Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady przeprowadzania kontroli sprawdzających w ramach kontroli wymogów wzajemnej zgodności w 2011 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady przeprowadzania kontroli sprawdzających w ramach kontroli wymogów wzajemnej zgodności w 2011 roku."— Zapis prezentacji:

1 Zasady przeprowadzania kontroli sprawdzających w ramach kontroli wymogów wzajemnej zgodności w 2011 roku

2 Kontrole sprawdzające
Przedmiot i zakres kontroli Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY (WE) NR 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w Polsce przeprowadzane są kontrole mające na celu sprawdzenie podjęcia przez rolnika działań naprawczych w przypadku stwierdzenia naruszenia w zakresie kontroli wymogów wzajemnej zgodności, określanego jako drobna niezgodność oraz naruszenia, w związku z którym obniżka płatności była mniejsza niż równowartość 100 Euro.

3 kontroli sprawdzającej podlegają wyłącznie uchybienia (KSDN i KS100) stwierdzone podczas kontroli wymogów wzajemnej zgodności w poprzednim roku kontroli kontrole sprawdzające powinny zostać przeprowadzone do końca następnego roku kalendarzowego po roku, w którym przeprowadzona została właściwa kontrola wymogów

4 2. Zasady przeprowadzania kontroli sprawdzających w 2011 roku
biura powiatowe ARiMR przekazują PLW wykaz gospodarstw do kontroli sprawdzającej, zarówno w zakresie stwierdzenia naruszenia będącego drobną niezgodnością i naruszenia sankcjonowanego redukcją płatności mniejszą niż 100 Euro wykazy gospodarstw wytypowanych do kontroli sprawdzających zawierają informację o dacie wydania przez kierownika BP ARiMR decyzji administracyjnej w sprawie przyznania płatności. Od daty otrzymania decyzji rolnik ma 7 dni na usunięcie uchybień stwierdzonych w poprzednim roku kontroli.

5 uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli na miejscu są osoby posiadające odznakę identyfikacyjną, legitymację służbową oraz pisemne, imienne upoważnienie wydane przez właściwego PLW w przypadku gdy zalecone działania naprawcze dotyczą usunięcia uchybień w zakresie oznakowania zwierząt, powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza kontrolę na miejscu

6 obok uchybień w zakresie oznakowania zwierząt powinny
być również skontrolowane pozostałe działania naprawcze, możliwe do skontrolowania na miejscu (np. dotyczące wpisów w księdze rejestracji), które zostały wskazane w wykazie przesłanym przez BP ARiMR w odniesieniu do danego gospodarstwa usunięcie nieprawidłowości dotyczących księgi rejestracji siedziby stada lub innej dokumentacji może być weryfikowane poprzez wezwanie rolnika do powiatowego inspektoratu weterynarii w celu przedstawienia odpowiedniej dokumentacji lub w trakcie kontroli na miejscu

7 w zakresie weryfikacji działań naprawczych dotyczących zgłaszania przemieszczeń, urodzeń i padnięć bydła, od 1 stycznia 2011 PLW nie jest organem właściwym do przeprowadzania kontroli sprawdzającej w przypadku kontroli sprawdzającej negatywnej (KSN) należy przeprowadzić pełną kontrolę wymogów wzajemnej zgodności. Gospodarstwa w których przeprowadzono rozszerzoną kontrolę zostaną włączone do puli gospodarstw, wytypowanych w związku ze zwiększeniem poziomu kontroli z powodu stwierdzenia znacznego procenta nieprawidłowości w poprzednim roku kontroli.

8 jeżeli gospodarstwo zmieniło właściciela, kontroli powinien zostać poddany obecny posiadacz zwierzęcia (dotyczy wyłącznie siedziby stada przejętej przez nowego właściciela), a wyjaśnienia dotyczące zmiany posiadacza należy w takim wypadku odnotować w raporcie z czynności kontrolnych raport z kontroli sprawdzającej należy wprowadzić do platformy integracyjnej A2A

9 3. Sporządzanie raportów z kontroli sprawdzających
W przypadku wykonywania kontroli sprawdzających, należy uzupełnić część główną dokumentu oraz załącznik IRZ-6: KONTROLA SPRAWDZAJĄCA - WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI - IDENTYFIKACJA I REJESTRACJA ZWIERZĄT a) wypełnianie raportu w przypadku przeprowadzania wyłącznie kontroli sprawdzającej Raport składa się z następujących części: - części głównej raportu, - załącznika IRZ-6, w którym odnotowywane są ustalenia z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej (jeden dla jednej siedziby stada).

10 Raport składa się z następujących części:
wypełnianie raportu w przypadku przeprowadzania jednoczesnej kontroli sprawdzającej, kontroli identyfikacji i rejestracji zwierząt zgodnie z rozporządzeniami Komisji (WE) nr 1082/2003 i 1505/2006 oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności Raport składa się z następujących części: - części głównej raportu, - załącznika IRZ-1, w którym odnotowywane są ustalenia dotyczące bieżącej kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze A (jeden dla jednej siedziby stada), - załącznika IRZ-2, - załącznika IRZ-3, w którym odnotowywane są ustalenia dotyczące bieżącej kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze B (jeden dla jednej siedziby stada), - załącznika IRZ-4, - załącznika IRZ-6, w którym odnotowywane są ustalenia z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej (jeden zbiorczy dla całego gospodarstwa).

11 c) wypełnianie raportu w przypadku kontroli sprawdzającej negatywnej
- załącznik IRZ-6 – adnotacja o kontroli sprawdzającej negatywnej w przypadku niepodjęcia przez rolnika działań naprawczych lub stwierdzenia usunięcia uchybień po terminie; nie dokonuje się oceny punktowej według kryteriów: zasięg, dotkliwość, trwałość. - załącznik IRZ-1 i IRZ-2 – wypełniany w przypadku rozszerzenia kontroli o pełną kontrolę wymogów wzajemnej zgodności

12 Od 1 stycznia 2011 r. kontrolę sprawdzającą należy przeprowadzać na nowym wzorze ujednoliconego raportu z kontroli CC-IRZ. Do czasu wdrożenia ujednoliconego raportu (1 luty 2011 r.) obsługa raportów z kontroli sprawdzających wykonywanych w 2011 r. możliwa będzie w oparciu o aplikację IW-SIRZ oraz Platformę A2A.

13 Uwagi dodatkowe Załącznik IRZ-6 jest dołączany do każdego egzemplarza raportu/protokołu. Jeden egzemplarz raportu/protokołu z kontroli wraz z załącznikiem PLW przekazuje do właściwego BP ARiMR. W przypadku gdy osoba kontrolująca stwierdzi, iż w siedzibie stada nie znajduje się zwierzę, które zgodnie z danymi w CBD ARiMR powinno przebywać w kontrolowanej siedzibie stada, a posiadacz tego zwierzęcia nie będzie w stanie podać numeru oraz adresu siedziby stada, do której to zwierzę zostało przemieszczone, może ona wypełnić wniosek o przemieszczenie do nieznanej siedziby stada.

14 W przypadku gdy rolnik uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, w polu „Uwagi osób wykonujących kontrolę” należy umieścić adnotację, że rolnik został poinformowany, iż uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli może skutkować nawet 100% obniżką dopłat W przypadku stwierdzenia naruszeń dotyczących wpisów w księdze rejestracji podczas wykonywania kontroli wymogów wzajemnej zgodności, w raporcie z kontroli w polu „Uwagi osób wykonujących kontrolę” należy umieścić adnotację o tym, której pozycji z księgi rejestracji dotyczy dane naruszenie. W przypadku wykonywania czynności kontrolnych w ramach upoważnienia do wykonania kontroli ze względu na położenie siedziby stada, należy wypełnić jedynie załącznik IRZ-1 w liczbie odpowiadającej liczbie kontrolowanych siedzib stad oraz jeden załącznik IRZ-2.

15 Pytania dotyczące wykonywania kontroli sprawdzających
1. Gospodarstwo zostało wytypowane do kontroli sprawdzającej. PLW wykonał kontrolę, z kolei ARiMR przysłała korektę wykazu gospodarstw do rekontroli i tego gospodarstwa tam nie było - czy to gospodarstwo należy ująć w sprawozdaniu? Tak, w polu Kontrole dodatkowe sprawozdania, kontrole wykonane zgodnie z listą z BP ARiMR - w polu Kontrole sprawdzające. 2. Jeśli inspektor stwierdzi uchybienie w zakresie kontroli IRZ, PLW wydał decyzję nakazującą usunięcie uchybień w określonym terminie, a rekontrola wykazała że producent dopełnił wszystkich obowiązków i wydano decyzję uchylającą - czy można w związku z tym sporządzić raport z kontroli sprawdzającej bazując na protokole z IRZ? TAK, jeśli rekontrola w zakresie IRZ została wykonana w tym samym roku co kontrola sprawdzająca w zakresie CC.

16 3. Na jakim wzorze powinno być przekazywane oświadczenie o
zrealizowaniu działań naprawczych? Komu rolnik składa oświadczenie o podjęciu działań naprawczych? Zgodnie z art. 31a ust.10a ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego rolnik składa oświadczenie o zrealizowaniu działań naprawczych kierownikowi BP ARiMR na wzorze opracowanym przez ARiMR. Wraz z oświadczeniem rolnik przedstawia dowody potwierdzające usunięcie naruszeń stwierdzonych podczas kontroli (kserokopia księgi rejestracji, odpowiedź na zamówienie puli duplikatów kolczyków). 4. Czy kody nieprawidłowości wpisujemy tylko przy kontrolowanych sztukach? TAK 5. Czy przy przeprowadzaniu kontroli sprawdzającej można wypełnić wniosek o przemieszczenie do nieznanej siedziby? TAK

17 6. Czy można wezwać rolnika do PIW aby zweryfikować usunięcie 
uchybień dotyczących paszportów i księgi rejestracji? TAK 7. Jakie są konsekwencje dla rolnika jeśli kontrola sprawdzająca KS100 i KSDN jest negatywna? Stwierdzone naruszenia są sankcjonowane pod względem oceny punktowej i skutkują redukcją dopłat bezpośrednich. 8. Dlaczego pozostałe naruszenia stwierdzone podczas kontroli sprawdzającej nie podlegają ocenie? Z zasady kontrole sprawdzające dotyczą tylko naruszeń stwierdzonych przez IW w poprzednim roku kontroli, jednak możliwe jest wykonanie właściwej kontroli CC lub IRZ.

18 9. Czy możliwe jest wprowadzenie do platformy A2A raportu z kontroli sprawdzającej, który nie został podpisany przez rolnika? Tak, jeśli w raporcie zostało odnotowane, że raport został przekazany drogą pocztową. 10. Rolnik miał zamówić duplikaty dla sztuki, która podczas kontroli nie miała kolczyków. Czy gdy podczas kontroli okaże się, że rolnik zamówił duplikaty kolczyków, ale nie założył ich zwierzęciu, kontrolę uznać jako pozytywną? Kontrolę można uznać za pozytywną jeśli rolnik założy kolczyki w obecności osoby wykonującej kontrolę.

19 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Zasady przeprowadzania kontroli sprawdzających w ramach kontroli wymogów wzajemnej zgodności w 2011 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google