Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZEKWOWANIE PRAWA W DZIAŁALNOŚCI INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Joanna Piekutowska Dyrektor Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZEKWOWANIE PRAWA W DZIAŁALNOŚCI INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Joanna Piekutowska Dyrektor Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa."— Zapis prezentacji:

1 EGZEKWOWANIE PRAWA W DZIAŁALNOŚCI INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Joanna Piekutowska Dyrektor Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie

2 PODSTAWA DZIAŁANIA Ustawa z dnia 20 lipca 1991 o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2007 nr 44 poz. 287z późn.zm.) – DZIAŁANIA POKONTROLNE: 1 ) zarządzenie pokontrolne 2) decyzja administracyjna [np. wymierzenie kary pieniężnej, odroczenie terminu płatności kary, wyznaczenie terminu usunięcia naruszenia, wstrzymanie działalności] 3) egzekucja obowiązków wynikających z mocy prawa lub decyzji administracyjnych 4) wniosek do innego organu 2 Joanna Piekutowska, Egzekwowanie prawa w działalności IOŚ w zakresie gospodarki odpadami, 18 luty 2011, MŚ

3 REGUŁY W POSTĘPOWANIU PRZY WYDAWANIU DECYZJI : KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) POSTĘPOWANIE KONTROLNE NIE JEST POSTĘPOWANIEM ADMINISTRACYJNYM! Joanna Piekutowska, Egzekwowanie prawa w działalności IOŚ w zakresie gospodarki odpadami, 18 luty 2011, MŚ 3

4 RODZAJE KONTROLI Kontrole planowe Kontrole pozaplanowe: a) interwencyjne b) inwestycyjne c) sprawdzające po kontrolach planowych, które wykazały istotne nieprawidłowości lub na wniosek zakładu Joanna Piekutowska, Egzekwowanie prawa w działalności IOŚ w zakresie gospodarki odpadami, 18 luty 2011, MŚ 4

5 KRYTERIA WYBORU ZAKŁADÓW DO KONTROLI PLANOWYCH Rozporządzenie MG z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. Nr 58, poz. 535 z późn. zm.) – tzw. zakłady ZDR i ZZR [ w Polsce mamy ok. 360 takich zakładów] Joanna Piekutowska, Egzekwowanie prawa w działalności IOŚ w zakresie gospodarki odpadami, 18 luty 2011, MŚ 5

6 KRYTERIA WYBORU ZAKŁADÓW DO KONTROLI PLANOWYCH Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213, poz. 1397 (ustalenie organu właściwego dla danego zakładu). Joanna Piekutowska, Egzekwowanie prawa w działalności IOŚ w zakresie gospodarki odpadami, 18 luty 2011, MŚ 6

7 KRYTERIA WYBORU ZAKŁADÓW DO KONTROLI PLANOWYCH Joanna Piekutowska, Egzekwowanie prawa w działalności IOŚ w zakresie gospodarki odpadami, 18 luty 2011, MŚ 7 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości – Dz.U. Nr 122, poz. 1055 (tzw. instalacje IPPC). W Polsce mamy ok. 3200 takich instalacji.

8 DYREKTYWY I ROZPORZĄDZENIA Parlamentu Europejskiego i Rady pozostające w obszarze kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska 34 dyrektywy i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, w tym: 2006/12/WE [ Ramowa dyrektywa w sprawie odpadów] 91/689/EWG [ w sprawie odpadów niebezpiecznych] 75/439/EWG [ w sprawie usuwania olejów odpadowych]. 8 Joanna Piekutowska, Egzekwowanie prawa w działalności IOŚ w zakresie gospodarki odpadami, 18 luty 2011, MŚ

9 Dyrektywa 2008/98/WE zastąpiła dyrektywy: 2006/12/WE, 91/689/EWG 75/439/EWG z dniem 12 grudnia 2010 roku. Joanna Piekutowska, Egzekwowanie prawa w działalności IOŚ w zakresie gospodarki odpadami, 18 luty 2011, MŚ 9

10 DANE ZA ROK 2009 dotyczące odpowiednio dyrektyw: 2006/12/WE; 91/689/EWG i 75/439/EWG Liczba skontrolowanych zakładów – 6 815 / 3093/ 445 Liczba stwierdzonych nieprawidłowości – 4 491 (66%) / 1333 (43%) / 100 (22%) Liczba podjętych działań pokontrolnych – 9 114 / 2698 / 150 Joanna Piekutowska, Egzekwowanie prawa w działalności IOŚ w zakresie gospodarki odpadami, 18 luty 2011, MŚ 10

11 Wybrane zadania IOŚ w projekcie ustawy o odpadach transponującej dyrektywę 2008/98/WE 1)wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych : zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą; zbieranie odpadów wbrew zakazom; Joanna Piekutowska, Egzekwowanie prawa w działalności IOŚ w zakresie gospodarki odpadami, 18 luty 2011, MŚ 11

12 Wybrane zadania IOŚ w projekcie ustawy o odpadach transponującej dyrektywę 2008/98/WE cd. zbieranie lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia; prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru; wydobywanie odpadów bez wymaganej decyzji. Joanna Piekutowska, Egzekwowanie prawa w działalności IOŚ w zakresie gospodarki odpadami, 18 luty 2011, MŚ 12

13 Wybrane zadania IOŚ w projekcie ustawy o odpadach transponującej dyrektywę 2008/98/WE Administracyjna kara pieniężna za naruszenia wynosi nie mniej niż 5 000zł i nie może przekroczyć 5 000 000zł. Joanna Piekutowska, Egzekwowanie prawa w działalności IOŚ w zakresie gospodarki odpadami, 18 luty 2011, MŚ 13

14 Wybrane zadania IOŚ w projekcie ustawy o odpadach transponującej dyrektywę 2008/98/WE 2)Możliwość wstrzymania działalności w przypadku naruszenia: hierarchii sposobów postępowania z odpadami; zakazów dotyczących postępowania z odpadami niebezpiecznymi; zakazu przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami; Joanna Piekutowska, Egzekwowanie prawa w działalności IOŚ w zakresie gospodarki odpadami, 18 luty 2011, MŚ 14

15 Wybrane zadania IOŚ w projekcie ustawy o odpadach transponującej dyrektywę 2008/98/WE W przypadku niewykonania przez zarządzającego spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów obowiązków, o których mowa w art. 149 – 154, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, kierując się stopniem niewykonania obowiązków oraz zagrożeniem dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, może wydać decyzję o wstrzymaniu termicznego przekształcania odpadów w tej spalarni lub współspalarni (decyzja fakultatywna). Joanna Piekutowska, Egzekwowanie prawa w działalności IOŚ w zakresie gospodarki odpadami, 18 luty 2011, MŚ 15

16 Wybrane zadania IOŚ w projekcie ustawy o odpadach transponującej dyrektywę 2008/98/WE 3) Wstrzymanie obligatoryjne użytkowania składowiska odpadów w przypadku: niedopełnienia przez zarządzającego składowiskiem odpadów obowiązku powiadomienia o stwierdzonych na składowisku odpadów zmian obserwowanych parametrów; niewykonania obowiązków wynikających z decyzji, zawierającej zakres i harmonogram działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i skutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska. Joanna Piekutowska, Egzekwowanie prawa w działalności IOŚ w zakresie gospodarki odpadami, 18 luty 2011, MŚ 16

17 Wybrane zadania IOŚ w projekcie ustawy o odpadach transponującej dyrektywę 2008/98/WE 4) Opłata karna za składowanie lub magazynowanie odpadów ustalana jest m.in. w przypadku: braku stosownego pozwolenia zintegrowanego lub sektorowego braku zezwolenia na zbieranie odpadów; Joanna Piekutowska, Egzekwowanie prawa w działalności IOŚ w zakresie gospodarki odpadami, 18 luty 2011, MŚ 17

18 Wybrane zadania IOŚ w projekcie ustawy o odpadach transponującej dyrektywę 2008/98/WE naruszenia warunków składowania lub magazynowania odpadów określonych w decyzjach i przepisach prawa; składowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym. Joanna Piekutowska, Egzekwowanie prawa w działalności IOŚ w zakresie gospodarki odpadami, 18 luty 2011, MŚ 18

19 Wybrane zadania IOŚ w projekcie ustawy o odpadach transponującej dyrektywę 2008/98/WE Tryb postępowania: decyzja administracyjna; postępowanie dwuetapowe – (kara dobowa, kara łączna); możliwość odroczenia terminu płatności opłaty karnej. Joanna Piekutowska, Egzekwowanie prawa w działalności IOŚ w zakresie gospodarki odpadami, 18 luty 2011, MŚ 19

20 ISTOTNE ZAGADNIENIE ODPAD, SUBSTANCJA, PRODUKT Krajowy Panel Dyskusyjny organizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą 25 lutego 2011 r., poświęcony Ubocznym Produktom Spalania (UPS) z energetyki. Joanna Piekutowska, Egzekwowanie prawa w działalności IOŚ w zakresie gospodarki odpadami, 18 luty 2011, MŚ 20

21 OGRANICZENIA W DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r. Nr 220, poz.1447) Zasoby kadrowe Zasoby finansowe 21 Joanna Piekutowska, Egzekwowanie prawa w działalności IOŚ w zakresie gospodarki odpadami, 18 luty 2011, MŚ

22 IMPEL NETWORK - próba zapewnienia spójnego działania służb kontrolnych w różnych krajach IMPEL Network – Implementation and Enforcement of Environmental Law Network (od 1990 r.); http://impel.euhttp://impel.eu Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/331/EC Recommendation providing for minimum criteria for environmental inspections in the Member States (RMCEI). Planowanie kontroli – jeden z istotnych elementów. Joanna Piekutowska, Egzekwowanie prawa w działalności IOŚ w zakresie gospodarki odpadami, 18 luty 2011, MŚ 22

23 PROJEKT PL0100 – doskonalenie działalności Inspekcji Ochrony Środowiska Projekt polsko-norweski PL0100 Wzrost efektywności IOŚ w Polsce na podstawie doświadczeń norweskich: 1) nowy System Kontroli (SK) - około 900 stron dokumentacji 2) Informatyczny System Wspomagania Kontroli (ISWK) 3) wielokryterialna analiza oceny ryzyka. Joanna Piekutowska, Egzekwowanie prawa w działalności IOŚ w zakresie gospodarki odpadami, 18 luty 2011, MŚ 23

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. Joanna Piekutowska j.piekutowska@gios.gov.pl 24 Joanna Piekutowska, Egzekwowanie prawa w działalności IOŚ w zakresie gospodarki odpadami, 18 luty 2011, MŚ


Pobierz ppt "EGZEKWOWANIE PRAWA W DZIAŁALNOŚCI INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Joanna Piekutowska Dyrektor Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google