Elblągu, doradcą zawodowym z Urzędu Pracy w Braniewie, z funkcjonariuszem Straży Granicznej w Lelkowie. Zorganizowano wycieczki do: PAN w Popielnie, Nadleśnictwa Maskulińskiego, Wyłuszczarni Nasion oraz Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Ruciane-Nida., Huty Szkła Artystycznego w Olsztynku, Zakładu Produkcyjnego GRANPOL w Gutkowie i Przedsiębiorstwa Romanowskich w Sułowie.

71

72 Od roku 2006 Gimnazjum imienia Orła Białego w Lelkowie podjęło współpracę z Gimnazjum w Burgdorfie w ramach wymiany młodzieży polsko – niemieckiej. Odbyły się 4 spotkania:  23.09 – 29.09.2006r. 15 osobowa grupa gimnazjalistów wyjechała do Niemiec.  31.05 – 5.06.2007r. 13 uczniów z gimnazjum w Burgdorfie wraz z 3 opiekunami gościło w naszej gminie.  04.10 – 10.10.2008 roku dziesięciu uczniów z naszego gimnazjum po raz kolejny wyjechało w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej do Burgdorfu.  5.06 – 12.06.2009r. gościliśmy grupę 10 uczniów z Niemiec wraz z opiekunami. Spotkanie w Polsce było kontynuacją nawiązanych znajomości przez naszych gimnazjalistów z młodzieżą niemiecką.

73 Celami wyjazdu są:  dokonanie samooceny przez uczniów znajomości języka niemieckiego,  zwiększeniu motywacji do nauki,  sprawdzenie się w nowych sytuacjach, stawienie czoła nowym wyzwaniom,  poznanie stylu pracy i nauki dzieci niemieckich,  zapoznanie się z kulturą i obyczajami naszych zachodnich sąsiadów. Wymiany mogą się odbywać dzięki zaangażowaniu i wsparciu:  Pana Wójta Stanisława Popiel,  komendanta Placówki Straży Granicznej w Lelkowie p. Leszka Jakubowskiego,  Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie,  Nadleśnictwa Zaporowo,  Rodziców,  Nauczycieli. W planach są już kolejne spotkania. Najbliższe odbędzie się we wrześniu 2010r w Lelkowie.

74

75

76 W Szkole Podstawowej w Lelkowie realizowany był program wyrównywania szans edukacyjnych pt. „ Mały Odkrywca”. Pomysł napisania programu zrodził się w czerwcu 2007 r. w związku z ogłoszeniem przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty konkursu na regionalne lub lokalne programy uwzględniające założenia rządowego programu ”Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”. Program zrealizowano dzięki przyznanej dotacji w wysokości 10.651,00 zł. i środkom własnym Urzędu Gminy Lelkowo w wysokości 4.587.00 zł. Autorzy programu i chętni nauczyciele realizują zaplanowane działania w formie dodatkowych zajęć rozwijających wiedzę i umiejętności 60-ciorga uczniów z terenu obwodu szkolnego, czyli 48% ogółu uczniów w wieku 7 – 13 lat. Zaplanowano cztery cykle tematyczne: „Mały Artysta”, „Mały przyrodnik”, „Mały historyk”, „Mały Twórca”, które mają na celu wskazanie atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu, uczą samodoskonalenia, samokształcenia, rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz zdobywania wiedzy z różnych źródeł informacji.

77

78

79 Od dnia 1 września 2010 r. w Zespole Szkół w Lelkowie realizowany będzie projekt mający na celu rozwój kompetencji kluczowych ucznia przez sport. Projekt kierowany jest do gimnazjalistów. Głównym jego celem jest dostarczenie atrakcyjnych form edukacji, kształtujących rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych oraz zawierających elementy profilaktyki zachowań patologicznych i agresywnych. Projekt obejmuje działania w zakresie:  Blok zajęć sportowo wychowawczych;  Blok zajęć matematyczno – przyrodniczych;  Blok zajęć humanistycznych;  Pomoc psychologiczna;  Blok zajęć informatycznych; Zaplecze do prowadzenia zajęć zapewnia Zespół Szkół Lelkowo przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Uczestnicy programu będą dowożeni z wykorzystaniem środków finansowych Urzędu Gminy w Lelkowie. Beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

80

81 Wójt Gminy Lelkowo, w ramach pomocy uczniom, studentom w edukacji, realizuje różnorodne programy stypendialne, które kierowane są zarówno do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych oraz studentów. Celem programów jest pomoc w zdobyciu wykształcenia, jak również wyrównywanie szans edukacyjnych a przede wszystkim rozwój młodzieży. Oferowana pomoc stypendialna, wpływając korzystnie na sytuację materialną umożliwia pokonywanie barier dostępności do kształcenia, a także daje duże szanse na zmianę perspektyw życiowych w zdobyciu wykształcenia, zaś zdobycie wyższych kwalifikacji daje możliwości na lepszy start w życiu jak również zwiększa możliwości znalezienia pracy.

82 W ramach pomocy stypendialnej, uczniom studentom zrealizowanych zostało wiele różnorodnych działań, programów, mających na celu wspieranie kształcenia młodzieży. Do najważniejszych z nich można zaliczyć pomoc przyznaną w ramach:  Stypendium Wójta Gminy Lelkowo w ramach “Programu pomocy stypendialnej dla studentów z terenu Gminy Lelkowo”,  Stypendium dla gimnazjalistów osiągających zadowalające wyniki w nauce,  Stypendium w ramach “Programu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lelkowo”,  Stypendium Wójta Gminy Lelkowo za wybitne wyniki w nauce,  Program “UCZEŃ NA WSI”.

83 W ramach realizacji niniejszego programu, łącznie przyznano stypendium dla 159 studentów, na ten cel wydatkowano ze środków budżetu gminy kwotę – 162 760 zł.

84

85

86

87

88

89

90

91

92 Na terenie gminy szczególnie wartościowymi obiektami zabytkowymi są:  zespół pałacowo-parkowy w Zagajach z XIX w. – obecnie jest to siedziba Szkoły Podstawowej, 11 marca 1986 r. park dworski został wpisany do rejestru zabytków,

93  pozostałości pałacu z parkiem w miejscowości Piele – wzniesiony został w stylu późno-barokowym, w II połowie XVIII wieku. Do dnia dzisiejszego przetrwało tylko lewe skrzydło pałacu, 18 października 1967 został wpisany do rejestru zabytków,

94  gotycki kościół parafialny w Dębowcu z XIV wieku. Jest to obiekt murowany z barokowym ołtarzem i amboną. Przebudowano go w XVIII wieku. 12 października 1967 r. obiekt został wpisany do rejestru zabytków.

95  liczne parki, będące pozostałością dawnych reprezentacyjnych założeń dworskich i pałacowych o kompozycjach przestrzennych ukształtowanych w XIX wieku (Wilknity, Zagaje, Piele, Jarzeń, Jachowo),  droga z okresu kolonizacji krzyżackiej, wiodąca z południa do Królewca (przez Morąg, Pakosze, Wyszkowo, Piele),

96 W minionym 20-leciu na terenie gminy powstały również inne znaczące obiekty. Mieszkańcy gminy wybudowali dwa kościoły, 26 października 1996 roku odbyło się poświęcenie kościoła w Lelkowie, a 1997 roku poświęcono cerkiew obrządku greckokatolickiego, kościół w Głębocku jest w budowie. Rozbudowano kościół w Zagajach oraz wyremontowano zabytkowy kościół w Dębowcu.

97

98

99 Biorąc pod uwagę brak istotnych wydarzeń historycznych, za element tradycji historycznej gminy uznano przynależność do komturii bangijskiej. W związku z tym za podstawę do stworzenia herbu posłużyły obecne stosunki ludnościowe oraz historyczne godło z chorągwi tej komturii. Chorągiew tę, zdobytą w bitwie pod Grunwaldem, opisał i przedstawił jej rysunek Jan Długosz w manuskrypcie „Banderia Prutenorum”. Była biała z wizerunkiem czerwonego wilka. Krzyże są symbolem głębokiej wiary mieszkańców gminy – katolików i grekokatolików, których wzajemne stosunki cechuje zgoda i współpraca.

100 Poprawa warunków mieszkaniowych poprzez budowę 2 budynków wielorodzinnych (łącznie 16 lokali mieszkalnych) oraz przejęcie pozostałych zasobów mieszkaniowych od Agencji Nieruchomości Rolnych.

101


Pobierz ppt "XXV – lecie Samorządu. Gmina Lelkowo położona jest w północno-wschodniej części powiatu braniewskiego, od północy graniczy z Obwodem Kaliningradzkim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google