Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrole kwalifikowalności do wsparcia specjalnego do krów i owiec

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrole kwalifikowalności do wsparcia specjalnego do krów i owiec"— Zapis prezentacji:

1 Kontrole wymogów wzajemnej zgodności w związku z kontrolami dotyczącymi płatności do krów i owiec

2 Kontrole kwalifikowalności do wsparcia specjalnego do krów i owiec
Płatność do krów i owiec przysługuje do zwierząt znajdujących się w dniu 31 maja danego roku w siedzibie stada położonej w rejonie wrażliwym pod względem gospodarczym lub środowiskowym, co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonego na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. w dniu 31 maja danego roku rolnik posiada nie więcej niż 10 samic z gatunku bydła domowego w wieku co najmniej 36 miesięcy w dniu 31 maja danego roku rolnik posiada co najmniej 10 samic z gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy Kontrole w ramach wsparcia specjalnego mają na celu zakwalifikowanie rolnika do otrzymania płatności do krów i owiec.

3 Założenia dotyczące wykonywania kontroli w 2010 r.
W przypadku stwierdzenia naruszeń w obszarze IRZ podczas wykonywanej przez ARiMR kontroli gospodarstwa w ramach wsparcia specjalnego do płatności do kóz i owiec, konieczne jest wykonanie kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze IRZ. W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie IRZ w gospodarstwie wytypowanym wyłącznie do kontroli kwalifikowalności do wsparcia specjalnego wykonywanej przez ARiMR, inspektorzy ARiMR wypełniają raporty z czynności kontrolnych w zakresie wymogów wzajemnej zgodności w obszarze IRZ (strona pierwsza raportu, m.in. Data, przyczyna i metoda typowania oraz wpisują kody naruszeń w załączniku IRZ-2 w odniesieniu do zwierząt, których naruszenia dotyczyły), a następnie przekazują je PLW.

4 PLW sporządza całkowity raport z kontroli wymogów wzajemnej zgodności na drodze administracyjnej, na podstawie oceny punktowej stwierdzonych naruszeń, sprawdza raport pod względem formalnym oraz autoryzuje ten raport, a następnie wprowadza go do platformy integracyjnej A2A. PLW jeden egzemplarz raportu przekazuje rolnikowi, drugi przesyła do BP ARiMR, trzeci egzemplarz raportu pozostaje w PIW. PLW wykonuje kontrolę wymogów wzajemnej zgodności na miejscu tylko w przypadku gdy gospodarstwo zostało wytypowane jednocześnie do kontroli w ramach wsparcia specjalnego i kontroli wymogów wzajemnej zgodności. Kontrola jest wykonywana wspólnie przez pracowników IW i ARiMR. W przypadku kontroli na miejscu należy ocenić stan faktyczny stwierdzony na dzień kontroli.

5 Protokoły z czynności kontrolnych po kontroli w ramach kwalifikowalności do wsparcia specjalnego, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez ARiMR, będą przekazywane przez ARiMR do IW w ciągu 5 dni roboczych. Raport z czynności kontrolnych w zakresie wymogów wzajemnej zgodności w obszarze IRZ powinien zostać sporządzony i wprowadzony do platformy A2A w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzenia kontroli przez ARiMR. Protokoły i Raporty są przekazywane pomiędzy IW a ARiMR drogą pocztową lub osobiście. W przypadku stwierdzenia przez pracownika IW podczas kontroli na miejscu naruszenia będącego drobną niezgodnością, wyznaczenie terminu podjęcia działań naprawczych oraz ich weryfikacja w następnym roku kontroli należą do właściwości IW.

6 Numerowanie raportu z kontroli kwalifikowalności
Raporty z czynności kontrolnych w zakresie wymogów wzajemnej zgodności w obszarze IRZ przeprowadzone po kontrolach kwalifikowalności do wsparcia specjalnego będą oznakowane rozszerzonym numerem raportu IW. Nr raportu IW - należy wpisać numer składający się z: liczby porządkowej, wyrażającej kolejną przeprowadzoną kontrolę CC IRZ przeprowadzoną po kontrolach kwalifikowalności w powiecie daty, wyrażonej dniem, miesiącem i rokiem kontroli (ddmmrrrr) numeru identyfikacyjnego osoby upoważnionej przez PLW do przeprowadzenia kontroli litery PKO (płatność krowy owce) Przykładowy numer Raportu: 10/ /12345/PKO

7 W przypadku wspólnych kontroli gospodarstw, które zostały wytypowane zarówno do kontroli kwalifikowalności, jak i do kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze IRZ, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli w ramach wsparcia specjalnego, pracownicy IW oceniając nieprawidłowości w Raporcie, znakują raport numerem przełamanym przez symbol CC/PKO Przykładowy numer Raportu: 10/ /12345/CC/PKO Jeżeli podczas kontroli w ramach wsparcia nie stwierdzono naruszeń, Raport z kontroli CC IRZ znakowany jest na zasadach ogólnych właściwych dla kontroli wymogów wzajemnej zgodności. Przykładowy numer Raportu: 10/ /12345

8 Sprawozdanie IW Liczbę gospodarstw, w których wykonano kontrolę wymogów wzajemnej zgodności przeprowadzoną po kontrolach kwalifikowalności do wsparcia specjalnego lub jednocześnie z kontrolą PKO, wpisuje się w polu nr 5. Kontrole dodatkowe sprawozdania Inspekcji Weterynaryjnej z wykonania kontroli wymogów wzajemnej zgodności w danym kwartale/roku.

9 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Kontrole kwalifikowalności do wsparcia specjalnego do krów i owiec"

Podobne prezentacje


Reklamy Google