Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Wojewódzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Wojewódzki."— Zapis prezentacji:

1 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Planowanie kontroli z wyjazdem w teren na poziomie rocznym 1

2 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Planowanie kontroli - rok 2013 Założenia i wskaźniki do planowania:  1200 godzin jako czas przeznaczony dla inspektora na wszystkie czynności kontrolne w okresie roku,  45 inspektorów jeżdżących w teren,  30% czasu przewidzianego na wszystkie czynności kontrolne pozostawiono na kontrole pozaplanowe,  liczba kontroli wynika z łącznego czasu przeznaczonego na czynności kontrolne (1200 x liczba inspektorów wykonujących kontrole) pomniejszonego o zaplanowany procent czasu na kontrole pozaplanowe,  liczba kontroli kompleksowych stanowi 20 % łącznej liczby kontroli planowych z wyjazdem w teren,  Przyjęto następujące minimalne wielkości czasów dla poszczególnych czynności kontrolnych:  kontrola kompleksowa z wyjazdem w teren – 90 godzin,  kontrola problemowa z wyjazdem w teren – 32 godzin,  kontrola oparta na analizie badań automonitoringowych – 5 godzin. 22 października 2013 r.2

3 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 22 października 2013 r.3 Informatyczny System Wspomagania Kontroli wygenerował:  817 zakładów do kontroli z wyjazdem w teren, według kategorii ryzyka,  429 zakładów opartych na analizie badań automonitoringowych. Czas dyspozycyjny, który może być przeznaczony na wszystkie kontrole przeprowadzone przez 45 inspektorów w roku - 54 000 h (45 x 1200). 30 % czasu pozostawiono na kontrole pozaplanowe - 16 200 godzin. Na kontrole planowe pozostało 37 800 godzin. Do kontroli na 2013 rok zaplanowano:  813 zakładów do kontroli z wyjazdem w teren, według kategorii ryzyka,  437 zakładów opartych na analizie badan automonitoringowych. Obliczony czas na kontrole kompleksowe w skali roku: 165 x 90 h = 16 500 h Obliczony czas na kontrole problemowe w skali roku: 648 x 32 h = 20 736 h Obliczony czas na kontrole dokumentacyjne w skali roku: 437 x 5 h = 2 185 h Łączny czas na kontrole planowe: 37 771 h

4 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Ilość zakładów wybranych do kontroli w terenie w WIOŚ w Rzeszowie na 2013 rok w zależności od poszczególnych kategorii ryzyka 22 października 2013 r.4 Kategorie ryzyka, według Projektu PL0100 Ilość zakładów w ewidencji WIOŚ w Rzeszowie Ilość zakładów wybranych do kontroli z ewidencji WIOŚ w Rzeszowie Ilość zakładów wybranych do kontroli w stosunku do ilości zakładów z danej kategorii ryzyka, będących w ewidencji WIOŚ w Rzeszowie % kategoria I71 100 % kategoria II34419155,5 % kategoria III41516038,5 % kategoria IV228439117 %

5 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Przy planowaniu zakładów do kontroli terenowych podejmowane są następujące działania: −weryfikacja zakładów z terenu działania każdej delegatury pod kątem potrzeby ich kontroli (np. czy zakład istnieje, zmiana władającego, czy jego działalność ma wpływ na środowisko), −zaplanowanie zakładów do planu, w których kontrola wykazała istotne naruszenia w poprzednim roku/latach, zakłady będące przedmiotem interwencji oraz zakłady, w których potrzeba wykonania kontroli, wynika z terminów określonych w decyzjach administracyjnych, wydanych przez wioś (np. odroczenie terminu płatności kary, wstrzymanie użytkowania instalacji, wyznaczenie terminu usunięcia negatywnych skutków powstałych w środowisku), −zwrócenie uwagi na zagadnienia, które nie były przedmiotem kontroli wytypowanych zakładów w ostatnim okresie, −nie planowanie tego samego zakładu do kontroli terenowej, a niezależnie od tego do kontroli dokumentacyjnej. 22 października 2013 r.5

6 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 22 października 2013 r.6 Problemy związane z planowaniem kontroli: 1.System Kontroli narzuca do planowania ilość kontroli kompleksowych – nie więcej niż 20 % ogólnej liczby kontroli (inna jest w kryteriach typowania zakładów do kontroli 10-15% kompleksowych/85-90% problemowych). Wymóg ten jest trudny do dotrzymania. 2.Konieczność przeprowadzania kontroli kompleksowych w zakładach IV kategorii ryzyka powoduje zwiększenie ilości kontroli kompleksowych. 3.ISWK nie generuje zakładów do kontroli, w których stwierdzono istotne naruszenia. 4.Za krótki czas na opracowanie rocznego planu kontroli od otrzymania wytycznych do planowania (określony w SK do 20 listopada) do przedłożenia planu wojewodzie do końca listopada. 5.Brak w Systemie Kontroli reguł dotyczących planowania kontroli wykonywanych przez zespół inspektorów i ich rozliczania.

7 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Propozycje do zmian: 1.Roczny plan kontroli powinien zawierać liczbę zakładów do kontroli z poszczególnych kategorii ryzyka, a nie imienny wykaz zakładów. 2.Wprowadzić procedurę w Systemie Kontroli opisującą postępowanie w związku z likwidacją zakładów zaplanowanych do kontroli, zmianą władającego instalacją (zamiana tych zakładów nie powinna być traktowana jako zmiana planu rocznego wymagająca jakichkolwiek uzgodnień). 3.W rocznym planie zakładów do kontroli generowanych przez ISWK, powinna być rubryka dotycząca daty ostatniej kontroli wraz z celami. 4.Zrezygnować z przeglądu i weryfikacji rocznego planu kontroli w terminie do 15 sierpnia. 5.Zrezygnować z planowania kontroli planowych w oparciu o analizę dokumentacji. 6.Wydłużyć termin od otrzymania wytycznych do planowania do przedstawienia rocznego planu kontroli wojewodzie. 22 października 2013 r.7

8 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Zarządzenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Rozdział VI Planowanie i sprawozdawczość § 19. W Wydziale Inspekcji przygotowywane są: 1)Roczny Plan Pracy Wydziału, stanowiący element Planu Pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 2)Kwartalne Plany Kontroli sporządzane w formie tabelarycznej określonej we wzorze zawartym w Dokumentacji Systemu Kontroli. 3)Tygodniowe plany pracy sporządzane są w formie tabelarycznej wg wzoru i w terminach ustalonych przez Naczelnika Wydziału Inspekcji. 22 października 2013 r.8

9 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Rozdział VI Planowanie i sprawozdawczość § 20. Zmiany planów dokonywane są na następujących zasadach: 1)Roczny Plan Kontroli może zostać zmieniony na wniosek Naczelnika Wydziału Inspekcji za zgodą Wojewódzkiego Inspektora na zasadach ustalonych w Dokumentacji Systemu Kontroli. Wnioski o zmianę planu mogą składać do Naczelnika Wydziału Kierownicy Delegatur i Koordynatorzy Zespołów Zadaniowych, za pośrednictwem Planisty. 2)Kwartalne Plany Kontroli mogą być zmieniane na uzasadniony wniosek Kierowników Delegatur lub Koordynatorów Zespołów Zadaniowych za zgodą Naczelnika Wydziału Inspekcji. Zmiany mogą polegać przede wszystkim na zastąpieniu kontroli zakładu przewidzianego do kontroli w danym kwartale kontrolą zakładu umieszczonego w Rocznym Planie Kontroli lub w ewidencji zakładów. Naczelnik Wydziału Inspekcji może dokonać zmiany inspektorów przewidzianych w Planie do kontroli każdego zakładu niezależnie od lokalizacji zakładu na terenie całego województwa. 22 października 2013 r.9

10 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Planowanie kontroli z wyjazdem w teren na poziomie kwartalnym Kwartalny plan kontroli stanowi harmonogram wykonywania kontroli zakładów wytypowanych w rocznym planie kontroli z uwzględnieniem terminów wynikających z cykli kontrolnych, potrzeb skontrolowania konkretnych zakładów oraz możliwości czasowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Zakłady do planu kwartalnego są typowane przez Koordynatorów Zespołów Zadaniowych i Kierowników delegatur wraz ze wskazaniem inspektora, który będzie wykonywał kontrolę danego zakładu. 22 października 2013 r.10


Pobierz ppt "Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Wojewódzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google