Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Mariusz Moderski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Mariusz Moderski."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Mariusz Moderski

2 Niebieskie karty – jak to było… Kwiecień 1997 pilotaż Niebieskich Kart w dzielnicy Warszawa-Ochota Zmiana sposobu postępowania służb wobec sytuacji przemocy w rodzinie Ustalenie wspólnego algorytmu działania Budowanie na kanwie NK zespołów interdyscyplinarnych

3 Niebieskie Karty - jak to było cd. Policja – od X 1998 r. Pomoc Społeczna 1998 r. – zalecane wypełnianie NK dla Pomocy Społecznej w procedurze – współdziałanie z Policją; od 2004 r. – w ustawie Komisje RPA - początek lat 2000 - możliwość dokumentowania w NK

4 Niebieskie Karty – stan na teraz Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 1 VIII 2010 r. NK obowiązują: Policję Pomoc Społeczną Komisję RPA Ochronę Zdrowia Oświatę Niebieskie karty – punkt wyjścia do interwencji i uruchomienia działań w kierunku zatrzymania przemocy – uruchomienie pracy w zespole interdyscyplinarnym

5 POLICJA Procedura Niebieskich Kart Ustawa o Policji: Art. 1Ust. 1: policja (...) przeznaczona jest do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku Zarządzenie Komendanta Głównego Policji 162/2008 z dnia 18 lutego 2008r. - stan obecny – czekamy na wytyczne dla Policji USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINE 29 lipca 2005 – nowelizacja 2010 r

6 POMOC SPOŁECZNA Ustawa o Pomocy Społecznej – 2004 r. Art.1 Pomoc Społeczna - ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie przezwyciężyć wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia Art. 7 Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu (…) przemocy w rodzinie Art. 107/2 W przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie pracownik socjalny wypełnia formularz Pomoc Społeczna – Niebieska Karta stanowiący załącznik do wywiadu środowiskowego (nowelizacja ustawy o przemocy uchyliła go)

7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 września 2011 r. w sprawie procedury NIEBIESKIE KARTY oraz formularzy NIEBIESKA KARTA Procedura NIEBIESKIE KARTY Ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie, przez przedstawicieli : jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej, GKRPA, Policji, Oświaty i Ochrony Zdrowia Uzasadnione podejrzenie: samo wszczęcie procedury powinno następować w sytuacjach, w których jedynie zaistnieje podejrzenie stosowania przemocy, nawet nie poparte żadnymi dowodami Dalsze prowadzenie procedury wymaga, aby przypuszczenie stosowania przemocy zostało uzasadnione (uprawdopodobnione)

8 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 września 2011 r. w sprawie procedury NIEBIESKIE KARTY oraz formularzy NIEBIESKA KARTA Aby wszcząć i prowadzić procedurę NIEBIESKIE KARTY nie wymagana jest zgoda osoby, co do której istnieje podejrzenie, ze została dotknięta przemocą w rodzinie Art. 12 Ustawy nakazuje niezwłoczne powiadomienie Policji lub Prokuratury o podejrzeniu przestępstwa ściganego z urzędu Zgłoszenia dokonuje osoba inicjująca procedurę

9 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 września 2011 r. w sprawie procedury NIEBIESKIE KARTY oraz formularzy NIEBIESKA KARTA KARTA A – wszczęcie procedury Wypełniają przedstawiciele (ta służba, która pierwsza dowie się o przemocy): Pomocy Społecznej Gminnej Komisje RPA, Policji Oświaty Ochrony Zdrowia Wypełnienie formularza NK powinno nastąpić w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą w rodzinie – gdy niewykonalne – bez udziału tej osoby Osoba wszczynająca procedurę przekazuje wypełniony formularz do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

10 KARTA A – wszczęcie procedury cd. Osoba wszczynająca procedurę przekazuje wypełniony formularz do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego niezwłocznie, ale nie później, niż w terminie 7 dni (kopia pozostaje u wszczynającego procedurę) przewodniczący ZI – niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 3 dni przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej KARTA B – przekazuje się osobie wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie

11 KARTA C Na posiedzeniu członkowie ZI lub grupy roboczej w obecności zaproszonej osoby co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają formularz Niebieska Karta C Niestawiennictwo osoby co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, nie wstrzymuje prac ZI lub grupy roboczej. KARTA D Członkowie ZI lub grupy roboczej wypełniają formularz Niebieska Karta D w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, ze stosuje przemoc w rodzinie. Możliwe jest wypełnienie Karty D w miejscu zamieszkania sprawcy

12 Zadania Służb - Policja Wszczyna procedurę (Karta A) Udziela niezbędnej pomoc ODP – dostęp do pomocy medycznej Czynności chroniące życie, zdrowie i mienie Rozmowa z OSP o odpowiedzialności karnej Zabezpiecza ślady i dowody przestępstwa Podejmuje działania mające na celu zapobiec dalszym zagrożeniom mogącym występować w tej rodzinie (wizyty)

13 Zadania służb - Pomoc Społeczna Wszczyna procedurę (Karta A) Diagnozuje sytuacje i potrzeby ODP Udziela kompleksowych informacji (pomoc dla dorosłych i dzieci, możliwości podjęcia działań) Organizuje dostęp do pomocy medycznej – jeśli wymaga tego stan zdrowia Zapewnia schronienie – jeśli potrzeba Rozmowy z OSP – na temat konsekwencji stosowania przemocy i możliwościach podjęcia terapii

14 Zadania Służb - Gminna Komisja RPA Diagnozuje sytuację i potrzeby ODP Udziela kompleksowych informacji (pomoc dla dorosłych i dzieci, możliwości podjęcia działań) Organizuje dostęp do pomocy medycznej – jeśli wymaga tego stan zdrowia Rozmowy z OSP – na temat konsekwencji stosowania przemocy i możliwościach podjęcia terapii, Zakres działania członków Komisji zależy od tego na jakim etapie sprawa do komisji trafia – sprawdzenie jakie informacje osoby posiadają i uwaga na niepowielanie działań. W rozmowie ze sprawcą warto uwzględnić to co zostało już przez poszczególne służby w danym przypadku dokonane Też może wszcząć procedurę (Karta A)

15 Zadania Służb - Ochrona Zdrowia Wszczyna procedurę (Karta A) Udziela informacji ODP o możliwościach uzyskania pomocy Udziela informacji o możliwości uzyskania bezpłatnego zaświadczenia o stanie zdrowia

16 Zadania Służb - Oświata Wszczyna procedurę (Karta A) Diagnozuje sytuacje i potrzeby ODP – szczególnie dziecka Udziela kompleksowych informacji rodzicowi lub opiekunowi o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie

17 Kuratorzy – zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: Mogą być członkami zespołu interdyscyplinarnego Mogą być inicjatorami powoływania grup roboczych (wniosek do przewodniczącego ZI) Mogą być zapraszani do pracy grupy roboczej przez inne służby …co może znacznie ułatwić pracę, w szczególnie trudnych przypadkach… Są zobowiązani do monitorowania realizacji zarządzeń sądu (nakaz opuszczenia mieszkania lub zbliżania się) Mogą składać wnioski do sądu o odwieszenie wyroku lub cofnięcie warunkowego zwolnienia

18 ZAKOŃCZENIE PROCEDURY - Gdy ustanie przemoc w rodzinie - Gdy zostanie zrealizowany indywidualny plan pomocy - Gdy stwierdza się brak zasadności podejmowanych działań Zakończenie procedury wymaga udokumentowania- protokół podpisany przez przewodniczącego O zakończeniu procedury powiadamia są podmioty uczestniczące w procedurze – po jej zakończeniu

19 Dziękujemy za uwagę!!! W prezentacji wykorzystano materiały opracowane przez Zespół Stowarzyszenia Niebieska Linia


Pobierz ppt "Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Mariusz Moderski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google