Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Propozycje uproszczeń systemowych mających na celu usprawnienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Propozycje uproszczeń systemowych mających na celu usprawnienie."— Zapis prezentacji:

1 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Propozycje uproszczeń systemowych mających na celu usprawnienie realizacji ZPORR

2 Rodzaje proponowanych usprawnień: - Usprawnienia nie wymagające zmian prawnych - Usprawnienia wymagające zmian prawnych na poziomie rozporządzenia - Usprawnienia wymagające zmian prawnych na poziomie ustawy Zakres proponowanych usprawnień: - wdrażanie projektów - rozliczanie projektów i działań - weryfikacja wniosków o płatność - współfinansowanie z budżetu państwa - system sprawozdawczości Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

3 I. Usprawnienia nie wymagające zmian prawnych Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 1. Wdrożenie systemu SIMIK Zmiana: Pilotażowe wdrożenie SIMIK w 2 pierwszych województwach w grudniu br. a następnie w 3 kolejnych województwach na początku przyszłego roku Wymogi wprowadzenia zmiany: Nie wymaga zmian dokumentów

4 I. Usprawnienia nie wymagające zmian prawnych 2. Weryfikacja załączników do wniosków o płatność na próbie (na drugim poziomie weryfikacji) Zmiana: Metodologia doboru próby do weryfikacji wniosków o płatność została już sporządzona i zastosowana przez IZ ZPORR Skutki wprowadzenia zmiany: Przyspieszenie procesu wnioskowania o refundację do KE Wymogi wprowadzenia zmiany: Zmiana zapisów Podręcznika Procedur Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

5 I. Usprawnienia nie wymagające zmian prawnych 3. Moment poniesienia wydatku w Priorytecie 2 ZPORR Zmiana: Momentem poniesienia wydatku w Priorytecie 2 ZPORR jest moment przekazania dofinansowania przez Beneficjenta Końcowego/Instytucję Wdrażającą na rzecz Ostatecznego Odbiorcy/Beneficjenta – wnioskowanie o refundację z EFS następuje po przekazaniu dofinansowania do Ostatecznego Odbiorcy/Beneficjenta Skutki wprowadzenia zmiany: Przyspieszenie procesu refundacji Zmniejszenie ilości załączników do wniosku o płatność na poziomie działania Wymogi wprowadzenia zmiany: Zmiana instrukcji do wniosku o płatność oraz zmiana wzoru umowy finansowania działania (w toku) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

6 I. Usprawnienia nie wymagające zmian prawnych 4. Załączniki do wniosków o płatność z poziomu działania Zmiana: Przyjęcie zmiany nr 4 powoduje, że załącznikami do wniosku o płatność dla działania są wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie płatności na rzecz kwalifkowalnych Ostatecznych Odbiorców/Beneficjentów a nie kopie faktur. Kopie faktur w są załączane jedynie do wniosku beneficjenta o płatność Skutki wprowadzenia zmiany: Przyspieszenie i uproszczenie procesu weryfikacji wniosków o płatność Znaczące zmniejszenie ilości załączników do wniosku o płatność na poziomie działania Wymogi wprowadzenia zmiany: Zmiana instrukcji do wniosku o płatność oraz zmiana wzoru umowy finansowania działania (w toku) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

7 I. Usprawnienia nie wymagające zmian prawnych 5. Uproszczenia w działaniu 2.2 ZPORR Zmiana: Zastąpienie obowiązku przedstawiana faktur przez uczniów obowiązkiem potwierdzania przez szkołę, że uczeń uczęszczał na zajęcia w danym miesiącu Skutki wprowadzenia zmiany: Uproszczenie procesu rozliczeń w ramach działania Zmniejszenie ilości załączników do wniosku o płatność Zmniejszenie kosztów obsługi administracyjnej działania Wymogi wprowadzenia zmiany: Zmiana wytycznej IZ ZPORR po konsultacji z MEN oraz wprowadzenie odpowiednich zapisów do umowy pomiędzy ostatecznym odbiorcą/beneficjentem a beneficjentem ostatecznym Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

8 I. Usprawnienia nie wymagające zmian prawnych 6. Korygowanie zbiorczych wniosków o płatność Zmiana: Wprowadzenie możliwości dokonywania korekt w zbiorczych wnioskach o płatność przez instytucję przyjmującą wniosek Skutki wprowadzenia zmiany: Znaczące usprawnienie i przyspieszenie procesu weryfikacji wniosków o płatność Wymogi wprowadzenia zmiany: Zmiana zapisów w podręcznikach procedur poszczególnych instytucji Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

9 I. Usprawnienia nie wymagające zmian prawnych 7. Współfinansowanie z budżetu państwa Zmiana: Zatwierdzanie procedury wnioskowania o uruchomienie rezerwy celowej na rozwój regionalny przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego a nie przez KERM Skutki wprowadzenia zmiany: Szybsze uruchomienie rezerwy celowej w roku 2006 Wymogi wprowadzenia zmiany: Zmiana zapisów w podręcznikach procedur poszczególnych instytucji Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

10 I. Usprawnienia nie wymagające zmian prawnych 8. Procedura uproszczona zamówień publicznych w działaniu 3.4 ZPORR Zmiana: Rezygnacja z procedury uproszczonej udzielania zamówień publicznych w działaniu 3.4 ZPORR Skutki wprowadzenia zmiany: Usprawnienie procesu realizacji projektów w ramach działania 3.4 ZPORR Wymogi wprowadzenia zmiany: Zmiana zapisów Procedury uproszczonej, docelowo zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

11 II. Usprawnienia wymagające zmiany rozporządzenia 1. Zmiany dotyczące systemu sprawozdawczości Zmiana: Półrocze jako okres sprawozdawczy na poziomie instytucjonalnym Kwartał jako okres sprawozdawczy na poziomie projektu przy utrzymaniu kwartalnych informacji finansowych z realizacji działania/ programu oraz miesięcznych ankiet monitorujących Skutki wprowadzenia zmiany: Usprawnienie i uproszczenie systemu sprawozdawczości Usprawnienie i ułatwienie analizy danych monitoringowych na poziomie regionalnym Ograniczenie liczby obowiązkowych posiedzeń komitetów monitorujących w ciągu roku z 5 do 2, co wpłynie również na zmniejszenie kosztów związanych z organizacją komitetów Wymogi wprowadzenia zmiany: Zmiana rozporządzenia ws. trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości (.....) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

12 II. Usprawnienia wymagające zmiany rozporządzenia 2. Zmiany dotyczące systemu sprawozdawczości Zmiana: Ujmowanie danych w sprawozdaniu za drugie półrocze w ujęciu kumulatywnym – na poz. instytucji sprawozd. za drugie półrocze = sprawozdanie roczne Ujmowanie danych w sprawozdaniu za 4Q w ujęciu kumulatywnym – na poz. projektu – sprawozdanie za 4Q = sprawozdanie roczne Skutki wprowadzenia zmiany: Usprawnienie i uproszczenie systemu sprawozdawczości Zmniejszenie ilości komitetów monitorujących i zmniejszenie kosztów związanych z ich obsługą Wymogi wprowadzenia zmiany: Zmiana rozporządzenia ws. trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości (.....) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

13 II. Usprawnienia wymagające zmiany rozporządzenia 3. Zmiany dotyczące systemu sprawozdawczości Zmiana: Wydłużenie terminów na składanie sprawozdań i informacji finansowej na wszystkich poziomach wdrażania Skutki wprowadzenia zmiany: Usprawnienie i uproszczenie systemu sprawozdawczości Poprawa jakości danych monitoringowych Usprawnienie i ułatwienie analizy danych monitoringowych na poziomie regionalnym Wymogi wprowadzenia zmiany: Zmiana rozporządzenia ws. trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości (.....) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

14 III. Usprawnienia wymagające zmiany ustawy 1. Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prowadzi prace nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych w kierunku jego uproszczenia, w szczególności zmiany przepisów wpływających na przedłużanie procedury udzielania zamówienia publicznego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

15 III. Usprawnienia wymagające zmiany ustawy 2. Zmiana ustawy o Narodowym Planie Rozwoju Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prowadzi prace nad nowelizacją ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, w szczególności planowana jest rezygnacja z konieczności przyjmowania w formie rozporządzenia: Uzupełnienia Programu Operacyjnego, wzorów umów o dofinansowanie projektu, wzorów sprawozdań wzorów wniosków o dofinansowanie. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Propozycje uproszczeń systemowych mających na celu usprawnienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google