Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „10 LAT USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE – HISTORIA, DOŚWIADCZENIA, WYZWANIA” Jachranka, 14 – 15 grudnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „10 LAT USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE – HISTORIA, DOŚWIADCZENIA, WYZWANIA” Jachranka, 14 – 15 grudnia."— Zapis prezentacji:

1 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „10 LAT USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE – HISTORIA, DOŚWIADCZENIA, WYZWANIA” Jachranka, 14 – 15 grudnia 2015 r.

2 CZĘŚĆ DRUGA HISTORIA NAJNOWSZA
A BYŁO TO TAK … CZĘŚĆ DRUGA HISTORIA NAJNOWSZA

3 KALENDARIUM 2005 r. – uchwalenie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 2006 r. – wydanie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych warunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych; 2006 r. – przyjęcie Krajowego Programu Przemocy w Rodzinie na lata

4 KALENDARIUM cd. 2010 r. – uchwalenie zmian do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 2011 r. – wydanie sześciu rozporządzeń; 2014 r. – przyjęcie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata

5 Jak tworzyła się ustawa ?
lipiec – grudzień 2004 r. – prace nad projektem ustawy na poziomie rządu 28 grudnia 2004 r. – nadanie druku sejmowego i rozpoczęcie prac na poziomie sejmu Luty – lipiec 2005 r. prace w Komisjach Sejmowych 8 lipca 2005 r. – III czytanie WYNIKI GŁOSOWANIA 205 ZA 84 PRZECIW 38 WSTRZYMAŁO SIĘ 19 SIERPNIA R. PODPISANIE USTAWY PRZEZ PREZYDENTA RP

6 Jakie regulacje zawierała ustawa ?
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie; Zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie; Zdefiniowano członka rodziny i przemoc w rodzinie;

7 Jakie regulacje zawierała ustawa ? cd.
ZADANIA SAMORZĄDÓW Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia Tworzenie i prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie Tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i opracowanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych – ZADANIA ZLECONE Organizowanie szkoleń, opracowanie programów

8 Jakie regulacje zawierała ustawa ? cd.
Zadania Wojewody Opracowanie materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania Monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie Ministra Zlecanie i finansowanie ekspertyz i analiz Organizowanie akcji promujących podnoszenie świadomości społecznej Monitorowanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

9 Jakie regulacje zawierała ustawa ? cd.
4. bezpieczne schronienie 3. ochrona przed dalszym krzywdzeniem, 2. interwencja kryzysowa i wsparcie, 1. Poradnictwo psychologiczne, medyczne, prawne, socjalne, Dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie: 2. Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne 1. Środki mające na celu zapobieganie kontaktowania się z pokrzywdzonymi, Dla osób stosujących przemoc w rodzinie: Fakultatywność zgłaszania przypadków przemocy przez służby Warunki prawne do opracowania Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

10 Rok 2006 – Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Przyjęty 25 września 2006 r. Uchwałą Rady Ministrów Nr 162; Uszczegółowienie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w następujących obszarach: działania uprzedzające, działania interwencyjne, działania wspierające, działania korekcyjno – edukacyjne; Możliwość pozyskania środków finansowych na realizację zadań w wysokości: ponad zł.

11 Działania latach 2006 – 2013 - BADANIA
2007 r. Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie 2008 r. Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie – przemoc w rodzinie wobec dzieci 2009 r. Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych 2010 r. Przemoc w rodzinie wobec kobiet i mężczyzn 2011 r. Ogólnopolska diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie 2012 r. Diagnoza dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2013 r. Ewaluacja lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – sposoby pomagania z perspektywy osób doznających przemocy w rodzinie

12 Działania latach 2006 – 2013 - Kampanie
2007 r. Ogólnopolska kampania dotycząca zjawiska przemocy w rodzinie (ulotki i plakaty) 2008 r. KOCHAM – NIE BIJĘ, KOCHAM – REAGUJĘ (Kampania dotycząca przeciwdziałania przemocy wobec dzieci) 2009 r. Dzieciństwo bez przemocy Ogólnopolska kampania społeczna na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych (ulotki, plakaty) 2010 r. Ogólnopolska Kampania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych – spot telewizyjny, poradnik 2011 r. Ogólnopolska Kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – spot telewizyjny – dom z przemocą i dom spokojny 2012 r. Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 2013 r. – Karta Informacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie

13 Działania latach 2006 – 2013 – SOW -y
916 osób 2006r. 4 944 osób 2007 r. 7 590 osób 2008 r. 7 554 osoby 2009 r. 8 676 osób 2010 r. 8 727 osób 2011 r. osoby 2012 r. 2013 r. 7 373 osoby

14 Działania latach 2006 – 2013 – programy oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych
2922 osoby 2007r. 4 214 osób 2008 r. 4 403 osoby 2009 r. 4 791 osób 2010 r. 4 475 osoby 2011 r. 4 533 osoby 2012 r. 4 618 osób 2013 r.

15 Działania latach 2006 – 2013 – szkolenia
2007 r. 4 543 osób 2008 r. 4 593 osoby 2009 r. 1 872 osoby 2010 r. 5 519 osób 2011 r. 5 365 osób 2012 r. 5 446 osób 2013 r. 5 685 osób

16 Rok 2010 – zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Utworzenie na terenie każdej gminy zespołów interdyscyplinarnych/grup roboczych Wprowadzenie możliwości uzyskania zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń w związku z przemocą w rodzinie Praca w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” Zabezpieczenie dzieci – wspólna interwencja Policji, pracownika socjalnego i przedstawiciela ochrony zdrowia Wprowadzenie zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci Utworzenie Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

17 Rok 2014 – nowy Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Powody zmian Programu Zmienione przepisy ustawy Konwencja o przeciwdziałaniu przemocy domowej i przemocy ze względu na płeć Nowy sposób opracowywania programów Środki finansowe

18 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Wprowadzenie czterech obszarów: 1. Profilaktyka i edukacja społeczna, 2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, 3. Oddziaływania na osoby stosujące przemoc, 4. Podniesienie kompetencji służb Utworzenie całodobowej, bezpłatnej ogólnopolskiej linii telefonicznej 7 dni w tygodniu Wprowadzenie programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujacych przemoc w rodzinie Ewaluacja poszczególnych działań i realizacji całego Programu Nowa, szeroka statystyka

19 Finansowanie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: 135 503 000 zł

20 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2014 r.
Kampania Reaguj na przemoc Diagnoza i porównanie zjawiska przemocy w rodzinie SOW – y 7 717 osób Oddziaływania k-e 8 598 osób Szkolenia osób

21 Dziękuje Państwu za uwagę


Pobierz ppt "OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „10 LAT USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE – HISTORIA, DOŚWIADCZENIA, WYZWANIA” Jachranka, 14 – 15 grudnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google